Ut­vis­te Da­ni­el får ikke kom­me til­ba­ke til Nor­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL NY­GAARD kje­til.ny­[email protected]

Lag­manns­ret­ten tror ikke på at den unge af­gha­ne­ren vir­ke­lig har kon­ver­tert til kris­ten­dom­men.

«Ah­ma­dis an­før­te kon­ver­te­ring fra islam til kris­ten­dom­men er ikke ut­trykk for en re­ell kris­te­lig over­be­vis­ning».

Det er kon­klu­sjo­nen fra Bor­gar­ting lag­manns­rett, hvor anke­sa­ken til Da­ni­el Ah­ma­di fant sted 21.-23. au­gust. Selv var ikke den ut­vis­te kon­ver­tit­ten til ste­de. Han del­tok via vi­deo­link fra Ka­bul.

BLE DØPT I VEN­NE­SLA

Man­nen, som sier han er 19 år, ble sendt til­ba­ke til Af­gha­ni­stan i fe­bru­ar 2017. Med bi­stand fra Fri­kir­ken gikk han til søks­mål mot sta­ten. I den­ne me­nig­he­ten ble han døpt, tok alpha-kurs og del­tok på guds­tje­nes­ter.

Men i Oslo ting­rett ble han ikke trodd på noen punk­ter for et år si­den.

Det sam­me skjed­de igjen i lag­manns­ret­ten. De trod­de ikke på at han had­de kon­ver­tert fra islam til kris­ten­dom­men, men fant det mer sann­syn­lig at han had­de fore­tatt en stra­te­gisk kon­ver­te­ring i håp om å få opp­hold i Nor­ge.

Fri­kir­ken Nor­ge, som stev­net Ut­len­dings­nemn­da, ble også dømt til å be­ta­le mot­par­tens saks­om­kost­nin­ger med 112.650 kro­ner.

Ly­der Vat­ne Jo­han­sen har sam­men med fle­re and­re med­lem­mer i fri­kir­ka be­talt 600 dol­lar i må­ne­den for at den unge af­gha­ne­ren skal ha tak over ho­det i Ka­bul.

SJOK­KER­TE OG MAKTESLØSE

– Vi er i sjokk. Vi viss­te det kun­ne gå beg­ge vei­er. Men med mis­hand­lin­gen som skjed­de, og at dom­men ble ut­satt igjen og igjen, så trod­de vi dom­mer­ne var i tvil. Det var de jo ikke. De har ikke lagt noe vekt på noen av vitne­for­kla­rin­ge­ne, kun asylin­ter­vju­et gjort med Da­ni­el like etter han kom til Nor­ge, sier han.

Af­gha­ne­ren selv plan­leg­ger nå å for­la­te Af­gha­ni­stan og fin­ne et an­net land å bo i.

– Han har in­gen fram­tid der. Det­te er en for­fer­de­lig vans­ke­lig si­tua­sjon. Vi fø­ler oss rett og slett maktesløse, men un­der­sø­ker alle mu­lig­he­ter og vil gjø­re alt vi kan for å få ham til­ba­ke, sier Jo­han­sen.

REAGERER På TIDSBRUKEN

Ad­vo­kat­full­mek­tig Alex­an­der Ny­heim Jens­sen i Sjø­din Me­ling & Co er over­ras­ket over dom­men.

– Dom­mer­ne stil­te man­ge spørs­mål til alle fem vit­ne­ne våre, og også til Da­ni­el selv. Men in­gen­ting av det­te er nevnt med et ord i dom­men. Det er på­fal­len­de, sier Ny­heim Jens­sen.

Nå skal de ta stil­ling til om de vil be­g­ja­ere dom­men opp­he­vet i Høy­este­rett på grunn av saks­be­hand­lings­feil.

– Det er det enes­te re­el­le al­ter­na­ti­vet vi ser nå. Det skal mye til å få en dom opp­he­vet, men det kan skje. Dom­men kom nes­ten to må­ne­der etter at sa­ken gikk i lag­manns­ret­ten, og det er en regel at man skal ha en av­gjø­rel­se in­nen to uker, sier Ny­heim Jens­sen.

– KID­NAP­PET OG MISHANDLET

I etter­kant av for­hand­lin­ge­ne i anke­sa­ken skal Da­ni­el Ah­ma­di ha blitt kid­nap­pet og mishandlet i Af­gha­ni­stan. Man for­søk­te å få retten satt på nytt på grunn av det­te, men det ble av­slått av lag­manns­ret­ten.

Be­grun­nel­sen for av­sla­get var at lag­manns­ret­ten men­te de skul­le ta stil­ling til om UNE vur­der­te asyl­spørs­må­let feil da de ut­vis­te den unge af­gha­ne­ren i ja­nu­ar 2017.

«Ut­len­dings­myn­dig­he­te­ne må i ste­det ved en even­tu­ell ny be­hand­ling av sa­ken vur­de­re om det er til­strek­ke­lig sann­syn­lig­gjort at Ah­ma­di i sep­tem­ber 2018 er blitt ut­satt for for­føl­gel­se i Af­gha­ni­stan, hva år­sa­ken er og hvil­ken be­tyd­ning det­te bør få for hans rett til opp­hold i Nor­ge», he­ter det i dom­men.

Av dom­men fram­går det at ut­len­dings­myn­dig­he­te­ne har be­hand­let cir­ka 300 sa­ker hvor af­gha­ne­re har hev­det å ha kon­ver­tert til kris­ten­dom­men.

Om­trent 100 av sa­ke­ne har endt med at per­sone­ne har fått opp­holds­til­la­tel­se i Nor­ge av be­skyt­tel­ses­grun­ner.

FOTO: KJE­TIL NY­GAARD

Ly­der Vat­ne Jo­han­sen fra Ven­ne­sla Fri­kir­ke har mye kon­takt med Da­ni­el Ah­ma­di gjen­nom te­le­fon.

FOTO: KJE­TIL NY­GAARD

– Da Da­ni­el Ah­ma­di skul­le kvit­te seg med bi­be­len til venst­re, ble han kid­nap­pet og mishandlet, for­tel­ler hans støtte­spil­le­re i Ven­ne­sla Fri­kir­ke. Såre­ne på ryg­gen hans skal stam­me fra uli­ke for­mer for piske­slag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.