Las­se Fridstrøm

Hvis pri­vat­bi­lis­te­ne skal bi­dra i kli­ma­kam­pen er det el­bil som gjel­der, iføl­ge fors­ker Las­se Fridstrøm i Trans­port­øko­no­misk Insti­tutt.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: ROALD ANKERSEN [email protected]

Hvis man skal ten­ke miljø­venn­lig, hva slags bil bør man da kjø­pe? – Da er det el­bil som gjel­der. De har ikke noen ut­slipp.

Man­ge sier at el­bi­le­ne øker pres­set på strøm­men og at man øker pro­duk­sjo­nen av for­uren­sen­de kil­der som kull­kraft?

– Det stem­mer ikke. I Euro­pa har vi et kvote­sys­tem for klima­gass­ut­slipp. Det er alle kraft­ver­ke­ne i Eøs-om­rå­det med på. Ta­ket for ut­slipp er satt. Ut­slipp et sted for­tren­ger ut­slipp et an­net sted, slik at strøm brukt til el­bi­ler ikke øker klima­gass­ut­slip­pe­ne.

Er el­bil der­med sva­ret på våre trans­port­ut­ford­rin­ger?

– Det er mer om­fat­ten­de å sva­re på. El­bi­ler er bil­li­ge­re å bru­ke. Hvis det kos­ter én kro­ne i energi­ut­gift å kjø­re en kilo­me­ter med ben­sin­bil, så kos­ter det 20 øre med el­bil. Det gjør det mye bil­li­ge­re å bru­ke bil. Iføl­ge all øko­no­misk lo­gikk vil det føre til at bil­tra­fik­ken går opp. Der har vi noen ut­ford­rin­ger. Jo fle­re el­bi­ler man har, desto fle­re kilo­me­ter blir kjørt.

Er det da en god idé å sat­se på el­bi­ler?

– Ja, for­di øk­nin­gen er ut­slipps­fri. Men det er and­re ut­ford­rin­ger. Det er like man­ge ulyk­ker. Det er nes­ten like mye støy. Det er vei­s­li­ta­sje og køer. Null­ut­slipps­bi­ler lø­ser ikke alle pro­ble­mer, men de lø­ser noen. Det vik­tigs­te er at el­bi­le­ne bi­drar til at vi kan nå klima­må­le­ne i Nor­ge, det er i hvert fall tek­nisk mu­lig. Uten el­bi­ler når vi dem ikke. Det kan vi si helt ka­te­go­risk.

I en rap­port fra 2013 stil­te du spørs­mål om det var mu­lig å nå ut­slipp på 85 gram CO2 per kilo­me­ter for nye bi­ler solgt i 2020. Hvor er vi nå?

– Ha, ha. Den had­de jeg for­trengt. Hittil i år lig­ger vi på 74 gram. Det vil si at vi lig­ger godt foran det må­let. Vi nåd­de må­let i 2017, og kom da på 82 gram.

Det er da noe å ta med seg i dis­se da­ger med man­ge dyst­re spå­dom­mer om kli­ma og for­urens­ning?

– Ja, ab­so­lutt. Hva er grun­nen?

– Vi har etter hvert en vel­dig høy el­bi­lan­del i Nor­ge. Vi har også en stor an­del ben­sin­mo­to­rer med hy­brid­tek­no­lo­gi. For alle ben­sin­bi­ler, in­klu­dert hy­bri­der, så var ut­slip­pet cir­ka 94 gram per kilo­me­ter i 2017. Det er fram­skritt det også. Men jeg må leg­ge til at tal­le­ne er hen­tet fra la­bo­ra­to­ri­er. I vir­ke­lig­he­ten er ut­slip­pe­ne en god del høy­ere.

Bi­drar ikke bare el­bi­ler til at folk kjø­per seg en eks­tra bil?

– Det er nok litt sånn. Men det ser ikke ut til at den ef­fek­ten er så stor. For de fles­te kom­mer el­bil som en er­stat­ning. Sal­get av die­sel­bi­ler har gått kraf­tig ned. Vi kan nok si at el­bi­ler er­stat­ter die­sel­bi­ler.

Kris­tian­sand vur­de­rer bom­pen­ger også for el­bi­ler. Tror du faer­re kjø­per el­bil el­ler at det får fle­re over på buss?

– Det blir vel litt av beg­ge de­ler. Men ut­sla­get blir nep­pe sa­er­lig stort.

Hvor­dan kan man få folk til rei­se mer miljø­venn­lig?

– Alle mo­del­ler vi­ser at det er sva­ert vans­ke­lig å få folk ut av bi­le­ne og over til kol­lek­tiv­trans­port. Det skal ster­ke virke­mid­ler til for å få ef­fek­ter som mon­ner. Der­med er det vik­tig å gjø­re bi­len mer miljø­venn­lig. Så må vi også hus­ke at bil ikke er mind­re miljø­venn­lig enn alle and­re trans­port­mid­ler. Fly for­uren­ser mye. Det er bed­re å kjø­re tre per­soner i en bil enn å kjø­pe tre fly­bil­let­ter.

Er en per­son­bil bare en drå­pe i ha­vet sam­men­lig­net med for ek­sem­pel fly­rei­ser?

– Det er vik­tig å få bil­trans­por­ten mer miljø­venn­lig. Den står for 80 pro­sent av per­son­rei­se­ne. Der­for må vi gjø­re selve bi­le­ne mer miljø­venn­li­ge. De bør helst va­ere helt ut­slipps­frie.

Fly­tra­fik­ken, da?

– Ja. Det er et pa­ra­doks at mens Statens veg­ve­sen, Ba­ne Nor og Kyst­ver­ket alle har ret­nings­gi­ven­de mål om lave ut­slipp, så har Avi­nor først og fremst mål om tra­fikk­vekst. Det er rart at det­te god­tas av po­li­ti­ker­ne. De kun­ne hatt klima­mål som alle and­re trans­port­eta­ter.

En klima­rap­port som ble of­fent­lig den­ne uken teg­net et gans­ke dys­tert bil­de av fram­ti­da. Kan pri­vat­bi­lis­ter gjø­re noe med det?

– Da må jeg inn på noe av det mest ir­ri­te­ren­de i norsk klima­de­batt. Man­ge po­li­ti­ke­re og jour­na­lis­ter snak­ker som om det­te er et per­son­lig og mo­ralsk pro­blem. Hver av oss er bare en av sju mil­li­ar­der men­nes­ker på klo­den. Å ap­pel­le­re til at hver en­kelt av oss skal leve på en an­nen måte er å pulve­ri­se­re an­sva­ret. Det­te må opp på po­li­tisk nivå. Jeg vil si det så sterkt som at de som ap­pel­le­rer til den en­kel­tes mo­ral, bi­drar ef­fek­tivt til at vi ikke når klima­må­let. Det vir­ker mot sin hen­sikt å inn­bil­le folk at der­som alle er snil­le, så har de bi­dratt til å løse pro­ble­met.

Men om alle had­de hørt på det så had­de det vel hjul­pet?

– Alle hø­rer ikke på det. Det er pro­ble­met!

Hva bør vi da gjø­re?

– Folk og fore­tak for­føl­ger sine egne in­ter­es­ser. Der­for må man lage et sys­tem der egen­in­ter­es­sen sam­men­fal­ler med sam­funns­in­ter­es­sen. Når det er høy­ere skat­ter på det som er ska­de­lig, så får folk egen­in­ter­es­se av å ikke kjø­pe det – som for ek­sem­pel for­uren­sen­de bi­ler.

El­bil pas­ser ikke for alle. Vil en ladbar hy­brid hjel­pe?

– De gir la­ve­re ut­slipp enn en van­lig ben­sin­bil. Men det kom­mer litt an på hvor­dan man sam­men­lig­ner. De er tyng­re enn en van­lig bil. Der­for av­hen­ger det av hvor­dan den blir kjørt. Om den la­des hver natt og pri­ma­ert bru­kes til kor­te tu­rer så blir det mye mind­re ut­slipp enn en ren ben­sin­bil. På lang­tu­rer blir det mind­re for­skjell.

Har hy­brid­bi­ler som ikke er lad­ba­re noe for seg?

– De gir litt la­ve­re ut­slipp de også. El­mo­to­ren er vel­dig energi­ef­fek­tiv, sa­er­lig ved lave be­last­nin­ger. Ved by­kjø­ring er det en for­del å bru­ke el­mo­tor. Den har virk­nings­grad på 85 til 90 pro­sent. En ben­sin­bil har i bes­te fall 35 pro­sent, ved lav has­tig­het 1020 pro­sent.

Å ap­pel­le­re til at hver en­kelt av oss skal leve på en an­nen måte er å pulve­ri­se­re an­sva­ret.

FOTO: FLEMMING DAHL/SAMFERDSEL

Fors­ker Las­se Fridstrøm i Trans­port­øko­no­misk Insti­tutt me­ner bi­le­ne bør gjø­res mer miljø­venn­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.