Tveit for­tje­ner en hjemme­bane å va­ere stolt av

Faedrelandsvennen - - MENING - MAT­HIAS BERNANDER

I år åp­net ikke gress­ba­nen på Sols­let­ta før au­gust. Det vil si at fot­ball­ba­nen var åpen kun i to av årets tolv må­ne­der. Det er uak­sep­ta­belt.

●●Barn og unge i Tveit for­tje­ner bed­re. Da­gens fa­si­li­te­ter er en hum­pe­te gress­bane som stort sett er stengt, og lås­te mål. Det gir ikke rom for å ut­vik­le fot­ball­mil­jø­et. Selv har jeg spilt på Tveit i en år­rek­ke. Stolt­he­ten og iden­ti­te­ten klubb­drak­ta gir er stor. Både for små og sto­re. Men den fø­lel­sen av iden­ti­tet og til­hø­rig­het kre­ver også at klub­ben har en hjemme­bane å ut­vik­le seg på.

Min­ne­ne fra ti­den som ak­tiv fot­ball­spil­ler i klub­ben er fan­tas­tis­ke, og full av gle­de. Men et kje­de­lig minne står seg. Ru­ti­ne­ne etter endt tre­ning. En klar og ty­de­lig in­struks fra bane­mes­ter og kom­mu­ne var la­ge­nes plikt til å set­te bort og låse må­le­ne etter endt tre­nings­økt. Som se­nior­spil­ler var det trist å gjen­nom­føre den­ne ru­ti­nen sam­ti­dig som byg­das unge sto på side­lin­jen og trip­pet etter å spil­le på ba­nen.

Lås­te mål og et skilt som pro­kla­me­rer «ikke trå på gres­set» er rea­li­te­ten i Tveit. Hvil­ket sig­nal er det vi da sen­der? By­ens idretts­klub­ber bør va­ere åpne, til­gjen­ge­lig og ha et til­bud for alle. Kunst­gress­ba­ner og lys som gjør fotball mu­lig året rundt bur­de va­ere et minste­krav. Det er vik­tig for folke­helsen, og det er vik­tig for det so­sia­le mil­jø­et i by­de­le­ne våre.

Tveit for­tje­ner kunst­gress, sun­ne ung­dom og en hjemme­bane de kan va­ere stolt av. Som ak­tiv po­li­ti­ker og med­lem av Kris­tian­sand Høy­re vil jeg kjem­pe for at de nød­ven­di­ge mid­le­ne kom­mer på plass i bud­sjet­tet for 2019!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.