Red­det ut av rui­ne­ne

En kvin­ne ble red­det ut av rui­ne­ne og brakt til syke­hus etter at sto­re de­ler av en byg­ning i Kris­tian­sand sen­trum ras­te sam­men.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND

Sto­re red­nings­styr­ker ble sendt til Toll­bod­gata da byg­nings­kol­lap­sen ble meldt om like etter klok­ken 11.00 tors­dag for­mid­dag.

En kvin­ne ble raskt red­det ut av rui­ne­ne av ar­bei­de­re på ste­det. Hun skal ha fulgt med ra­set ned fra 2. eta­sje.

– Jeg hør­te litt lyd og plut­se­lig ras­te veg­gen ut i midt­en av tom­ta, sier Da­vid Ny­gaard i Mur i Sør til Faed­re­lands­ven­nen.

Han job­bet sam­men med Jarl Re­mi Ege­bak­ken da ra­set gikk.

– Veg­gen sprakk og så ras­te alt ned, sier Ege­bak­ken.

I rui­ne­ne opp­da­get de en arm og et hode.

– Vi så en arm og et hode i ruin­hau­gen. Hun had­de ram­let ut og lå ved en ma­drass, sier Ny­gaard om kvin­nen som ble fun­net.

TIL SYKE­HUS

Kvin­nen ble kjørt til Sør­lan­det syke­hus i Kris­tian­sand etter at hun ble fun­net. Skade­om­fan­get var tors­dag etter­mid­dag uklart.

Hun skal ha va­ert be­visst da hun ble hen­tet av am­bu­lan­sen.

– En ung kvin­ne falt ut da gul­vet ras­te ut un­der hen­ne i for­bin­del­se med ar­bei­det som på­gikk på nabo­tom­ta. Hun ble med ned og lan­det i ruin­hau­gen. Hun ble ikke sit­ten­de fast, og fikk hjelp av ar­bei­der­ne på ste­det, sa inn­sats­le­der Vig­leik Fid­je i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Se­ne­re ble en hund som var in­ne­sper­ret i den sam­men­ras­te byg­nin­gen også red­det.

I 12-ti­den var kri­mi­nal­tek­ni­ke­re fra po­li­ti­et og en­tre­pre­nør på ste­det. Ar­beids­til­sy­net er også kob­let inn.

GJORT REDE FOR

Alle ar­bei­der­ne som job­bet på ste­det ble raskt gjort rede for.

Det var en stund uklart om fle­re per­soner be­fant seg i rui­ne­ne, og po­li­ti­et fore­tok søk med hund. Po­liti­hun­den Al­vin gjen­nom­søk­te rui­ne­ne uten å fin­ne noen per­soner.

REHABILITERES

Det var de­ler av Toll­bod­gata 58 som ras­te ned på nabo­tom­ta.

På nabo­tom­ta i Toll­bod­gata 56 stod tid­li­ge­re et bygg som brant ned til grun­nen i mars 2017. Brann­rui­ne­ne ble re­vet i sep­tem­ber i fjor, og et nytt bygg skul­le nå opp­fø­res på tom­ta.

Tom Ar­ne Aamodt, dag­lig le­der i Mur i Sør, sier at de har an­svar for å gjø­re be­tong­ar­bei­det på den nye byg­nin­gen som skal opp­fø­res.

– Vi star­tet ar­bei­det i dag, og skul­le rig­ge oss til. Jeg er glad for at det har gått bra med mine to an­sat­te på ste­det, og hå­per det går bra med even­tu­elt and­re in­volver­te, sa Aamodt til Faed­re­lands­ven­nen.

– BYGNINGSRESTER RYDDET

Det er sel­ska­pet Bi­co som er ho­ved­en­tre­pre­nør for opp­fø­rin­gen av et nytt bygg på brann­tom­ta.

– Det som er gjort på ste­det er at byg­get som brant er re­vet, og bygningsrester ryddet bort, sier dag­lig le­der Øystein Glad i Bi­co til Faed­re­lands­ven­nen.

Han opp­ly­ser at in­gen an­sat­te fra Bi­co var på ste­det, da de­ler av nabo­hu­set ras­te sam­men.

Faed­re­lands­ven­nens re­por­ter på ste­det kun­ne for­tel­le at gulv og veg­ger er borte vekk i byg­get.

Klok­ken 11.30 gjor­de brann­ve­se­net seg kla­re til å set­te opp stige­bil for å gå inn i byg­get oven­fra.

– Hu­set ser helt uvir­ke­lig ut. Det­te er det ikke ofte vi er borti, sier Hans Ar­ne Mad­sen.

Det be­skri­ves et hus som hen­ger i løse luf­ta, hvor barne­le­ker og sto­ler står på en li­ten hyl­le som akku­rat ikke har rast ut.

HUND RED­DET UT

Skole­venn­in­ne­ne El­len Tor­dar­dottir, Andre­ea Bergs­vik og There­sa Stom­nås kom tors­dag hjem fra sko­len til et hus som var to­talt ra­sert.

– Vi så at inn­gangs­døra var borte. Jeg kun­ne ikke tro mine egne øyne, for­tel­ler Bergs­vik.

Hun pas­ser på fa­mi­li­ens hund Di­va, og den var in­ne i hu­set da jen­te­ne kom hjem.

– Det var for­fer­de­lig ikke å kun­ne kom­me inn til Di­va. Der­for var let­tel­sen stor da brann­ve­se­net kom ut med den gjen­nom vin­du­et, sier Andre­ea Bergs­vik.

STENGT VEI

Toll­bod­gata ble stengt for trafikk, og bus­se­ne di­ri­gert om.

Inn­sats­le­der Vig­leik Fid­je i Ag­der po­liti­dis­trikt opp­ly­ser at Toll­bod­gata vil bli stengt mel­lom Kron­prin­sens gate og Hol­bergs gate i en god stund frem­over.

– Vi har eva­ku­ert hele byg­nin­gen hvor ra­set har gått. I til­legg vil vi eva­ku­ere et nabo­bygg i bak­går­den. Det er fore­lø­pig ikke ak­tu­elt å la mann­ska­per gå inn i rui­ne­ne etter som det vur­de­res som for far­lig. Vi vet ikke om det vil rase mer, sa Fid­je tors­dag etter­mid­dag. ELLING SVELA, ARILD SANDVIK, JAN ODDVAR EIDE, TORMOD FLEM VEGGE, VE­GARD NEKSTAD, EI­VIND KRIS­TEN­SEN

FOTO: KJARTAN BJELLAND

De­ler av byg­nings­mas­sen til­hø­ren­de Toll­bod­gata 58 har rast sam­men over nabo­tom­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.