Tøm­te kas­sa før åp­ning

Da Rio Pizza Man­dal åp­net dø­re­ne var det 300 kro­ner igjen av egen­ka­pi­ta­len på 250.000 kro­ner. Bo­sty­rer ber nå po­li­ti­et un­der­sø­ke mu­li­ge straff­ba­re for­hold etter kon­kur­sen i pizza­res­tau­ran­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU [email protected]

– Jeg har sendt min fore­lø­pi­ge inn­be­ret­ning til po­li­ti­et i Ag­der, be­kref­ter bo­sty­rer Ru­ne Stange­land over­for Faed­re­lands­ven­nen.

For tre år si­den blås­te Da­ni­el Gjermund­nes Stø­le liv i gam­le Rio Pizza og åp­net ut­salg i tippe­bua på Lund. Sei­ne­re ut­vi­det be­drif­ten med av­de­lin­ger på Hå­nes og i Vågs­bygd. I ok­to­ber 2017 åp­net Rio Pizza også ut­salg i Man­dal sen­trum.

Etter bare ti må­ne­ders drift var det over og ut for av­de­lin­gen i Man­dal. En må­ned sei­ne­re gikk sel­ska­pet som drev tre ut­salg i Kris­tian­sand også kon­kurs.

PEN­GER TIL EGNE SEL­SKA­PER

Bo­sty­rer Ru­ne Stange­land har nå gått gjen­nom drif­ten i Rio Pizza Man­dal. I sin fore­lø­pi­ge inn­be­ret­ning gjør Stange­land rede for fle­re ut­be­ta­lin­ger han me­ner kan ha va­ert straff­ba­re.

Da RP Man­dal AS ble stif­tet i juni 2017 had­de sel­ska­pet 250.000 kro­ner i egen­ka­pi­tal. Pen­ge­ne kom fra mor­sel­ska­pet Food Con­ve­ni­en­ce AS, som er eid av Gjermund­nes Stø­le. Tre må­ne­der sei­ne­re var kas­sa tom.

«På åp­nings­da­gen var det un­der kro­ner 300 igjen på kon­to av ak­sje­ka­pi­ta­len på kro­ner 250.000», skri­ver Stange­land.

Iføl­ge inn­be­ret­nin­gen gikk det mes­te av pen­ge­ne til to sel­ska­per i sam­me kon­sern. Et stør­re be­løp ble også over­ført til styre­le­de­rens far, Geir Gjermund­nes. Etter at bu­tik­ken åp­net 12. ok­to­ber 2017 ble det over­ført fle­re be­løp til sam­me mot­ta­ke­re.

«FORMUESFORRINGELSE»

I lø­pet av 2017 ble det ut­be­talt to­talt 323.500 kro­ner fra RP Man­dal til søs­ter­sel­ska­pe­ne RP Kris­tian­sand AS og Food Fac­tory AS, samt Geir Gjermund­nes.

Bo­sty­rer Stange­land me­ner dis­se ut­be­ta­lin­ge­ne ram­mes av straffe­lo­vens be­stem­mel­se om grov formuesforringelse, et for­hold som kan straf­fes med bø­ter el­ler feng­sel i inn­til seks år.

«For­mues­for­rin­gel­sen har fått føl­ger for and­re kre­di­to­rer i den for­stand at de ikke har fått opp­gjør for sine va­rer/tje­nes­ter», skri­ver Stange­land.

RP Man­dal AS ble slått kon­kurs etter be­g­ja­e­ring fra Ca­ve­rion, som har le­vert et krav på drøyt 130.000 kro­ner etter kon­kur­sen. To­talt har 22 kre­di­to­rer le­vert krav på 488.000 kro­ner. Det er uvisst om noen vil få dek­ket kra­ve­ne, etter­som det ikke er ver­di­er av be­tyd­ning i kon­kurs­boet.

Iføl­ge bo­sty­rers fore­lø­pi­ge inn­be­ret­ning er det, med unn­tak av over­fø­rin­ge­ne til de nevn­te na­er­stå­en­de, kun hus­ei­er, an­sat­te, skatte­myn­dig­he­te­ne og et få­tall mind­re kre­di­to­rer som har mot­tatt be­ta­ling før kon­kur­sen.

STEDFORTREDER I RETTEN

Faed­re­lands­ven­nen har de sis­te uke­ne for­søkt å kom­me i kon­takt med styre­le­der og ei­er Da­ni­el Gjermund­nes Stø­le, uten å lyk­kes.

Da RP Man­dal ble slått kon­kurs, møt­te kon­su­lent Gun­nar Foss som re­pre­sen­tant for sel­ska­pet.

– Styre­le­der var syk og jeg ble spurt om å møte. Det er alt jeg har gjort, sier Foss til Faed­re­lands­ven­nen.

Foss opp­ly­ser at han ikke har de­talj­kunn­skap om drif­ten. Han har hel­ler ikke lest inn­be­ret­nin­gen. Han kan av den grunn ikke bi­dra med opp­lys­nin­ger om de på­stått straff­ba­re for­hol­de­ne.

Så vidt Foss kjen­ner til er styre­le­de­ren frem­de­les syk­meldt.

Geir Gjermund­nes, som var mar­keds­an­svar­lig Rio Pizza, øns­ker ikke å kom­men­te­re kon­kur­sen over­for Faed­re­lands­ven­nen.

– Det er ikke jeg som skal ut­ta­le meg. Du må prø­ve å få tak i Da­ni­el, sier Gjermund­nes og leg­ger på rø­ret.

«FORSKUDD På RÅVARER»

I inn­be­ret­nin­gen fram­går det at regn­skaps­fø­re­ren i RP Man­dal AS har opp­lyst at ut­be­ta­lin­ge­ne til RP Kris­tian­sand og Food Fac­tory drei­de seg om forskudd på råvarer. De to søs­ter­sel­ska­pe­ne har i etter­tid le­vert fak­tu­ra­er med be­løp som stem­mer noen­lun­de med be­lø­pet som ble over­ført.

RP Kris­tian­sand har fak­tu­rert for «va­rer vi­dere­fak­tu­rert», mens Food Fac­tory har fak­tu­rert RP Man­dal AS for 2710 pizza­bun­ner til à kro­ner 13.

Etter kon­kur­sen i RP Man­dal skif­tet RP Kris­tian­sand AS navn til DGS In­vest og end­ret for­ret­nings­adres­se til Forne­bu i Bae­rum.

19. sep­tem­ber ble DGS In­vest slått kon­kurs i As­ker og Bae­rum ting­rett.

HAR STENGT UT­SALG

Ad­vo­kat Kim Fri­is-møl­ler er opp­nevnt som bo­sty­rer for kon­kurs­boet etter DGS In­vest. Han øns­ker ikke å gi opp­lys­nin­ger om bo­be­hand­lin­gen.

I et brev til Kris­tian­sand kom­mu­ne opp­ly­ser Fri­is-møl­ler at boet ikke vil dri­ve vi­de­re og at lo­ka­le­ne til DGS In­vest er fri­stilt til ut­lei­ers dis­po­si­sjon.

Bo­sty­re­ren øns­ker ikke å kom­men­te­re dis­se opp­lys­nin­ge­ne og vi­ser til at skifte­sam­ling er be­ram­met til 31. ok­to­ber i As­ker og Bae­rum ting­rett.

– Det­te er for­hold som vil bli om­talt i den fore­lø­pi­ge inn­be­ret­nin­gen til ting­ret­ten, sier Fri­isMøl­ler i en epost til Faed­re­lands­ven­nen.

FOTO: JAR­LE MARTINSEN

Rio Pizza ut­vi­det med en av­de­ling i Man­dal høs­ten 2017. Etter ti må­ne­der ble drifts­sel­ska­pet slått kon­kurs.

FOTO: JAR­LE MARTINSEN

På dø­ra til Rio Pizza i Man­dal er det hengt opp en lapp som sig­na­li­se­rer vi­de­re drift.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.