Ber «røde» de­le­ga­ter trek­ke seg

Sen­tra­le Krfu-ere i Ag­der me­ner de­le­ga­te­ne fra ung­doms­par­ti­et som sier de vil stem­me for sam­ar­beid mot venst­re må gi fra seg plas­sen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHRIS­TI­AN JO­HANN­ES­SEN chris­ti­an.jo­hann­es­[email protected]

– Jeg me­ner det er en selv­føl­ge at de føl­ger lands­mø­tets ved­tak. El­lers bør de trek­ke seg fra de­le­ga­sjo­nen, sier Had­le Ras­mus Bjuland, le­der i Ag­der KRFU.

For drøye to uker si­den ved­tok KRFU at de an­be­fal­te mo­der­par­ti­et om å gå inn i re­gje­rin­gen Sol­berg. Si­den den gang har Knut Arild Harei­de an­be­falt sam­ar­beid med Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et.

Nå har fem av tolv de­le­ga­ter fra ung­doms­par­ti­et til det eks­tra­or­di­na­ere lands­mø­tet i Kris­te­lig Folke­par­ti kunn­gjort at de vil støt­te Harei­des for­slag. Bjuland me­ner de der­med vra­ker ung­doms­par­ti­ets ved­tak.

– De er for­plik­tet på KRFU sin politikk. De rei­ser for at KRFU skal ha inn­fly­tel­se på KRF, og nå vir­ker det som om de prø­ver å lure seg unna ved­ta­ket som ble fat­tet etter en lang, de­mo­kra­tisk pro­sess, tord­ner Bjuland.

STØT­TE FRA FRUSTØL

Ru­ne André Sør­tveit

Frustøl er i gruppe­le­der for KRF i fyl­kes­tin­get i Vest-ag­der, og sit­ter også i KRFUS sen­tral­sty­re. Han er der­med en av de­le­ga­te­ne til lands­mø­tet, og støt­ter selv at KRF skal gå inn i re­gje­rin­gen Sol­berg.

Han er klar på at KRFU har et gyl­dig ved­tak på at man øns­ker å gå inn i en bor­ger­lig re­gje­ring.

– Jeg me­ner de­le­ga­te­ne er for­plik­tet til å stem­me i tråd med det ved­ta­ket. Vi har hatt en dis­ku­sjon og kom­met til et ved­tak. Det må vi som sit­ter sen­tralt stå for, sier Frustøl.

Han støt­ter kra­vet om at de fem «røde» de­le­ga­te­ne trek­ker seg.

– Der­som du ikke kan stem­me for par­ti­ets ved­tat­te politikk, bør du stil­le din de­le­gat­plass til dis­po­si­sjon. Det me­ner jeg had­de va­ert ryd­dig av dem, sier Frustøl.

IKKE FORE­SLÅTT

Den sis­te ti­de­nes dis­ku­sjon har vist at Krfs vei­valg er helt åpent.

Fyl­kes­le­der Bjuland me­ner in­gen­ting har end­ret seg for ung- doms­par­ti­et etter Harei­des inn­legg.

– Det han sa var ikke re­vo­lu­sjo­ne­ren­de. Vi har visst at vi skul­le ta et vei­valg. Det kom in­gen for­slag om å gå inn i en Ap-le­det re­gje­ring un­der vårt lands­møte, sier Bjuland.

Også Frustøl me­ner de er for seint ute for å støt­te et slikt al­ter­na­tiv.

– De kun­ne fore­slått en slik re­gje­ring på lands­mø­tet, men det var det in­gen som gjor­de, sier Frustøl.

IKKE BUNDET

Han er­kjen­ner at det kun er lands­mø­tet som kun­ne ha bundet de­le­ga­te­ne, noe som ikke ble gjort.

– Det ble ikke frem­met noe om en bun­den de­le­ga­sjon. Men det har kom­met en sterk opp­ford­ring fra le­de­ren vår om å stem­me for ved­tatt Krfu-politikk, sier Frustøl.

Han er usik­ker på om det vil skje noe med de­le­ga­te­ne fram mot det eks­tra­or­di­na­ere lands­mø­tet.

– Der­som det blir ster­ke re­ak­sjo­ner fra fyl­kes­le­der­ne, kan man hen­te inn råd fra lands­sty­ret, sier Frustøl.

– SI­TUA­SJO­NEN ER END­RET

Ni­ko­lai Berglund Sko­gan er 1. nest­le­der i KRFU og en av dem som har an­non­sert at han vil støt­te Harei­des for­slag. Han me­ner han står fritt til å stem­me slik han øns­ker det.

– Hvis du ser på lands­møte­ved­ta­ket, står det «slik si­tua­sjo­nen er nå». Jeg me­ner den po­li­tis­ke si­tua­sjo­nen har end­ret seg. Vi viss­te ikke det vil­le kom­me et eks­tra­or­di­na­ert lands­møte el­ler at parti­le­de­ren vil­le gi det rå­det, sier Sko­gan.

Han på­pe­ker at det ikke er prak­sis for å bin­de de­le­ga­ter i KRFU. For ham er det ikke noe al­ter­na­tiv å gi fra seg sin plass på Krfs lands­mø­tet.

– Det er ikke ak­tu­elt. Jeg kom­mer på lands­mø­tet og vil stem­me for Harei­des for­slag, sier Sko­gan.

– SI­TUA­SJO­NEN IKKE END­RET

Mar­ti­ne Tøn­nes­sen, le­der i KRFU, me­ner den po­li­tis­ke si­tua­sjo­nen er uend­ret si­den ved­ta­ket.

– Ap ble ikke stif­tet for to uker si­den. Vi har fort­satt 4,2 pro­sent og er på vip­pen. Si­tua­sjo­nen er den sam­me. Ved­ta­ket hand­ler om at man ikke bin­der seg til en side i all evig­het, sier Tøn­nes­sen.

Hun me­ner der­for de­le­ga­te­ne er for­plik­tet til å stem­me i tråd med ved­ta­ket ung­doms­par­ti­et gjor­de.

– Det for­sla­get står seg, og vi er for­plik­tet til å føl­ge det. Så må hver en­kelt per­son se om de fø­ler seg for­plik­tet på ved­ta­ket og for­kla­re seg for or­ga­ni­sa­sjo­nen om sine valg.

Ung­doms­parti­le­de­ren me­ner det bør va­ere et al­ter­na­tiv å stil­le sin plass på Krfs lands­møte til dis­po­si­sjon for and­re.

– Der­som man ikke kan stem­me i tråd med lands­mø­tet, må man selv vur­de­re om man sy­nes man kan va­ere de­le­gat, sier Tøn­nes­sen.

Foto: NTB scanpix

KRFU had­de lands­møte på Gar­der­moen i sep­tem­ber. Der ble det ved­tatt å søke sam­ar­beid med da­gens re­gje­ring. Det var in­ge for­slag om å sam­ar­bei­de til venst­re. Her ser vi Mar­ti­ne Tøn­nes­sen (le­der), Jar­le Aar­bak­ke Toll­ak­sen (1. nest), Olaus Tryg­ve Bjuland (2. nest), Mat­hias Slett­holm (in­ter­na­sjo­nalt an­svar­lig, sen­tral­sty­ret), Em­ma Løv­aas Akyeam­pong (sen­tral­sty­ret) og Ei­vind Skaar (sen­tral­sty­ret).

FOTO: PRIVAT FOTO: NTB SCANPIX

Had­le Ras­mus Bjuland, le­der i Ag­der KRFU, me­ner de som ikke stem­mer for års­mø­tets ved­tak bør trek­ke seg fra det eks­tra­or­di­na­ere lands­mø­tet. Er­na Sol­berg sam­men med KRFUS le­der Mar­ti­ne Tøn­nes­sen un­der lands­mø­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.