Ver­dens bør­ser fal­ler

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Pi­le­ne pe­ker rett ned på ver­dens bør­ser etter en av de ver­ste da­ge­ne på Wall Stre­et på må­ne­der. Eks­per­te­ne sier det kan va­ere star­ten på en stør­re kor­rek­sjon.

Bør­se­ne i Tokyo, Hong­kong og Shang­hai dund­ret alle ned med rundt 4 pro­sent tors­dag, sist­nevn­te til sitt la­ves­te nivå si­den 2014. Pi­le­ne pek­te også ned­over i Sin­ga­po­re, Sør-ko­rea og Aust­ra­lia.

Nor­ge slapp hel­ler ikke unna. Etter få mi­nut­ters han­del var ho­ved­in­dek­sen på Oslo Børs ned med hele 3,6 pro­sent. De tone­an­gi­ven­de bør­se­ne el­lers i Euro­pa åp­net også ned, men ikke med like mye som den nors­ke.

Ned­gan­gen føl­ger et kraf­tig fall på Wall Stre­et ons­dag. Angst for yt­ter­li­ge­re rente­he­ving i USA, usik­ker­het i va­luta­mar­ke­det og frykt for den på­gå­en­de han­dels­kri­gen mel­lom USA og Ki­na får skyl­da.

– Alt er usik­kert nå. Mar­ke­de­ne er stapp­ful­le av ri­si­ko, sier ana­ly­ti­ker Step­hen In­nes i kon­su­lent­sel­ska­pet OANDA.

KOR­REK­SJON

Ak­ti­vi­te­ten har len­ge va­ert stor i USAS øko­no­mi, og Wall Stre­et har nytt godt av det­te. Det sis­te året har den bre­de Stan­dard & Poor’sin­dek­sen ste­get med over 9 pro­sent, mens tek­no­lo­gi­tun­ge Nas­daq har skutt i va­e­ret med mer enn 12,6 pro­sent.

I som­mer nåd­de Stan­dard & Poor’s en mile­pael da det til sam­men had­de gått na­er­me­re ni og et halvt år uten en stør­re kor­rek­sjon, og opp­gan­gen har va­ert kraf­tig len­ge også i en rek­ke and­re land. Man­ge ana­ly­ti­ke­re har len­ge på­pekt at ut­vik­lin­gen på ett el­ler an­net tids­punkt er nødt til å snu.

– Det­te er bare en be­gyn­nel­se, sier Ben­ny Lam, sjef i kon­su­lent­sel­ska­pet CEB In­ter­na­tio­nal re­se­arch.

– Det kan mu­li­gens ta litt tid før den ame­ri­kans­ke tek­no­logi­bob­la sprek­ker, og vi står over­for man­ge eks­ter­ne usik­ker­hets­mo­men­ter: Han­dels­krig, ri­si­ko knyt­tet til va­lu­ta i vok­sen­de mar­ke­der og olje­pris. Folk bør også va­ere obs på ki­ne­sisk yuan, sier Lam.

– NES­TEN GRA­TIS

Fall på mer enn 4 pro­sent for App­le, Boeing og Face­bo­ok, og fall på mer enn 5 pro­sent for Ama­zon, Nike og Micro­soft bi­dro til at Nas­daq end­te ned hele 4,1 pro­sent ons­dag. Dow Jo­nes tap­te seg med 3,2 pro­sent og Stan­dard & Poor’s mis­tet 3,3 pro­sent.

USAS sen­tral­bank Fe­deral Re­ser­ve (Fed) be­slut­tet i slut­ten av sep­tem­ber å heve ren­ta for tred­je gang i år. Frykt for at den blir he­vet yt­ter­li­ge­re ble ut­løst av at av­kast­nin­gen på ame­ri­kans­ke stats­ob­li­ga­sjo­ner med ti års løpe­tid steg til over 3 pro­sent i for­ri­ge uke.

Kom­bi­na­sjo­nen av høy ren­te og usik­ker­het gjør ob­li­ga­sjo­ner mer at­trak­tivt i for­hold til ak­sjer, fram­hol­der ak­sje­ana­lyse­sjef Ja­cob Pe­der­sen fra dans­ke Syd­bank.

– Og så må det nev­nes at etter ti år hvor pen­ger nes­ten har va­ert gra­tis og ren­te­ne har va­ert ul­trala­ve, så skal man nå til å måt­te be­ta­le noe for pen­ger, sier han.

UVANLIG KRI­TIKK

Etter ons­da­gens børs­fall i USA lan­get pre­si­dent Do­nald Trump ut mot sin egen sen­tral­bank, noe det iføl­ge Bloom­berg er sva­ert uvanlig at pre­si­den­ter gjør.

– Jeg me­ner Fed be­går en feil. De er så stram­me. Jeg me­ner Fed har gått fra vet­tet, sa Trump.

– Det­te er egent­lig en kor­rek­sjon vi har ven­tet på len­ge, men jeg er vel­dig ue­nig med det Fed dri­ver med, la Trump til.

Imf-sjef Chris­ti­ne La­gar­de er ue­nig med Trump, og me­ner den ame­ri­kans­ke rente­he­vin­gen var nød­ven­dig i lys av den høye ak­ti­vi­te­ten i den ame­ri­kans­ke øko­no­mi­en. Hun imid­ler­tid uro­lig for at ver­dens in­du­stri­land til­syne­la­ten­de ikke er ko­or­di­ner­te om når de he­ver ren­ta. Det­te i kom­bi­na­sjon med han­dels­spen­nin­ger har skapt en «ene­stå­en­de si­tua­sjon» i ver­dens­øko­no­mi­en, iføl­ge La­gar­de.

– Trapp ned, fiks sys­te­met, og ikke øde­legg det, sier hun.

FOTO: RICHARD DREW, AP/NTB SCANPIX

Ons­da­gens kraf­ti­ge fall på New York-bør­sen ble etter­fulgt av ned­gang på and­re bør­ser ver­den over. Her føl­ger spe­sia­list Me­ric Gre­en­baum med på ut­vik­lin­gen på Wall Stre­et.

FOTO: KOJI SASAHARA, AP/NTB SCANPIX

Også i Asia pek­te pi­le­ne ned­over i går. Her fra bør­sen i Tokyo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.