Slutt med bil­lett­salg fra NSB

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En­tur over­tar sal­get av tog­bil­let­ter på NSBS sta­sjo­ner. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (Frp) klip­pet over en di­gi­tal snor på Oslo S for å mar­ke­re det­te.

End­rin­gen vil ikke mer­kes av NSBS kun­der, som fort­satt kan kjø­pe bil­let­ter via NSBS egen app og nett­si­der, men En­tur over­tar sal­get på auto­ma­te­ne og på de be­tjen­te sta­sjo­ne­ne.

En­tur ble stif­tet i 2016 og tid­li­ge­re i år ble en mo­bi­lapp med sam­me navn lan­sert. Ap­pen skal gjø­re det mu­lig å kun bru­ke én app til bil­lett­kjøp over hele lan­det, uan­sett hva slags kol­lek­tiv­til­bud man be­nyt­ter.

Det er sta­ten som ei­er sel­ska­pet som al­le­re­de i 2016 over­tok drif­ten av NSBS bil­lett­sys­te­mer. Nå går sel­ska­pet enda et skritt vi­de­re og har i lø­pet av som­mer­en oppgradert 220 bil­lett­auto­ma­ter og over 185 va­li­da­to­rer med ny logo, far­ger og navn fra En­tur.

Sta­ten øns­ker at det skal va­ere ett sen­tralt selskap som har an­sva­ret for bil­lett­sal­get, slik at ut­salgs­ste­der og auto­ma­ter ikke fa­vo­ri­se­rer et selskap foran et an­net.

Om­pro­fi­le­rin­gen be­tyr de fem tog­sta­sjo­ne­ne som frem­de­les er be­tjen­te også får ny de­sign og opp­gra­de­ring og at per­so­na­let får nye uni­for­mer. Dis­se sta­sjo­ne­ne er Ber­gen, Trond­heim, Stav­an­ger, Oslo luft­havn og Oslo S.

Per­so­na­let på dis­se sta­sjo­ne­ne skal også va­ere be­hjel­pe­li­ge med å hjel­pe rei­sen­de å fin­ne fram i hele lan­dets kol­lek­tiv­til­bud, ikke bare tog.

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (Frp) fore­tok tors­dag mor­gen åp­nin­gen av det nye bil­let­t­om­rå­det på Oslo S med en di­gi­tal saks der han klip­pet over en like di­gi­tal snor på skjer­men.

Ar­bei­det med mo­der­ni­se­ring og opp­gra­de­ring av auto­ma­ter og ser­vice­om­rå­der vil bli fer­dig i lø­pet av høs­ten. Det kos­ter to­talt rundt 7 mil­lio­ner kro­ner og fi­nan­sie­res gjen­nom av­ta­ler med de for­skjel­li­ge tog­sel­ska­pe­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.