DA­GEN I DAG

Faedrelandsvennen - - NAERT - KIL­DE: WIKI­PE­DIA.ORG

Navnedag

●●Val­ter, Vi­be­ke

His­to­rie

●●1459 – Rose­kri­ge­ne: Sla­get ved Lud­ford Brid­ge blir ut­kjem­pet. Hu­set Lan­cas­ter vin­ner en av­gjø­ren­de sei­er.

●●1492 – Chris­to­fer Co­lum­bus går i land på Ba­ha­mas­øy­ene. Co­lum­bus trod­de han had­de fun­net en sjø­vei til In­dia og kal­te der­for øy­ene for Vest­in­dia. I USA kal­ler man da­gen «Lan­ding Day» el­ler «Co­lum­bus Day.»

●●1918 – Cloquet-bran­nen i Min­ne­so­ta, som brøt ut den 10., ut­vik­let seg til en ild­storm; minst 453 om­kom­ne.

●●1971 – Je­sus Christ Su­per­star ur­opp­ført på Broad­way.

●●1979 – Kraf­tigs­te re­gist­rer­te lav­trykk: 870 hpa i det vest­li­ge Stille­ha­vet (su­per­ty­fo­nen Tip).

●●1984 – IRA gjen­nom­fø­rer et bombe­at­ten­tat mot det kon­ser­va­ti­ve par­ti­ets lands­møte i Brighton i Stor­bri­tan­nia. Fire om­kom­mer.

●●2000 – al-qa­i­da-ter­ro­ris­ter an­gri­per den ame­ri­kans­ke ma­rine­ski­pet USS Co­le ved havn i Aden, minst 6 ame­ri­kans­ke sol­da­ter blir drept, 11 savnet og minst 36 så­ret.

●●2005 – App­le lan­se­rer ipod Vi­deo. ●●2005 – Shen­zhou 6 sky­tes opp, Ki­na sin and­re be­man­ne­de rom­ferd.

Norsk His­to­rie

●●1815 – Bom­ulls­pin­ne­ri­et i Tiste­da­len, Nor­ges elds­te me­ka­nis­ke in­du­stri­be­drift, star­tet pro­duk­sjo­nen.

●●1965 – Per Bor­tens re­gje­ring blir ut­nevnt.

●●2004 – Den nors­ke ut­ga­ven av Wiki­pe­dia pas­ser­te 10 000 ar­tik­ler.

●●2006 – Re­gje­rin­gen sier ja til gass­kraft­verk på Mong­stad.

Føds­ler

●●1537 – Ed­vard VI av Eng­land, kon­ge av Eng­land (d. 1553)

●●1820 – Ernst Fer­di­nand Loch­mann, norsk lege (d. 1891)

●●1875 – Aleis­ter Crow­ley, bri­tisk mys­ti­ker (d. 1947)

●●1919 – Do­ris Mil­ler, ame­ri­kansk krigs­helt (d. 1943)

●●1950 – Knut Knud­sen, norsk syk­list

●●1955 – Ei­nar Aas, norsk fot­ball­spil­ler

●●1974 – Tho­mas Al­sa­ker, norsk pro­gram­le­der

●●1977 – Bo­de Mil­ler, ame­ri­kansk al­pi­nist

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.