Brød­re­ne sam­men om mu­sikk­drøm­men

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­[email protected]

Brød­re­ne Ke­vin (32) og Tho­mas Har­dy (27) har beg­ge opp­levd mot­gang i li­vet. I dag gjør de livs­er­fa­rin­ge­ne om til lå­ter som de hå­per vil in­spi­re­re and­re.

– Lå­ten «Fe­ar­less» hand­ler om å fin­ne sin ind­re styr­ke, ta et ak­tivt valg om å va­ere sterk, uav­hen­gig av om­gi­vel­ser og so­si­al sta­tus. Jeg har selv stått på bar bak­ke i li­vet, med for­hold som har rak­net, fa­mi­lie­pro­ble­mer, ar­beids­le­dig­het i leng­re tid, og kjent på mye for­vent­nings­press, for­tel­ler Tho­mas Har­dy.

Sam­men med bro­ren Ke­vin har­de ny­lig gitt ut sin­ge­len« Fe ar less », s om­byg­ger på er­fa­rin- ger fra brød­re­nes liv. F a ed re lands­ven­nen møt­te duo­en i stu­dio­et på Uni­ver­si­tet i Ag­der, hvor Tho­mas stu­de­rer til bachel­or­grad i elek­tro­nisk mu­sikk.

VIL IN­SPI­RE­RE

De singel­ak­tu­el­le brød­re­ne er opp­tat­te av å for­mid­le et ekte og aer­lig bud­skap i lå­te­ne, sam­ti­dig som det er pak­ket inn i en mo­der­ne drakt in­nen­for pop, house og EDM (Electro­nic dan­ce mu­sic).

– Det er fint å snak­ke via mu­sikk til de som står ale­ne. «Kom igjen, du kan kla­re det. Alt har rast rundt deg. Men du kan rei­se deg opp». Det er i mot­bak­ke det går opp­over, sier Ke­vin.

Av in­spi­ra­sjons­kil­der trek­ker brød­re­ne fram beste­fa­ren, som i barn­dom­men la­er­te de å stå med rett rygg i mot­vind, når li­vet er på sitt ver­ste. Men når det kom­mer til selve lyd­bil­det er det den svens­ke house­duo­en Axwell & In­gros­so som er de sto­re for­bil­de­ne.

– Man­ge ten­ker «Det er ikke noe dyp mu­sikk». Men jeg vil få fram at house-sjan­ge­ren har mind­re ord, men de leg­ger mer opp til egen­tolk­ning, og at man kan fyl­le inn sine er­fa­rin­ger i bud­ska­pe­ne. «On My Way» er et ek­sem­pel på en låt som har in­spi­rert meg mye, sier Tho­mas, mens Ke­vin nik­ker enig.

UTEN PLATESELSKAP

Lå­ten «Fe­ar­less» har klat­ret opp og ned på Nor­way top 50 Vi­ral på Spo­ti­fy den sis­te ti­den, til tross for at de ikke har noe plateselskap i ryg­gen. Tho­mas tak­ker gode ven­ner og nye lyt­te­re fra Oslo for at lå­ten er på god vei mot 100.000 av­spil­lin­ger.

– Tren­ger man egent­lig et plateselskap i 2018?

– Jeg fø­ler at man kan kla­re mye selv, men hjelp til pro­mo­te­ring tren­ger man all­tid. Vi har fått litt hjelp av en per­son til dis­tri­bu­sjon og pro­mo­te­ring.

– Har du pla­ner om å sat­se for fullt og dra til Oslo etter at bachel­or­gra­den i elek­tro­nisk mu­sikk er i boks?

– Før tenk­te jeg «Oslo? No way!». Men nå er jeg åpen for å dra dit. Sam­ti­dig tror jeg at man kan ha pro­du­sent-base i Kris­tian­sand. Så vi får se hva som skjer.

DRØMMEN OM PALMESUS

Brød­re­ne er eni­ge om å ta ett steg om gan­gen i mu­sikk­jun­ge­len fram­over, i de­res eget tem­po. Men når det kom­mer til spille­job­ber har de et kon­kret, lo­kalt mål:

– Å spil­le på Palmesus had­de va­ert utro­lig stort. Vi er vokst opp her og sett hvor­dan strand­fes­ten har ut­vik­let seg, så det er ab­so­lutt et lang­sik­tig mål. Jeg er på et sted i li­vet hvor jeg skal se hvor langt mu­sik­ken kan ta meg, og hvis ikke det går så har jeg i alle fall prøvd, sier Tho­mas.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ke­vin Har­dy (32) og Tho­mas Har­dy (27) fra Kris­tian­sand har ny­lig gitt ut lå­ten «Fe­ar­less», som har klat­ret på Spo­ti­fy-lis­ter og fått snart 70.000 plays på kort tid.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Brød­re­ne Har­dy i stu­dio­et på UIA. Lå­ten «Fe­ar­less» er la­get i sam­ar­beid med de­res tre­men­ning fra Tromsø, Rolf Mien­na, som går un­der pro­du­sent­nav­net Cazoo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.