Bil falt av laste­bil i fart og traff bo­lig

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ELLING SVELA [email protected]

Til alt hell ble in­gen ska­det da en bil falt av en laste­bil på riks­vei 9 i Kris­tian­sand tors­dag etter­mid­dag.

Astrid Lar­sen hør­te først et smell. Så stod plut­se­lig en uten­landsk laste­bil­sjå­før på kjøk­ke­net hen­nes.

– Jeg sa «I’m sor­ry for you». Man kan ikke va­ere hard med folk, sier 83 år gam­le Astrid Lar­sen til Faed­re­lands­ven­nen.

– ET UN­DER

Bil­trans­por­ten var på vei sør­over på riks­vei 9 da bi­len bak­på hen­ge­ren løs­net, og traff hjørnet på bo­lig­hu­set til Lar­sen.

Hu­set lig­ger bare en drøy me­ter fra riks­vei­en. Astrid Lar­sen er vant med mye trafikk tett på, men ikke at den kom­mer så na­er­me.

– Det var et Guds un­der at ikke folk ble ska­det, kom­men­te­rer hun.

TRAFIKKERT

Uhel­let skjed­de på den ret­te strek­nin­gen mel­lom rund­kjø­rin­gen og Shell-sta­sjo­nen. Strek­nin­gen er sva­ert trafikkert, både med fot­gjen­ge­re og bi­ler.

Bi­len hav­net over en gang-og syk­kel­sti før den traff hus­veg­gen.

Laste­bil­sjå­fø­ren stop­pet etter få hund­re me­ter, før han kom til­ba­ke til ste­det.

– Jeg var på kjøk­ke­net da jeg hør­te et smell. Etter få mi­nut­ter kom sjå­fø­ren inn bak­vei­en. Han for­tal­te at bi­len had­de ram­let av, for­tel­ler Lar­sen.

Hun ring­te så til sin søs­ter, som igjen kon­tak­tet po­li­ti­et om lag klok­ken 12.30.

– Bi­len falt av laste­bi­len i fart og traff hus­veg­gen. In­gen per­soner ble ska­det. Det er bare ska­der på hus­veg­gen og bi­len, sier po­li­ti­ets inn­sats­le­der på ste­det, Chris­ti­an Al­sa­ker.

AV­HØRT

Sjå­fø­ren ble av­hørt, og fikk fø­rer­kor­tet mid­ler­ti­dig be­slag­lagt på ste­det. Det er fore­lø­pig ikke av­gjort hva slags re­ak­sjon man­nen får.

– Bi­len var fes­tet med tre strop­per, sier Al­sa­ker.

Strop­pe­ne var ty­de­lig slitt, og var re­vet rett av.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Astrid Lar­sens hus ble truf­fet av den løse bi­len. – Et Guds un­der at in­gen ble ska­det, sier hun.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Bi­len var fes­tet på laste­bi­len med tre strop­per, iføl­ge inn­sats­le­der Chris­ti­an Al­sa­ker. Strop­pe­ne var re­vet rett av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.