– Det­te er en ak­sjons­bok!

Ivar Skip­per­vold har skre­vet bok om tig­ge­ren Ele­odor Cal­da­raru, om rom­fol­kets his­to­rie og uli­ke hjelpe­til­tak. Boka skal sel­ges på gata.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TARJEI LEER-SALVE­SEN tarjei.leer-salve­[email protected]

«Tig­ge­ren» he­ter boka som ble lan­sert un­der et ar­ran­ge­ment hos By­mi­sjo­nen i Kris­tian­sand ons­dag etter­mid­dag.

I be­stemt form en­tall hen­vi­ser tit­te­len til en mann som he­ter Ele­odor Cal­da­raru og som går un­der nav­net «Ve­nus». Han kom­mer fra Tar­gu Car­bune­sti i Ro­ma­nia og har tig­get og solgt ting på gata i Nor­ge. Skip­per­vold for­tel­ler hans his­to­rie i boka, men ut­vi­der per­spek­ti­vet kraf­tig.

– Det­te er også en bok om rom­fol­kets his­to­rie, sier for­fat­ter Ivar Skip­per­vold.

Bis­kop Stein Rei­nert­sen og vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen var blant dem som holdt ta­ler ved bok­lan­se­rin­gen. Det var også Mi­hai Negrea og Bjørn Øy­vind Fjeld fra Fra Tig­ger­kopp.

– Det er vik­tig at rom­fol­kets his­to­rie blir kjent. De har va­ert gjen­stand for så mye urett­fer­dig be­hand­ling av sam­fun­net rundt, sa bis­kop Stein Rei­nert­sen.

– Må KUN­NE BE OM HJELP

Jør­gen Kris­ti­an­sen tak­ket for sam­ar­bei­det med en rek­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner og me­nig­he­ter, og re­flek­ter­te rundt ut­ford­rin­ge­ne som tig­gin­gen re­pre­sen­te­rer. Han har en­ga­sjert seg for at Kris­tian­sand kom­mu­ne skul­le støt­te hjelpe­til­tak i Tar­gu Car­bune­sti.

– Jeg har in­gen løs­ning på det­te nå. Men jeg vil dele et par prin­sip­per. For det førs­te må det ald­ri bli for­budt å be om hjelp når man tren­ger det, sa han, med ty­de­lig re­fe­ran­se til dis­ku­sjo­nen om for­bud. Men han la til:

– Men vil folk for­bli i fat­tig­dom hvis de tig­ger? Det er vik­tig å un­der­sø­ke vei­er ut. Jeg tror vei­en ut av fat­tig­dom går gjen­nom ut­dan­nel­se og ar­beid.

HVA VIR­KER EGENT­LIG?

Ivar Skip­per­volds bok hand­ler også om hjelpe­til­tak. Han tar spe­si­elt for seg seks til­tak, men sier det er plas­sen som be­gren­ser. Det fin­nes enda fle­re sto­re og små hjelpe­til­tak i Ro­ma­nia med ut­spring i Ag­der og Tele­mark.

– Dess­ver­re blir men­nes­ker tret­te. Små og pri­va­te hjelpe­til­tak er sår­ba­re og kan ta slutt, sa for­fat­te­ren, og ma­net de som øns­ker å gjø­re noe struk­tu­relt for å hjel­pe rom­folk til å job­be med pro­sjek­ter i sam­ar­beid med myn­dig­he­te­ne og gjø­re bruk av Eøs­mid­le­ne som er be­vil­get til Ro­ma­nia. 500 mil­lio­ner år­lig over åtte år er satt av.

– Pen­ge­ne fin­nes! Det trengs fle­re gode pro­sjek­ter som hjel­per dem som vir­ke­lig tren­ger det, sier han.

BOKA ER ET TIL­TAK

Boka er et hjelpe­til­tak i seg selv. I ste­det for å tig­ge, er det me­nin­gen at rom­folk på gata skal kun­ne sel­ge boka til kost­pris. Sel­ge­ren kjø­per boka for 40 kro­ner av for­la­get og kan vi­dere­sel­ge den på gata for 150 kro­ner.

– Det er bed­re å sel­ge en inn­sikts­full bok enn å tig­ge. Dess­uten er vi man­ge som har godt av å la­ere litt mer om rom­fol­ks his­to­rie, sa Bjørn Øy­vind Fjeld.

Fjeld har sam­men med blant an­net rom­fol­ks­re­pre­sen­tan­ten Mi­hai Negrea og vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen job­bet fram pro­sjek­tet der Tar­gu Car­bune­sti fikk tak over en mar­keds­plass med fem­ti salgs­bo­der.

I til­legg job­ber Fra Tig­ger­kopp Nor­ge med strikke­grup­per både i Nor­ge og Ro­ma­nia, og øns­ker å job­be mer med sys­sel­set­ting også struk­tu­relt.

FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN

Ivar Skip­per­vold lan­ser­te boka «Tig­ge­ren» hos Kir­kens By­mi­sjon ons­dag etter­mid­dag til fullt hus.

FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN

Bis­kop Stein Rei­nert­sen snak­ket om be­tyd­nin­gen av at rom­fol­kets vans­ke­li­ge his­to­rie i Euro­pa blir bed­re kjent. Mi­hai Negrea over­sat­te.

FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN

Vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen har en­ga­sjert seg for å bi­stå kom­mu­nen Tar­gu Car­bune­sti i Ro­ma­nia hvor man­ge av tig­ger­ne på Sør­lan­det kom­mer fra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.