Sje­len

Faedrelandsvennen - - MENING - ODDBJØRN IGLEBAEK

Tors­dag 04.10 spør Tor­stein Kris­ten­sen Par­ti­et De Krist­ne (PDK) føl­gen­de spørs­mål: 1. Hva er sje­len – og hvor på det en­kel­te men­nes­ke fin­nes den? 2. Hva er en klas­sisk kris­ten – og er det noen uten­for PDK som kan bru­ke den­ne be­teg­nel­sen?

●●Selv om jeg ikke er noen PDKER, el­ler Krf-er for den saks skyld, kun­ne jeg ha lyst til å prø­ve å sva­re på T. Kris­ten­sens spørs­mål.

Hva er sje­len? Det he­bra­is­ke or­det som er over­satt til sjel be­tyr egent­lig «pust» el­ler «ånde» (kan også bety hals). Det gres­ke or­det kan over­set­tes med «psy­ke». For meg i bi­belsk språk­bruk er sje­len den in­ners­te per­son­lig­he­tens sen­ter. Bi­be­len an­ty­der også at sje­len fin­nes i blo­det: «for kjøt­tets sjel er i blo­det, og jeg har gitt eder det på al­te­ret til å gjø­re so­ning for eders sje­ler; for blo­det er det som gjør so­ning, for­di sje­len er I det». Den sier også at Je­sus «ut­tøm­te sin sjel (blod) til dø­den».

Du spør også om en kan va­ere en kris­ten uten­for PDK. Bi­be­len la­erer: «Den som tror på Guds Sønn, har vit­nes­byr­det i sig selv; den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løg­ner; for han har ikke trodd på det vit­nes­byrd som Gud har vit­net om sin Sønn. Og det­te er vit­nes­byr­det at Gud har gitt oss evig liv, og det­te liv er i hans Sønn». Legg mer­ke til at det ikke står «tror på Gud», men «tror Guds vit­nes­byrd om Søn­nen». Og det­te gjel­der na­tur­lig­vis alle, om de stem­mer PDK, KRF, Frp, SV el­ler hvil­ket som helst par­ti, uan­sett hud­far­ge, uan­sett leg­ning osv; alle som tror Guds vit­nes­byrd om Søn­nen - at Je­sus er Kris­tus. En an­nen ting er at det i dag for­kyn­nes man­ge and­re ty­per Je­sus-er, som ikke sam­sva­rer med Guds vit­nes­byrd. Men det blir en an­nen sak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.