An­set­ter kunst­ne­risk le­der uan­sett

SKMU får ikke øk­nin­gen i drifts­mid­ler som de søk­te sta­ten om. Kunst­ne­risk le­der skal li­ke­vel an­set­tes.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKELAND [email protected]

– Sty­ret har ved­tatt å an­set­te kunst­ne­risk le­der, og det kom­mer vi til å gjø­re. Vi må skaf­fe dis­se pen­ge­ne på an­net vis, selv om jeg ikke her og nå kan for­tel­le hvor­fra, sier di­rek­tør Rei­dar Fugle­stad ved Sør­lan­dets kunst­mu­se­um.

Sist fre­dag var han me­get til­freds da re­gje­rin­gen i for­slag til stats­bud­sjett vil­le gi 175 mil­lio­ner kro­ner i in­ves­te­rings­til­skudd til Kunst­silo. Det be­tyr at byg­gin­gen kan star­te i april som plan­lagt til en to­tal­kost­nad av 530 mil­lio­ner kro­ner.

Di­rek­te bygge­støt­te er en helt an­nen løs­ning enn SKMU had­de søkt om: I søk­na­den som ble sendt Kul­tur­de­par­te­men­tet i vin­ter ber Fugle­stad om en dob­ling av drifts­mid­le­ne fra 11,6 mil­lio­ner kro­ner i 2018 til 23,3 mil­lio­ner kro­ner i 2019.

HULL I BUD­SJET­TET

6,7 mil­lio­ner kro­ner av øk­nin­gen skul­le dek­ke fi­nans­kost­na­der til bygge­lån på til sam­men 265 mil­lio­ner kro­ner. Men nå syn­ker låne­be­ho­vet i ste­det til 80 mil­lio­ner kro­ner, og be­ho­vet for fi­nans­kost­na­der i 2019 kan i bes­te fall helt bort­fal­le, iføl­ge Fugle­stad.

Sam­ti­dig er alt­så søk­na­den om øk­ning i drifts­mid­ler av­slått, med et be­ty­de­lig hull i drifts­bud­sjet­tet for 2019 som re­sul­tat.

3,3 mil­lio­ner kro­ner av øk­nin­gen skul­le gått til «opp­byg­ging av le­der­grup­pen med vekt på kunst­fag­lig le­del­se». I til­legg var det søkt om 1,5 mil­lio­ner kro­ner til «di­gi­ta­li­se­ring og im­ple­men­te­ring av di­gi­tal stra­te­gi». Slik sett mang­ler til sam­men 4,8 mil­lio­ner kro­ner i for­hold til opp­rin­ne­lig 2019-bud­sjett.

ENDELIG VED­TAK

– Be­tyr det­te at dere ikke får an­satt kunst­ne­risk le­der i 2019 li­ke­vel?

– Jo, det skal vi, og ved nes­te styre­møte 30. ok­to­ber skal sty­ret se på hvor­dan vi kan om­ar­bei­de 2019-bud­sjet­tet. Det en­de­li­ge bud­sjet­tet ved­tas i de­sem­ber, sier Fugle­stad.

Han av­vi­ser at SKMU har på­dratt seg et lang­sik­tig pro­blem med drifts­fi­nan­sie­rin­gen:

– Drifts­støt­te er noe vi sø­ker om år for år, og det­te kan vi søke på om igjen til nes­te år. Det vik­ti­ge nå er at ri­si­ko­en i pro­sjek­tet blir ve­sent­lig re­du­sert for­di vi må låne mye mind­re, sier han.

PEN­GER FRA TANGEN?

– Har det­te også re­du­sert be­ho­vet for å ha så sto­re be­søks­tall som opp­rin­ne­lig bud­sjet­tert?

– Nei. Vi må frem­de­les ha 150.000 be­sø­ken­de i 2022.

– Kom­mer det fle­re pen­ger fra Ni­co­lai Tangen til å dek­ke be­ho­vet for drifts­mid­ler?

– Det vet jeg ikke noe om, og det­te har vi hel­ler ikke spurt om. Ako-kunst­stif­tel­se bi­drar al­le­re­de med mid­ler til drif­ten i vår opp­byg­ging mot Kunst­silo, sier Fugle­stad.

Det er ikke bare sta­ten som bi­drar med of­fent­li­ge drifts­mid­ler til Sør­lan­dets kunst­mu­se­um.

KOM­MU­NALT BI­DRAG

I søk­na­den til kul­tur­de­par­te­men­tet var det be­reg­net en øk­ning fra 3,8 mil­lio­ner til 5,5 mil­lio­ner kro­ner fra både Ag­der-fyl­ke­ne og Kris­tian­sand kom­mu­ne. Beg­ge dis­se øk­nin­ge­ne er blitt ved­tatt i lø­pet av 2018.

– Er det nå slik at drifts­mid­le­ne fra fyl­ke­ne og kom­mu­nen må re­gu­le­res ned for at for­de­lings­brø­ken mel­lom bi­drags­yter­ne kan gå opp?

– Jeg vil tro at de ved­ta­ke­ne som er gjort for 2019 står fast. Men det må du jo spør­re dem om, sier Fugle­stad. Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) i Kris­tian­sand sier det­te:

– I ut­gangs­punk­tet står til­de­lin­gen fra kom­mu­nen ved lag. Lo­gik­ken er at drifts­mid­le­ne også skul­le dek­ke ren­ter til lån. Når sta­ten nå i ste­det be­ta­ler sin del av bygge­ut­gif­te­ne kon­tant bort­fal­ler den de­len for de­res del. Vi på vår side må frem­de­les dek­ke ren­ter og av­drag på lå­net, selv om det­te nå blir et mind­re be­løp for­di låne­be­ho­vet er re­du­sert. Hvor stor re­duk­sjo­nen blir må vi reg­ne på, sier Fur­re.

FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN

Rei­dar Fugle­stad i SKMU var strå­len­de blid på fre­dag da re­gje­rin­gen fore­slo å støt­te Kunst­silo med 175 mil­lio­ner kro­ner til bygg. Drifts­ut­gif­te­ne reg­ner han med å ord­ne opp i.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.