En redd 18-årings svar til klima­skep­ti­ker­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - ODA SO­FIE PET­TER­SEN Le­der Grønn Ung­dom Vest-ag­der

I sep­tem­ber skrev jeg føl­gen­de i Fvn: “Hva er det som gjør at po­li­ti­ke­re ald­ri tar an­svar for kli­ma­et før det er for sent?”. Jeg var opp­rørt over man­ge­len på rik­tig po­li­tisk prio­ri­te­ring og jeg skam­met meg over Nor­ges lave bi­drag i kli­ma­kam­pen.

●●Det­te bud­ska­pet fikk Alf Mel­ling og Andreas Han­sen til å rea­ge­re: klima­en­ga­sjert ung­dom som meg må va­ere stil­le og høre på de voks­ne.

To uker etter inn­leg­get mitt i Fvn, la re­gje­rin­gen frem stats­bud­sjet­tet sitt far­get av ho­ved­sa­ker som suk­ker­av­gift, ENOVA, vei­sat­sing, re­du­sert ei­en­doms­skatt, støt­te til silo­kaia og fort­satt in­ves­te­ring i olje. Sam­me dag pub­li­se­rer FN en ny klima­rap­port. Den for­tel­ler oss at 1,5-gra­ders- må­let ikke er opp­nåe­lig uten ra­di­ka­le sam­funns­end­rin­ger. Den for­tel­ler oss at ko­rall­re­ve­ne vil va­ere døde, ha­ve­ne vil leg­ge øy­sta­ter un­der vann, og øko­sys­te­mer vil for­svin­ne med mind­re po­li­ti­ke­re tar dras­tis­ke grep. FN kre­ver en ut­slipps­re­duk­sjon på 45 % (kil­de: NRK). Stats­bud­sjet­tet til re­gje­rin­gen leg­ger opp til en re­duk­sjon på 14 % (kil­de: stats­bud­sjet­tet). Re­gje­rin­gen er mile­vis fra må­le­ne som klima­pa­ne­let og klo­den kre­ver.

I Fvn i dag stil­ler jeg det sam­me spørs­må­let som jeg gjor­de for to uker si­den: hva er det som gjør at po­li­ti­ke­re ald­ri tar an­svar for kli­ma­et før det er for sent? Hvor­for ig­no­rer re­gje­rin­gen blindt trus­se­len som står oven­for oss? Hvor­for prio­ri­te­rer ikke re­gje­rin­gen stor­sats­ning på for­ny­bar ener­gi, re­duk­sjon i kol­lek­tiv­trans­port­pri­se­ne og inn­fø­rin­ger av miljø­av­gif­ter i bud­sjet­tet sitt? De al­ler fles­te for­står at plast-kam­pan­jer og Enova-støt­te ale­ne ikke vil bi­dra til kut­te­ne ver­den tren­ger.

Re­gje­rin­gens stats­bud­sjett er en be­kref­tel­sen på inn­leg­get jeg skrev i Fvn i sep­tem­ber. De­res vil­je til å kjem­pe mot den øken­de klima­trus­se­len er na­er­mest helt fra­va­eren­de.

Nett­opp der­for er det vik­tig at ung­doms­par­ti­et mitt fin­nes. Nett­opp der­for er det vik­tig at unge jen­ter ikke blir de­mo­ti­vert av eld­re kli­ma-skep­tis­ke menn som øns­ker å dem­pe dem. Min ge­ne­ra­sjons frem­tid av­hen­ger av at de voks­ne tar an­svar. Jeg kan ikke kre­ve at klima­skep­ti­ker­ne Mel­ling og Han­sen skal ta 97 % av alle fors­ke­re på al­vor. Det jeg li­ke­vel kan kre­ve, er at min stem­me blir lyt­tet til i for­hand­lin­ger om min egen frem­tid. Jeg bør kun­ne kre­ve at skatte­pen­ge­ne jeg be­ta­ler ikke skal bi­dra til å øde­leg­ge mitt eget livs­grunn­lag.

Mel­ling stil­te meg spørs­må­let: “Har du ald­ri tenkt på at det er du som tar feil?”. Jeg sen­der det spørs­må­let vi­de­re til re­gje­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.