Gam­le hel­ter løf­ter MK

Hus­ker du Fag­na­s­tøl, Nil­sen, Sage­bak­ken og Abra­ham­sen fra MKS stor­hets­tid? Nå har de gjort come­back, og løf­tet MK til top­pen i 4. di­vi­sjon.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ESPEN SAND [email protected]

Man­dals­ka­me­ra­te­ne var i bunn av 4. di­vi­sjon. Da gam­le hel­ter tråd­te til snud­de alt.

– Jeg skjøn­ner ikke hvor jeg får mo­ti­va­sjo­nen fra, men det er fak­tisk gøy å spil­le fotball igjen. Nå kan det godt va­ere jeg tar en ny se­song, sier den gam­le MK­kjem­pen Tor Ol­ve Fag­na­s­tøl (43), som var med da klub­ben spil­te i norsk topp­fot­ball på be­gyn­nel­sen av 2000-tal­let.

Man­dals­klub­ben har de se­ne­re åre­ne ryk­ket sta­dig len­ger ned i di­vi­sjon­s­ys­te­met, og kjem­pet i vår rundt ned­rykk­s­stre­ken i 4. di­vi­sjon.

SYV COME­BACK

La­get be­stod i ho­ved­sak av by­ens rus­se­kull da klub­bens sports­li­ge ut­valg be­stem­te seg for å kart­leg­ge og ut­ford­re er­far­ne, lo­ka­le spil­le­re til å gjø­re come­back i MK.

Sva­re­ne lot ikke ven­te på seg og i lø­pet av som­mer­en har 43 år gam­le Fag­na­s­tøl, In­ge Nil­sen (39), Stein Ove Abra­ham­sen (42) og Tom Sage­bak­ken (40) kom­met til­ba­ke på ba­nen.

I til­legg sa Are Strøm­land, Ve­gard Landaas og Chaz Åge Lem­ley Nil­sen, alle i slut­ten av 20-åre­ne, også ja til å hjel­pe klub­ben. Nå har MK fått et skik­ke­lig løft, og kan ryk­ke opp til 3. di­vi­sjon. For­ri­ge helg var det 1400 til­skue­re i Idretts­par­ken for å føl­ge topp­kam­pen mel­lom MK og Våg.

HOLDT FOR­MEN MED BOKSING

– Jeg fikk en te­le­fon fra Geir Ha­gen i MK om jeg kun­ne spil­le kamp sam­me dag. Det sa jeg ja til, sier Fag­na­s­tøl, som for øv­rig måt­te for­la­te come­back-kam­pen etter 14 mi­nut­ter med ska­de. – Hvor­dan er for­men?

– Den er gans­ke bra. Jeg har blant an­net trent en del boksing de sis­te åre­ne, sier den hode­ster­ke spil­le­ren som iføl­ge fotball.no sco­ret ti se­rie­mål i Adecco­liga­en så langt til­ba­ke som i 2001.

VUN­NET 10 AV 13 KAM­PER

Iføl­ge tre­ner Per Gun­nar Lau­dal har «gam­le­gut­ta» hatt stor be­tyd­ning for snu­ope­ra­sjo­nen.– Vi har gått fra å slip­pe inn 2,5 bak­lengs­mål i snitt til kun ett mål per kamp. Det skal de ru­ti­ner­te spil­ler­ne ha stor del av aeren for. De har også en ro og ru­ti­ne som smit­ter over på de unge spil­ler­ne. Vi har vel vun­net ti av våre 13 sis­te kam­per etter at de kom til­ba­ke, sier Lau­dal.

Snitt­al­de­ren i MK har økt be­ty­de­lig i lø­pet av som­mer­en, spe­si­elt i for­svars­rek­ken der Abra­ham­sen, Nil­sen og Strøm­land har styrt de sis­te må­ne­de­ne.

– Når klub­ben rin­ger og ber om hjelp så er det vans­ke­lig å si nei. Ut­gangs­punk­tet var en kamp el­ler to, men så har det bal­let på seg. Vel­dig moro å spil­le fotball igjen, sier Nil­sen.

– RU­TI­NE OG KLOKSKAP

Den tid­li­ge­re MK- og Bry­ne-spil­le­ren sier han var usik­ker på om han var god nok for la­get og ni­vå­et.

– Selv om jeg har holdt en viss form de sis­te åre­ne, var jeg vel­dig usik­ker på om jeg had­de noe å bi­dra med. Jeg hå­per noen for­tel­ler meg det når jeg ikke har det len­ger, smi­ler Nil­sen, som også er an­satt som dag­lig le­der i klub­ben.

Vise­kap­tein Pe­ter Kjell­by lov­pri­ser gam­le­gut­ta.

– De bi­drar med mye ru­ti­ne og klokskap, og det mer­kes at de har spilt på et høy­ere nivå. For meg som Mk-sup­por­ter er det også fryk­te­lig moro å spil­le sam­men med mine gam­le hel­ter og for­bil­der, sier Kjell­by.

Se­song­av­slut­nin­gen kan bli et dra­ma. MK og Lyng­dal lig­ger likt på top­pen, men lyng­dø­le­ne er i fø­rer­sete på grunn av bed­re mål­for­skjell. Våg og Fløy 2 har også mu­lig­he­ter til å ryk­ke opp før nes­te run­de, som spil­les man­dag.

FOTO: ESPEN SAND

Tor Ol­ve Fag­na­s­tøl (t.v.), In­ge Nil­sen og Stein Ove Abra­ham­sen har gjort come­back i MK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.