Ny giv for Eva-sen­te­ret

Etab­le­rer­sen­ter Vest-ag­der, «Eva­sen­te­ret» blant de tu­se­ner som har brukt det si­den 1992, har fått nye lo­ka­ler og gjort seg mer di­gi­talt.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN ru­ne.o.rei­nert­[email protected]

– Etter 26 år kan det va­ere på sin plass med en «make over». Her har dere fått nye lo­ka­ler og gode na­bo­er, sier Thor­kild Haus og vir­ker for­nøyd.

Til dag­lig er han rek­tor ved Ven­ne­sla vi­dere­gå­en­de sko­le, men når han nå står i et møte­rom i tred­je eta­sje i Torv­kvar­ta­let i Kris­tian­sand og hol­der tale, så er det som styre­le­der for Etab­le­rer­sen­ter Vest-ag­der, kjent som Eva-sen­te­ret.

Sen­te­ret har nem­lig flyt­tet fra slit­ne lo­ka­ler på Kjøi­ta og kom­met «i gang­av­stand fra kaffe­ma­ski­nen», som Kris­tian­sands na­e­rings­sjef Geir Askvik Hau­gum ut­tryk­ker det når det blir hans tur.

Hau­gum le­der Bu­si­ness Re­gion Kris­tian­sand, som hol­der til i eta­sjen un­der Eva-sen­te­ret.

Et par and­re end­rin­ger inn­går også i «make over-en»: Kon­tor­plas­se­ne som noen tu­sen grün­der­spi­rer (iføl­ge Eva-sen­te­rets dag­li­ge le­der At­le S. Tjeld­flaat) har fått låne hos Eva-sen­te­ret si­den opp­star­ten i 1992, er det slutt på. Til gjen­gjeld er vei­led­nin­gen på nett styr­ket.

SUKSESSHISTORIE

Eva-sen­te­ret dri­ver nem­lig pri­ma­ert med vei­led­ning. Den drei­er seg om alt fra hvor­dan re­gist­re­re en ny virk­som­het til mar­keds­fø­ring, øko­nomi­sty­ring og mye mer.

– Vi fikk god hjelp, ja, be­kref­ter Sol­g­unn Ja­cob­sen og Pet­ter Sten­sig. De står bak Pictureit.no AS, som star­tet opp med å be­nyt­te mo­der­ne data­tek­no­lo­gi til å lage in­te­ri­ør­pla­ka­ter. Nå er pro­dukt­spek­te­ret ut­vi­det med smyk­ker og arm­bånds­ur.

«Det er ikke umu­lig at vi dob­ler fra 2016 til 2017», vå­get grün­der­pa­ret å an­ty­de over­for Faed­re­lands­ven­nen i sep­tem­ber 2017. Og de holdt ord; i 2017 pas­ser­te om­set­nin­gen åtte mil­lio­ner kro­ner, hvor­av én mil­lion lå igjen på bunn­lin­jen da året tok slutt.

– Vi tes­ter nye pro­duk­ter hele ti­den, blant an­net «pos­ters» med gull­fo­lie. Og så har vi fått oss kasse­kre­ditt, slik at vi kan øke vare­la­ge­ret, for­tel­ler de to i Eva-sen­te­rets nye lo­ka­ler.

Fle­re grün­de­re har også møtt fram. Blant en gjeng som sit­ter rundt et bord, vi­ser fire seg å ha til­knyt­ning til Bio­office. Og Jørn Vium­dal lar seg ikke be to gan­ger når an­led­nin­gen byr seg:

– 90 pro­sent av ti­den opp­hol­der vi oss in­nen­dørs. Det er vi ikke skapt for! fast­slår han først av alt.

For å av­hjel­pe det uhel­di­ge, le­ve­rer Bio­office «bio­kon­tor», ba­sert på nøye ut­valg­te plan­ter fra Po­ly­ne­sia og det fak­tum at dags­lys re­flek­te­res mot grøn­ne plan­ter. Der­med øker lys­meng­den til et mer na­tur­lig nivå.

– Si­mu­lert dags­lys og or­ga­nisk ma­te­ria­le sti­mu­le­rer men­nes­kets na­tur­li­ge res­sur­ser. Med­ar­bei­de­ren blir fris­ke­re og mer mo­ti­vert, frem­hol­der Vium­dal og vi­ser til 20 års forsk­ning på uni­ver­si­tets­nivå.

FRA BRU­KER TIL LEVERANDØR

Etter­som det er en ald­ri så li­ten inn­flyt­tings­fest hos Eva-sen­te­ret, van­ker det mat også. Den står So­pi­ta Top­land fra So­pi­tas Thai­mat i Ven­ne­sla for.

– Ja, jeg har va­ert bru­ker av Eva­sen­te­ret. Men nå er sen­te­ret blitt min kun­de, opp­ly­ser hun mens hun åp­ner opp en hel rad av alu­mi­ni­ums­bak­ker.

FOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

Grün­der­sam­ling rundt et bord i Eva-sen­te­rets nye lo­ka­ler på Tor­vet i Kris­tian­sand. F.v. Sop­hy Lo­e­un Gjer­stad og Richard Vium­dal fra Bio­office Sør, Jørn Vium­dal fra Bio­office, Ag­ne­te Bent­sen fra Ag­ne­tes art & de­sign, Jus­te Lu­ko­sie­ne som dri­ver in­nen skjønn­hets­pleie, mens Tomm Erich­sen er his­to­rie­for­tel­ler i Big­wig og Som­nang Vium­dal også er fra Bio­office Sør.

FOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

Kris­tian­sands na­e­rings­sjef Geir Askvik Hau­gum (t.h.) hil­ser fra kom­mu­nen, Eva-sen­te­rets dag­li­ge le­der At­le S. Tjel­flaat lyt­ter.

FOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

Sol­g­unn Ja­cob­sen og Pet­ter Sten­sig for­tel­ler at Pictureit.no vokser vi­de­re. Regn­skaps­tal­le­ne be­kref­ter opp­lys­nin­gen.

FOTO: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

So­pi­ta Top­land dri­ver So­pi­tas Thai­mat i Ven­ne­sla og har va­ert bru­ker av Eva-sen­te­ret. Nå er hun til­ba­ke som leverandør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.