FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Høy­este­rett

● Slik den ame­ri­kans­ke høy­este­ret­ten ser ut nå, er det på pa­pi­ret fem kon­ser­va­ti­ve og fire li­be­ra­le dom­me­re.

● En av de fem kon­ser­va­ti­ve dom­mer­ne er John Ro­berts jr., som sam­ti­dig er pre­si­dent for høy­este­rett.

● Ro­berts jr. har tid­li­ge­re valgt en mer selv­sten­dig lin­je, og in­gen vet med sikkerhet om han vil stem­me med el­ler mot res­ten av den kon­ser­va­ti­ve grup­pen.

Fakta om Brett Kavanaugh

● Brett Kavanaugh (53) ble 10. juli no­mi­nert av pre­si­dent Do­nald Trump som ny høy­este­retts­dom­mer. Han ble god­kjent av Se­na­tet 6. ok­to­ber.

● Dom­me­ren Kavanaugh er­stat­ter, Ant­ho­ny Ken­ne­dy, har fun­gert som en sving­stem­me mel­lom de kon­ser­va­ti­ve og li­be­ra­le blant de ni høy­este­retts­dom­mer­ne, som er ut­nevnt på livs­tid.

● Med Kavanaugh får USAS øvers­te dom­stol en over­vekt av kon­ser­va­ti­ve dom­me­re, noe som kan set­te preg på ame­ri­kansk politikk i man­ge år fram­over.

● Kavanaugh er re­pub­li­ka­ner og ut­dan­net ju­rist ved Ya­le.

● I dag job­ber han som dom­mer ved den fø­de­ra­le anke­dom­sto­len i Washing­ton.

● Han var sen­tral i ar­bei­det med Starr-rap­por­ten om pre­si­dent Bill Clin­ton som ble pub­li­sert i 2002.

● Fra 2003 til 2006 var han stabs­sek­reta­er for pre­si­dent Ge­or­ge W. Bush.

● Kavanaugh har to døt­re med ko­na Ash­ley Es­tes, som var Bushs per­son­li­ge sek­reta­er på sam­me tid.

● Han har gjort seg be­mer­ket med kri­tikk av helse­re­for­men Oba­ma­ca­re og abort­lo­ve­ne i USA.

● Kavanaugh er den and­re per­sonen Trump har ut­nevnt til høy­este­retts­dom­mer. Kon­ser­va­ti­ve Neil Gor­such ble god­kjent av Se­na­tet og tatt i ed i april 2017.

● (Kil­der: ABC News, New York Ti­mes)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.