Privat pro­fitt i barne­ha­ger er et pro­blem for alle

Faedrelandsvennen - - MENING - ROY GYBERG Re­gion­le­der Fag­for­bun­det Ag­der

Høyre­po­li­ti­ke­re øns­ker la­ve­re skat­ter. Sam­ti­dig sy­nes de det er greit at kom­mu­ner gir så sto­re til­skudd til pri­va­te barne­ha­ger at de får ve­sent­lig høy­ere av­kast­ning enn na­e­rings­li­vet for øv­rig. Det er slø­sing med skatte­pen­ger.

Eks­tra­or­di­na­er høy for­tje­nes­te for pri­va­te le­ve­ran­dø­rer av vel­ferds­tje­nes­ter bur­de be­kym­re høyre­si­dens tenke­tan­ker og po­li­ti­ke­re. BDO do­ku­men­te­rer i sin rap­port fra 7. mai 2018 at det er vel­dig høy lønn­som­het og lav ri­si­ko i å dri­ve pri­va­te barne­ha­ger i Nor­ge. De seks størs­te kom­mer­si­el­le barne­ha­ge­ne har en av­kast­ning på opp­sam­let egen­ka­pi­tal på 28,3 % (gjen­nom­snitt de sis­te 10 år), nes­ten tre gan­ger høy­ere enn gjen­nom­snit­tet på Oslo Børs i sam­me pe­rio­de (8,4 %). Det­te le­gi­ti­me­rer be­teg­nel­sen vel­ferds­pro­fi­tø­rer.

Den­ne avi­sen skri­ver selv 6. ok­to­ber 2017 un­der over­skrif­ten «Tjen­te 90 mil­lio­ner på barne­hage­salg» om Filadelfia-me­nig­he­ten som solg­te fire barne­ha­ger i fjor. Føl­gen­de si­tat er fra ar­tik­ke­len: «DN har gått gjen­nom regn­ska­pe­ne til fem sel­ska­per som sam­let solg­te 39 barne­ha­ger til La­e­rings­verk­ste­det i 2016. Til sam­men satt de igjen med ge­vins­ter på en halv mil­li­ard kro­ner.» Me­nig­he­ten som solg­te barne­ha­ge­ne (i Faed­re­lands­ven­nens ar­tik­kel) be­kref­ter at «ka­pi­ta­len som nå blir fri­gjort skal be­nyt­tes til å vi­dere­ut­vik­le and­re av me­nig­he­tens sat­sings­om­rå­der.»

Ser man på dis­se tal­le­ne, så skjøn­ner man at barne­hage­lo­vens va­ge for­mu­le­ring om at barne­ha­ger kan ha et «ri­me­lig over­skudd» ikke er kon­kret nok. Det er også ty­de­lig i dis­se ek­semp­le­ne at over­skud­det ikke kom­mer bar­na til gode. Fag­for­bun­det er ue­nig i barne­hage­drift der re­du­sert fra­va­er be­tyr at ar­beids­ta­ke­re kvi­er seg for å va­ere borte fra ar­beid ved helse­pla­ger grun­net re­strik­tiv prak­sis av vi­ka­rer. Fag­for­bun­det støt­ter hel­ler ikke barne­hage­drift som in­ne­ba­erer la­ve­re be­man­ning (jfr. rap­port fra Tele­marks­fors­king 30.4.2018), util­strek­ke­li­ge pen­sjons­inn­be­ta­lin­ger og lav lønn. Dår­li­ge lønns- og ar­beids­for­hold for de an­sat­te på­vir­ker kva­li­te­ten på til­bu­det til bar­na og de­res for­eld­re.

Fag­for­bun­det øns­ker en ny fi­nan­sie­rings­ord­ning. Drif­ten av pri­va­te barne­ha­ger er i stor grad fi­nan­siert av of­fent­li­ge mid­ler. Der­for er Fag­for­bun­det kri­tisk til kom­mer­si­el­le barne­ha­ger som kun har som mål å tje­ne pen­ger. Fag­for­bun­det øns­ker: en ny fi­nan­sie­rings­ord­ning for pri­va­te barne­ha­ger, gode lønns-, ar­beids- og pen­sjons­vil­kår til de an­sat­te, over­skudd av drif­ten må kom­me bar­na til gode.

Det er god grunn til å dele Høy­res stats­råd Jan To­re San­ners be­kym­ring når han sier som føl­ger i E24 28. mai 2018: «At de størs­te kje­de­ne har sva­ert høy av­kast­ning, sam­ti­dig som be­man­nin­gen er la­ve­re enn i kom­mu­na­le og øv­ri­ge pri­va­te barne­ha­ger, kan va­ere et tegn på at barne­hage­kje­de­nes inn­tek­ter ikke kom­mer bar­na til gode.»

Det­te le­gi­ti­me­rer be­teg­nel­sen vel­ferds­pro­fi­tø­rer.

FOTO: GORM KALLESTAD, TT NYHETSBYRÅN/NTB SCANPIX

Fag­for­bun­det støt­ter ikke barne­hage­drift som in­ne­ba­erer la­ve­re be­man­ning util­strek­ke­li­ge pen­sjons­inn­be­ta­lin­ger og lav lønn, skri­ver inn­sen­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.