Kirke­land­ska­pet!

Faedrelandsvennen - - NAERT - RUNAR FOSS SJÅSTAD, sokne­prest på Lis­ta

Jeg har min vand­ring, du har din. «That’s li­fe». Jeg er Døpt og kon­fir­mert i DNK, tro­en­de i barn­dom­men, gikk også på søn­dags­sko­len hos pinse­ven­ne­ne der min far­far var for­stan­der. Han var for øv­rig for­stan­der i 30 år/ (han var også Bygg­mes­ter). I ten­år­pe­rio­den fra 16 års al­de­ren til jeg var 19 år var jeg mer tvi­len­de, na­er på til å bli ag­nos­ti­ker og ate­ist. Ble tro­en­de igjen da jeg var 19 år. Bi­bel­sko­le- 2 år på Le­ven­de Ord/ tros­be­ve­gel­sen, var med der i 4-5 år. Tok etter hvert kraf­tig opp­gjør med mye i den be­ve­gel­sen. Da jeg var i tros­be­ve­gel­sen var for­kyn­nel­sen der et sam­men­suri­um av GT og NT, en full­sten­dig for­vir­ring. Pas­to­rer og pre­di­kan­ter bruk­te f.eks. Mo­ses som et ek­sem­pel for sin le­der­stil. De tru­et, og kon­trol­ler­te oss med­lem­mer til full­sten­dig ly­dig­het og un­der­kas­tel­se. Hvis vi stil­te spørs­mål til de­res dog­mer og vi­sjo­ner, ja så var vi na­er­mest talt be­satt av «en kri­tisk Ånd» – dvs Dje­ve­len. Om vi gikk våre egne vei­er vil­le vi mis­te Guds vel­sig­nel­se og be­skyt­tel­se, sa dem etc. Sam­me me­ka­nis­me­ne fin­nes dess­ver­re im­pli­sitt in­nen­for en­kel­te om­rå­der i teo­lo­gi­en f.eks. i man­ge and­re kirke­sam­funn og tros­sam­funn, inkl. også en­kel­te ret­nin­ger i DNK.

Etter et kraf­tig opp­gjør med tros­be­ve­gel­sen var jeg der­et­ter med i pinse­me­nig­he­ter og i mi­sjons­for­bun­det, også mye i bede­hus (NLM, indre­mi­sjon), meld­te meg så inn igjen i DNK. Da stu­der­te jeg på Ans­gar teo­lo­gis­ke høg­sko­le, der­et­ter pro­fe­sjons- stu­di­et på MHS. Ble Cand.teol og prest. Har hatt mye kon­takt med bede­hus og fri­me­nig­he­ter, jeg for­søk­te å hol­de fast ved et kon­ser­va­tivt bi­bel­syn og tro. Ble etter hvert tvi­len­de til sto­re de­ler av teo­lo­gi­en og tros­ut­øvel­se­ne i de fles­te sam­men­hen­ger, og jeg var na­er til å bli ag­nos­ti­ker igjen. Dem alle steng­te dø­re­ne for meg etter jeg skif­tet syn. Tro­en på en god Gud slapp meg for øv­rig ald­ri, jeg skif­tet Bi­bel­syn og tro på noen om­rå­der, som var en enorm be­fri­el­se for meg. Er der­for fort­satt prest i DNK, og har i dag stor sym­pa­ti for det som la­eres på TF, det teo­lo­gis­ke fa­kul­te­tet. Je­sus og hans ho­ved­bud­skap er det vik­tigs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.