10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

12. ok­to­ber 2008

●●Lars Erik Tor­jus­sen i Faed­re­lands­ven­nen hå­per at fu­sjo­nen mel­lom de fire medie­be­drif­te­ne i Me­dia Nor­ge kan fin­ne sted førs­te halv­år 2009. – Å få på plass den for­mel­le fu­sjo­nen mel­lom Af­ten­pos­ten, Ber­gens Ti­den­de, Stav­an­ger Af­ten­blad og Faed­re­lands­ven­nen ser jeg på som mye vik­ti­ge­re enn at børs­in­tro­duk­sjo­nen for det nye sel­ska­pet nå blir skjø­vet ut i tid, sier Faed­re­lands­ven­nens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Selv om børs­no­te­rin­gen kan­skje er skjø­vet så mye som sju år ut i tid, i på­ven­te av bed­re ti­der på bør­sen, sier Tor­jus­sen at de fire sel­ska­pe­ne i stor grad fun­ge­rer som om fu­sjo­nen er på plass. Etab­le­rin­gen av Me­dia Nor­ge er al­le­re­de for­sin­ket.

●●Le­ser­ne får også et inn­blikk i en aka­de­misk kran­gel på Gim­le­moen. Det er UIA og Kunn­skaps­par­ken som har hav­net i en pi­kant kran­gel om hvem som skal få lov til å par­ke­re hvor på Gim­le­moen. – Helt me­nings­løst, sier Svein Har­berg i Trai­nee Sør i Kunn­skaps­par­ken om kran­ge­len. Og i Kvi­nes­dal går man nye vei­er for å be­gren­se røy­kin­gen. In­gen får lov til å røy­ke mer enn tre gan­ger mens de er på jobb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.