Trump og skat­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - RUNAR LØVLIE AR­NE SALVE­SEN

Nå står det i alle fa­ke news­avi­se­ne at Trump har for­søkt å lure seg unna å be­ta­le skatt på arv.

●●Man­ge mil­lio­ner dol­lar, visst­nok. Og på NRK fa­ke news-pro­gram «All­tid nyheter» har vi nå fått høre det­te, og for at Nrk-sje­fen (tid­li­ge­re Sv-ung­dom samt per­son­lig råd­gi­ver for Erik Sol­heim) skal få tryk­ket det inn i oss sen­der han også et inn­slag fra Sve­ri­ges kor­re­spon­dent i New York, som li­rer av seg det sam­me som NRKS van­li­ge kor­re­spon­dent på sam­me sted. Med harm­dir­ren­de stem­me for­tel­ler hun at New York Ti­mes, avi­sen som ha­ter Trump like mye som CNN gjør, har fun­net ut at Trump for­søk­te å set­te ver­di­ene av fa­rens ei­en­dom­mer så lavt som det var mu­lig da han ar­vet.

Big deal.

Det er jo akku­rat det sam­me som vi alle sam­men gjør her hjem­me i Nor­ge også. Vi me­ner at våre bo­li­ger blir tak­sert for høyt, sa­er­lig på Flekkerøya og i sen­trum. Og kom­mu­nen får hundre­vis/tu­sen­vis av kla­ger av den grunn. Og nå vet vi da at Do­nald Trump gjor­de det sam­me, og vant frem med noen av kla­ge­ne. Det er ikke lov når man ikke er svart pre­si­dent.

Dess­uten er vel de fles­te av oss imot skatt på arv. Det våre for­eld­re gir oss i arv en­ten på forskudd el­ler ved tes­ta­men­te skul­le va­ere myn­dig­he­te­ne uved­kom­men­de... det er vår arv og ikke statens. Og sta­dig har Faed­re­lands­ven­nen ar­tik­ler om hva vi skal gjø­re for å kun­ne gi bar­na våre skatte­fritt forskudd på arv og vi le­ser dis­se ar­tik­le­ne med in­ter­es­se. Vi be­ta­ler så lite vi kan, der­som vi kan in­flu­ere på be­lø­pet.

Det gjør sik­kert pre­si­dent Trump også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.