25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

12. ok­to­ber 1993

●●Oslo­po­li­ti­et står fore­lø­pig uten spor etter at­ten­ta­tet mot for­lags­sjef Wil­liam Ny­gaard i går mor­ges. – In­gen teori­er ute­luk­kes, sier po­li­ti­et som er opp­merk­som på at draps­for­sø­ket kan skyl­des ut­gi­vel­sen av boka «Sata­nis­ke vers». Ny­gaard ble al­vor­lig ska­det av tre skudd, men til­stan­den skal nå va­ere sta­bil. Det var en nabo som fant den ska­de­de for­lags­sje­fen i ha­gen. Først en time etter at­ten­ta­tet ble po­li­ti­et kop­let inn. For­fat­te­ren Sal­man Rus­h­die var sjok­kert, ra­sen­de og ned­trykt da han i går ble kjent med draps­for­sø­ket på den nors­ke for­lags­sje­fen. Rus­h­die, som fikk døds­dom av Aya­tol­lah Kohmei­ni i fe­bru­ar 1989, be­teg­ner Iran som et ter­ror­re­gi­me. Han opp­ford­rer til po­li­tis­ke og øko­no­mis­ke sank­sjo­ner mot lan­det.

På da­gens første­side kan vi også lese at ge­ne­ral­sek­reta­er Dag Harei­de i Nor­ges Na­tur­vern­for­bund me­ner at mo­tor­vei­en fra Ti­me­nes og ny vei til Kje­vik beg­ge er «dum­me vei­pro­sjek­ter». Vi le­ser også at flyge­le­der Ras­mus Mor­vik på Kje­vik er frust­rert for­di folk får inn­trykk av at det er «vi flyge­le­de­re som la­ger pro­ble­mer».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.