Før året er omme kan Kjell In­golf Rop­stad va­ere både stats­råd og le­der av KRF.

va­ere både stats­råd og le­der av KRF.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Vi­dar Ud­jus, po­li­tisk re­dak­tør

Gans­ke nøy­ak­tig tre uker gjen­står av dra­ma­et som helt do­mi­ne­rer norsk politikk. Få tør spå hvor KRF en­der på det eks­tra­or­di­na­ere lands­mø­tet 2. no­vem­ber. Og hvil­ken re­gje­ring vi får.

●●Men én ting ser gans­ke klar ut: Ta­per Knut Arild Harei­de kam­pen om side­val­get i norsk politikk, ta­per han også le­der­ver­vet i KRF. Hvor­for det? For­di det vil va­ere po­li­tisk umu­lig for en parti­le­der som kjemper inn­bitt for å gå i re­gje­ring med Ap, og få SV som støtte­par­ti, å børs­te ne­der­lags­stø­vet av jakke­kra­gen og i ste­det lede sitt par­ti inn i en re­gje­ring med Frp.

●●Harei­de har va­ert sva­ert nøye på ikke å gå inn på den­ne dis­ku­sjo­nen. For å for­hind­re at ret­nings­val­get skal bli et le­der­valg. Men Krf-er­ne har skjønt teg­nin­gen.

●●Og nå er spe­ku­la­sjo­ne­ne i full gang om hvil­ken virk­ning spørs­må­let om Harei­des fram­tid vil få på spørs­må­let om par­ti­ets ret­nings­valg. De fles­te tror parti­le­de­ren kan vin­ne eks­tra stem­mer på det. For­di han er po­pu­la­er ute i par­ti­et, til tross for krav fra Gre­te Kvel­land Skaa­ra og An­ne Ma Ti­me­nes om at han må gå av.

●●Selv på råds­mø­tet i Ag­der KRF i for­ri­ge uke kom Harei­de godt fra det, iføl­ge fle­re som var til ste­de, men som ikke er eni­ge med ham. Parti­le­de­ren selv had­de stål­satt seg før Ven­ne­sla-mø­tet og reg­net det som det vans­ke­ligs­te på den lands­tur­ne­en han har lagt ut på for å pre­sen­te­re sitt bud­skap. Harei­des støtte­spil­le­re har na­er­mest av­skre­vet Ag­der i den in­ter­ne parti­kam­pen. For­di Sør­lan­det er en bor­ger­lig bas­tion. Men Harei­de fram­sto iføl­ge fle­re som den sym­pa­tis­ke ka­ren han er.

●●«Det er nes­ten så man må hus­ke på at man er ue­nig med ham», sier en Krf-er som selv til­hø­rer den bor­ger­li­ge fløy­en i par­ti­et.

●●Men det er det alt­så fort­satt man­ge som er. Sa­er­lig i Ag­der, som i til­legg vei­er tungt i KRF. Da­gens to Ag­der-fyl­ker ut­gjør ca fem pro­sent av lan­dets be­folk­ning. Men på lands­mø­tet om tre uker vil sør­len­din­ge­ne ut­gjø­re rundt 10 pro­sent av de 193 de­le­ga­te­ne. Og med det den størs­te de­le­ga­sjo­nen.

●●Men dis­ku­sjo­nen på lands­mø­tet blir ikke bare om å gå til ven- stre el­ler høy­re. Hans Fred­rik Grø­van er blant de som lan­ser­te for­sla­get om å fort­set­te som et par­ti på vip­pen i Stor­tin­get. Sett uten­fra er det lo­gikk i det, si­den Krfs le­del­se har skrytt av alt de får gjen­nom­slag for fra nett­opp den­ne po­si­sjo­nen.

●●Li­ke­vel tror man­ge i KRF at det ikke len­ger er rea­lis­tisk. Frust­ra­sjo­nen på beg­ge fløy­er i par­ti­et er så stor at man­ge nå vil inn i re­gje­ring, selv om det skul­le bli på «feil» side. De er lei av å måt­te va­ere på vip­pen i sa­ker som and­re par­ti­er de­fi­ne­rer, og så bli de­fi­nert ut­i­fra det. De ser også re­gje­ring som en måte å byg­ge opp nye pro­fi­ler på.

●●Like fullt kan de som flok­ker seg rundt Grø­v­ans for­slag bli tun­gen på vekt­skå­la på lands­mø­tet. I alle fall hvis det blir så jevnt som man­ge nå tror. I så fall kan rett og slett av­stem­nings­rekke­føl­gen bli av­gjø­ren­de for hvil­ket al­ter­na­tiv som til slutt får over 50 pro­sent av stem­me­ne. Og hvil­ken re­gje­ring vi får. ●●Vin­ner den bor­ger­li­ge fløy­en fram, må par­ti­et ha en le­der som øns­ker en bor­ger­lig re­gje­ring. I Krf-kret­ser og el­lers snak­ker noen om Hans Olav Sy­vert­sen, som mis­tet Oslo-plas­sen på Stor­tin­get sist valg. Også Hans Fred­rik Grø­van nev­nes, selv om han pri­ma­ert øns­ker å fort­set­te uten­for re­gje­ring, for­di han har opp­ar­bei­det seg en so­lid po­si­sjon i KRF.

●●Men de al­ler fles­te ser mot Kjell In­golf Rop­stad. Som har gått gra­de­ne i par­ti­et, fra han var le­der i KRFU, via vik­ti­ge pos­ter på Stor­tin­get til da­gens frak­sjons­le­der­verv for KRF i fi­nans­ko­mi­te­en. Og rol­len som nest­le­der i KRF.

●●Hel­ler ikke Rop­stad vil snak­ke om et mu­lig le­der­skif­te. Na­tur­lig nok. Men han bør va­ere be­redt. Tre uker er kort tid.

FOTO: NTB SCANPIX

Kjell In­golf Rop­stad og Knut Arild Harei­de un­der en tv-de­batt i regi av Faed­re­lands­ven­nen før råds­mø­tet i Ven­ne­sla for­ri­ge tors­dag.

VI­DAR UD­JUS PO­LI­TISK RE­DAK­TØR vi­dar.ud­[email protected] - 952 43 505

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.