Be­hov for en kri­tisk bi­stands­de­batt

Et grelt ek­sem­pel fra Zam­bia vi­ser nok en gang at norsk bi­stands­de­batt ikke bare bør hand­le om å nå én pro­sent av brutto­na­sjo­nal­inn­tek­ten (BNI).

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Få da­ger etter at Sol­berg-re­gje­rin­gen la fram et stats­bud­sjett med en gle­de­lig øk­ning av bi­stands­bud­sjet­tet, som nes­te år vil ut­gjø­re én pro­sent av BNI, pub­li­ser­te Af­ten­pos­ten en sak om Zam­bias pre­si­dent. Ed­gar Lun­gu går til inn­kjøp av et over­då­dig luk­sus­fly til rundt 400 mil­lio­ner kro­ner. Pri­sen har blitt så høy blant an­net for­di den zam­be­sis­ke pre­si­den­ten øns­ket spe­sial­de­sig­net in­te­ri­ør. Den sam­me pre­si­den­ten byg­get i fjor det som kan kal­les et pa­lass for 35 mil­lio­ner kro­ner i Swa­zi­land.

Det­te er re­le­vant for bi­stands­de­bat­ten her hjem­me for­di nors­ke bi­stands­pen­ger i en år­rek­ke har gått til nett­opp Zam­bia. Gjen­nom åre­nes løp har Nor­ge gitt 15 mil­li­ar­der kro­ner (i 2017-ver­di) til lan­det. De sis­te 50 åre­ne har Zam­bia va­ert den fem­te størs­te mot­ta­ke­ren av norsk bi­stand. pen­ge­ne har gått til uli­ke for­mål, blant an­net fle­re hund­re mil­lio­ner kro­ner til det i ut­gangs­punk­tet gode for­må­let å slet­te Zam­bias gjeld. Tan­ken har va­ert at det fat­ti­ge lan­det ikke skal måt­te bru­ke pen­ger på å ned­be­ta­le ren­ter og gjeld, men på å ska­pe ut­vik­ling for lan­dets inn­byg­ge­re. Også der­for et det pro­vo­se­ren­de at luk­sus­fly­et fi­nan­sie­res med et nytt låne­opp­tak. I til­legg slo en eva­lu­e­ring av bi­stan­den til Zam­bia, gjen­gitt i Bi­stands­ak­tu­elt i fjor, fast at «mye av inn­sat­sen ikke har skapt ut­vik­ling og va­ri­ge spor». Det er en dre­pen­de ka­rak­te­ris­tikk.

De sis­te åre­ne er bi­stan­den rik­tig­nok trap­pet noe ned. Men i lø­pet av 2017 og 2018 går det like fullt 170 nors­ke mil­lio­ner til Zam­bia.

som ver­dens ri­kes­te land har Nor­ge et åpen­bart an­svar for å hjel­pe men­nes­ker født inn i langt fat­ti­ge­re land. Og i debatten om his­to­ri­er som den fra Zam­bia, må man også all­tid spør­re om det ikke vil ram­me fat­ti­ge men­nes­ker yt­ter­li­ge­re hvis rike land re­du­se­rer sin bi­stand på grunn av le­der­nes dum­skap.

men det må også va­ere en for­ut­set­ning at bi­stands­bud­sjet­te­ne tå­ler et kri­tisk søke­lys. In­klu­dert dis­ku­sjo­ner om hva pen­ge­ne går til og om det bør stil­les krav til hva stats­over­ho­de­ne i mot­ta­ker­lan­de­ne bru­ker sto­re sum­mer på. Sli­ke de­bat­ter bør sa­er­lig alle som er opp­tatt av et høyt bi­stands­nivå bi­dra til.

Som ver­dens ri­kes­te land har Nor­ge et åpen­bart an­svar for å hjel­pe men­nes­ker født inn i langt fat­ti­ge­re land.

FOTO: NTB SCANPIX

Zam­bias pre­si­dent Ed­gar Lun­gu har inn­gått av­ta­le om kjøp av et eget luk­sus­fly til rundt 400 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.