Et bed­re liv på Ag­der!

Faedrelandsvennen - - MENING - AR­NE GUDDAL Mang­fol­d­an­svar­lig i Tvede­strand Høy­re

På Ag­der bor over tre hundre­tu­sen folk og det ut­gjør litt mer enn 5,7 % av lan­dets be­folk­ning. Mang­fol­det vokser og det er etter hvert fle­re i sam­fun­net som er for­skjel­li­ge fra hver­and­re.

●●Det er vik­tig at vi to­le­re­rer og re­spek­te­rer hver­and­re for den vi er. I mang­fol­det fin­ner vi folk med for­skjel­lig leg­ning, re­li­giø­si­tet, na­sjo­na­li­tet og kul­tur. Der er også folk som er kro­nisk syke, funk­sjons­hem­met, psy­kisk syke og også helt fris­ke.

Høy­re er in­klu­de­ren­de og ver­ner om ett bredt mang­fold slik at alle kan bli verd­satt for det men­nes­ket hver en­kelt er. Ver­dig­het er en driv­kraft som løf­ter enn til nye mål. Po­li­tik­ken i Høy­re vil gjø­re li­vet ver­dig for alle på Ag­der. Høy­re vil at alle skal del­ta og blir verd­satt for det de bi­drar med. Blant inn­vand­re­re vil god språk­opp­la­e­ring, kom­pe­tan­se gi mu­lig­he­ter for ar­beid. Kjenn­skap til det nors­ke sam­funn er ver­di­er som er vik­ti­ge for­ut­set­nin­ger for en god in­te­gre­rings­po­li­tikk. Men­nes­ker som har fått lov­lig opp­hold i lan­det, skal mø­tes med for­vent­nin­ger om å bi­dra og del­ta i det nors­ke sam­funns­li­vet.

For stu­den­ter som har ned­satt funk­sjons­evne så er det vans­ke­lig for dem å ta ar­beid ved si­den av stu­die­ne. De kan der­imot søke låne­kas­sen om sti­pend som til­sva­rer en del av det de el­lers vil­le ha tjent ved si­den av stu­die­ne.

Det er man­ge i dag som har pro­ble­mer med de fy­sio­lo­gis­ke grunn­leg­gen­de be­hov i hver­da­gen som mat, søvn, rent vann til tørs­te, et godt sted å bo, var­me kla­er, ren luft, lite støy, stress og mas. Det­te skal va­ere selv­føl­ge­lig­he­ter i ett vel­ord­net sam­funn. Et øken­de pro­blem for man­ge er al­li­ke­vel først og fremst mas, stress og søvn. Det­te gir ofte star­ten til and­re kom­plek­se psy­kis­ke pro­blem hos man­ge.

Eldre­bøl­gen mø­ter vi i ster­ke­re grad dag for dag. For at vi skal få ett tryg­ge­re sam­funn kan di­gi­tal opp­la­e­ring eld­re va­ere hen­sikts­mes­sig. Noen pen­sjo­nist­for­bund har opp­la­e­ring i smart­mo­bil og i nett­brett. På smart­mo­bi­len kan man in­stal­le­re «Hjelp 113-ap­pen» og «Slag-ap­pen» og «Ut.no-ap­pen». Det­te gir di­gi­tal trygg­het. Vel­ferds­tek­no­lo­gi er sta­dig i ut­vik­ling vi­de­re og de som tar den i bruk må kun­ne vel­ge i hvil­ken grad de vil bru­ke den.

Jeg tror at di­gi­tal trygg­het vil bli ve­sent­lig for et vel­ord­net sam­funn frem­over for alle al­ders­grup­per. Vi må al­li­ke­vel ha be­søks­tje­nes­ter, eldre­om­sorg, vel­for­enin­ger, et godt na­sjo­nalt for­svar, po­li­ti, si­vil­for­svar, natte­rav­ner, folke­hjelp og Røde Kors for å føle oss tryg­ge i by og bygd. So­si­al til­hø­rig­het er et be­hov som er vik­tig slik at til­va­er­el­sen ikke blir en­som.

De fles­te har fa­mi­lie og ven­ner el­ler na­ere re­la­sjo­ner til hver­and­re. Som gode sam­funns­bor­ge­re med an­svar og ver­dig­het må vi kun­ne dele imøte­kom­men­het og naer­het med de som er en­som­me og ale­ne. Ag­der har fjell og hei til fri­lufts­liv og re­krea­sjon. Bor du i by bruk «Ut.no» ap­pen og finn deg en sti el­ler tur­løy­pe. Ta vare på da­gen og gå tu­ren, den brin­ger deg vi­de­re!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.