hver fre­dag A-ma­ga­si­net

Ald­ri føl­te meg mer in­klu­dert enn da jeg var i mi­li­ta­e­ret.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HE­LE­NE NAVNE POLITIKEN / FAED­RE­LANDS­VEN­NEN

Det var i mi­li­ta­e­ret Imam Me­ski­ni (21) skjøn­te hvor vik­tig det var for hen­ne å va­ere norsk.

Sam­ti­dig vil kvin­ne­li­ge vel­ge­re bli av­gjø­ren­de for de nes­te val­ge­ne, i no­vem­ber og ved nes­te pre­si­dent­valg i 2020.

Si­den 1973 har det va­ert lov­lig for alle kvin­ner i USA å få fore­tatt en abort i alle 50 del­sta­ter. Men med for­skjel­li­ge be­gren­sen­de lo­ver på del­stats­nivå.

For­ri­ge helg ble imid­ler­tid Brett Kavanaugh inn­satt som ny høy­este­retts­dom­mer. Do­nald Trump har der­med fått ut­nevnt to kon­ser­va­ti­ve dom­me­re til USAS høy­este­rett, og retten til abort kan der­med stå i fare.

Det vur­de­rer An­ders Ag­ner Pe­der­sen, som er sjef­re­dak­tør på Kon­gres­sen.com – et dansk nett­sted som spe­sia­li­se­rer seg i å føl­ge ame­ri­kansk politikk.

– Vi kan trygt si at den­ne retten vil bli ut­ford­ret. Tid­li­ge­re var det en for­de­ling med flest li­be­ra­le dom­me­re i høy­este­rett, men etter at Trump ble pre­si­dent har han fått inn­satt to kon­ser­va­ti­ve dom­me­re, sei­nest Brett Kavanaugh, sier An­ders Ag­ner Pe­der­sen.

fem mot fire

I kjøl­van­net av den kon­ser­va­ti­ve høy­este­retts­dom­me­ren An­to­nin Sca­lias død i 2016 of­fent­lig­gjor­de pre­si­dent Trump en lis­te over dom­me­re som iføl­ge ham var kan­di­da­ter til det tom­me se­tet. Lis­ten ble ut­ar­bei­det av den kon­ser­va­ti­ve or­ga­ni­sa­sjo­nen The Fe­dera­list Socie­ty.

– Ett av kri­te­ri­ene var at per­sonen skul­le va­ere vil­lig til å ta et kri­tisk blikk på Roe v. Wa­de-av­gjø­rel­sen, som er høy­este­retts­dom­men fra 1973 som sik­ret ame­ri­kans­ke kvin­ners rett til abort. Det var til­fel­let med Neil Gor­such, som ble ut­nevnt i 2016, og nå med Brett Kavanaugh, sier An­ders Ag­ner Pe­der­sen.

Slik den ame­ri­kans­ke høy­este­ret­ten ser ut nå er det på pa­pi­ret fem kon­ser­va­ti­ve og fire li­be­ra­le dom­me­re. An­ders Ag­ner Pe­der­sen på­pe­ker imid­ler­tid at det i prak­sis kan gi for­skjel­li­ge ut­slag:

– En av de fem kon­ser­va­ti­ve dom­mer­ne er John Ro­berts jr., som sam­ti­dig er pre­si­dent for høy­este­rett. Det er blant an­net ham som skal ta pre­si­den­ten i ed, og som har det for­mel­le an­sva­ret for å sik­re høy­este­ret­tens re­nom­mé og le­gi­ti­mi­tet. Vil han gå med el­ler mot den kon­ser­va­ti­ve grup­pen i det­te spørs­må­let? Vil han gå med på en så gjen­nom­gri­pen­de til­bakerul­ling av en sen­tral ret­tig­het for kvin­ner?

Po­li­tisk bit­ter­het

I 2012 og 2015 ble Oba­mas helse­re­form, po­pu­la­ert kalt Oba­ma­ca­re, brakt for ame­ri­kansk høy­este­rett. Her sjok­ker­te John Ro­berts jr. ved å stem­me imot sin kon­ser­va­ti­ve grup­pe. Med hans stem­me kon­klu­der­te retten at Oba­ma­ca­re ikke var i strid med den ame­ri­kans­ke grunn­lo­ven.

Den gang ut­tryk­te Ro­berts be­kym­ring for ret­tens po­li­tis­ke po­la­ri­se­ring i en tale i del­sta­ten Ne­bras­ka, hvor han iføl­ge CNN på­pek­te Kon­gres­sens dys­funk­sjo­nel­le fo­kus på «par­ti-bit­ter­het» som «hind­rer den (Kon­gres­sen, red.anm.) i å gjø­re sitt ar­beid».

– Jeg øns­ker ikke at det skal spre seg og ha inn­fly­tel­se på oss (dom­mer­ne i høy­este­rett, red.anm.), sa John Ro­berts jr.

– Hans stem­me for Oba­ma­ca­re er grun­nen til at man er i tvil om hva han nå vil gjø­re. Og øyne­ne hvi­ler også på ham når det gjel­der an­sva­ret for å gjen­ska­pe noe av den til­li­ten som har gått tapt i den­ne prosessen som har va­ert med på å få stemt Brett Kavanaugh inn på ben­ken. Man­ge opp­le­ver Kavanaugh som uver­dig og il­le­gi­tim, og man­ge sy­nes at hans sete i høy­este­rett er un­der­gra­ven­de for dom­sto­len. Der ven­ter det et gjen­opp­ret­tings­ar­beid for John Ro­berts jr., sier An­ders Ag­ner Pe­der­sen.

split­tel­sen

Ut­over kon­se­kven­se­ne for høy­este­retts dom­mer­sam­men­set­ning har hele prosessen med Brett Kavanaugh-av­stem­nin­ge­ne

ut­vist en po­la­ri­se­ring i det ame­ri­kans­ke sam­fun­net som man knapt trod­de kun­ne bli mer ty­de­lig.

– Man har, om mu­lig, gjort grøf­te­ne enda dy­pe­re. Og det vil smit­te over på det kom­men­de mel­lom­val­get nå i no­vem­ber, sier An­ders Ag­ner Pe­der­sen.

Da psy­ko­logi­pro­fes­sor Chris­ti­ne Bla­sey Ford sto frem og på­sto at Brett Kavanaugh had­de for­søkt å kle av hen­ne, hol­de hen­ne fast og holdt hen­de­ne over mun­nen hen­nes un­der en fest på 1980-tal­let før­te det til at en rek­ke and­re kjen­te og ukjen­te kvin­ner sto frem med lik­nen­de for­tel­lin­ger om sek­su­el­le over­grep med and­re over­g­reps­menn. To and­re kvin­ner ret­tet også lik­nen­de an­kla­ger mot Brett Kavanaugh.

Kavanaugh av­vis­te an­kla­ge­ne, og ble alt­så valgt inn på tross av de ikke-be­vi­se­li­ge an­kla­ge­ne fra Bla­sey Ford. Men kvin­ne­ne som sto frem med sine per­son­li­ge for­tel­lin­ger om av­makt og sek­su­el­le over­grep står til­ba­ke, mis­for­nøyd med et retts­sys­tem som de me­ner ikke tar dem på al­vor.

VIL HA OF­FENT­LIG RAP­PORT

Det har den de­mo­kra­tis­ke le­de­ren i Re­pre­sen­tan­te­nes hus, Nancy Pe­lo­si, sendt ut en er­k­la­e­ring om. Hun skri­ver blant an­net:

«Mo­di­ge kvin­ner har ri­si­kert sin sikkerhet og eget vel­be­fin­nen­de ved å for­tel­le sann­he­ten om den­ne no­mi­na­sjo­nen. Ti­tu­se­ner av kvin­ner har fulgt dem og delt sine egne for­fer­de­li­ge his­to­ri­er om sek­su­el­le over­grep, med stor per­son­lig ri­si­ko. Men Se­na­tets re­pub­li­ka­ne­re har valgt å sen­de en klar be­skjed til dis­se kvin­ne­ne: Slutt å pra­te om det, og hvis du gjør det kan du ikke reg­ne med å bli hørt, trodd el­ler re­spek­tert».

Sam­ti­dig sier Nancy Pe­lo­si at hun kre­ver å få inn­syn i den be­gren­se­de Fbi-rap­por­ten om Chris­ti­ne Bla­sey Fords an­kla­ger mot Kavanaugh, og at den­ne gjø­res of­fent­lig til­gjen­ge­lig. Inn­til vi­de­re har den kun va­ert til­gjen­ge­lig for se­na­to­re­ne som skul­le stem­me om Ka­va­n­aughs no­mi­na­sjon, og da kun i én time for re­pub­li­kans­ke se­na­to­rer og én time for de­mo­kra­tis­ke se­na­to­rer.

MANNENS HELVETE

Brett Kavanaugh har kalt hø­rings­for­lø­pet om Chris­ti­ne Bla­sey Fords be­skyld­nin­ger et «per­son­lig helvete» for ham, som han me­ner er or­kest­rert og fi­nan­siert av li­be­ra­le kref­ter, blant an­net som en hevn for Hil­la­ry Clin­ton, som alt­så tap­te mot Trump i pre­si­dent­val­get i 2016.

Og pre­si­dent Trump, som selv har blitt be­skyldt for sek­su­el­le over­grep av 22 kvin­ner, har ut­talt at det er tungt for en mann å bli uskyl­dig an­kla­get i en tid hvor man ikke len­ger er uskyl­dig inn­til det mot­sat­te er be­vist.

– Det er en vel­dig skrem­men­de tid for unge menn i Ame­ri­ka, sa han til en for­sam­ling før den av­gjø­ren­de av­stem­nin­gen.

Også fle­re frem­tre­den­de kvin­ner har gitt ut­trykk for lik­nen­de be­kym­rin­ger. Blant an­net Car­rie Se­ve­ri­no, le­de­ren av den kon­ser­va­ti­ve or­ga­ni­sa­sjo­nen Ju­di­ci­al Cri­sis Network, som har kalt noen av an­kla­ge­ne mot Brett Kavanaugh for «for­fer­de­li­ge, po­li­tisk mo­ti­ver­te ka­rak­ter­mord». Sam­men med Pen­ny Nan­ce, di­rek­tø­ren for Con­cerned Wo­men for Ame­rica, og Mar­jorie Dan­nen­fel­ser, pre­si­dent for an­ti­a­bort­grup­pa Susan B. Ant­ho­ny List, sto Car­rie Se­ve­ri­no for en «Jeg støt­ter Brett»-de­mon­stra­sjon tors­dag i for­ri­ge uke.

Her snak­ker man alt­så om menns retts­sik­ker­het.

– Det er slik Trump-lei­ren spin­ner debatten for å sty­re den i en ret­ning som gag­ner de­res sak. Det vil fort­set­te, både opp til mel­lom­val­get i no­vem­ber og til nes­te pre­si­dent­valg i 2020, sier An­ders Ag­ner Pe­der­sen.

Han reg­ner med at vi frem­over vil se en yt­ter­li­ge­re mo­bi­li­se­ring av de to fløy­ene.

– Al­le­re­de før Kavanaugh ble no­mi­nert viss­te vi at #metoo-be­ve­gel­sen vil­le spil­le en rol­le i for­kant av sa­er­lig pre­si­dent­val­get i 2020. Og at kvin­ne­ne vil bli av­gjø­ren­de. Noen av de­mo­kra­te­ne som har va­ert ak­ti­ve un­der Brett Kavanaugh-brå­ket vil bru­ke sa­ken til å mo­bi­li­se­re kvin­ner. Kvinne­mo­bi­li­se­ring og frust­ra­sjo­nen over Trump og hans al­li­er­te vil bli av­gjø­ren­de, sier An­ders Ag­ner Pe­der­sen.

FOTO: NTB SCANPIX

Over sto­re de­ler av USA har det va­ert de­mon­stra­sjo­ner mot ut­nev­nel­sen av Brett Kavanaugh. Dis­se kvin­ne­ne de­mon­strer­te ved Ca­pi­tol Hill i Washing­ton.

FOTO: NTB SCANPIX

Brett Kavanaugh ble tatt i ed av den pen­sjo­ner­te dom­me­ren Ant­ho­ny Ken­ne­dy. Ved sin side had­de han sin kone og sine døt­re.

FOTO: NTB SCANPIX

Også på Ti­mes Squa­re i New York var de­mon­stra­sjo­ne­ne mar­kan­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.