Hvor­dan få pro­gre­sjon i tre­nin­gen?

Faedrelandsvennen - - SPORT - ELI­SA­BETH SLETTEN

Jeg har et mot­to som ly­der slik: Va­ria­sjon = Pro­gre­sjon = Mo­ti­va­sjon.

Har du noen gang stop­pet med å tre­ne for­di du ikke fikk noe frem­gang? Har du noen gang gitt opp, og tenkt at du ikke kom­mer til å bli bed­re? Da kan jeg si med en gang at det ikke hjel­per å gi opp.

I det­te inn­leg­get vil jeg dele noen tips som du kan ten­ke over når du skal lage ditt eget tre­nings­pro­gram. Det­te gjel­der både for dere som er na­er ved å gi opp, el­ler al­le­re­de har gitt opp, hå­pet.

Mitt ho­ved­fo­kus er alt­så: Va­ria­sjon = Pro­gre­sjon = Mo­ti­va­sjon. For meg hen­ger de godt sam­men, og kan hjel­pe hvis man står fast. Har man va­ria­sjon i tre­nin­gen, får man ofte pro­gre­sjon. Ser man frem­gang i tre­nin­gen får man mest­rings­fø­lel­se og mo­ti­va­sjon til vi­de­re sat­sing in­nen det man vil bli god til.

In­di­vi­du­ell til­pas­ning: Vi har alle for­skjel­lig mål med tre­nin­gen, i til­legg til for­skjel­lig ut­gangs­punkt. Med det me­ner jeg fy­sisk/psy­kisk form, tre­nings­bak­grunn, kropps­fa­song og and­re gen­etis­ke for­skjel­ler. I til­legg må du ta hen­syn til hvor stor prio­ri­tet tre­nin­gen skal ha i din hver­dag.

Du må ten­ke over hvor­dan du kan bli best mu­lig ved å få ut ditt tre­nings­po­ten­si­al, og ikke sam­men­lig­ne deg med hva and­re har fått til. Va­er rea­lis­tisk, og velg deg selv som ut­gangs­punkt.

Va­ria­sjon: Har man stag­nert på tre­ning, kan det va­ere lurt å va­riere an­tall kilo, re­pe­ti­sjo­ner el­ler sett. På den må­ten blir musk­le­ne ut­ford­ret på for­skjel­li­ge plan, og må til­pas­se seg den nye be­last­nin­gen den blir ut­satt for.

For ek­sem­pel kan du be­gyn­ne med åtte re­pe­ti­sjo­ner i en øvel­se, og nes­te gang tar du ti re­pe­ti­sjo­ner og 12 re­pe­ti­sjo­ner gan­gen etter der. Der­et­ter leg­ger du til fle­re kilo for så å gå til­ba­ke til å ta åtte re­pe­ti­sjo­ner.

Jeg har all­tid fo­kus på base­øvel­ser: Kne­bøy, benk­press og mark­løft. En del av pro­gre­sjo­nen hand­ler om å tør­re å va­riere de øv­ri­ge øvel­se­ne. Be­hold en-tre øvel­ser som du øns­ker å bli god på, og va­er nøye med å va­riere på de res­te­ren­de øvel­se­ne. Med tan­ke på ut­hol­den­het bør man va­riere mel­lom uli­ke in­ter­vall­ty­per.

Jeg vil råde deg til å job­be med svak­he­ter. Er du dår­lig på en øvel­se, så for all del ikke ta den ut av pro­gram­met, men hel­ler jobb for å styr­ke den. Det vil ga­ran­tert gi deg for­de­ler vi­de­re i tre­nin­gen.

Be­last­ning: Pro­gre­sjon hand­ler om å grad­vis byg­ge opp tre­nings­be­last­nin­gen slik at krop­pen tå­ler tre­nings­meng­den den blir ut­satt for, og å blant an­net kan hol­de seg skade­fri.

Krop­pen er sva­ert til­pas­nings­dyk­tig, og med god re­sti­tu­sjon, søvn og rik­tig mat byg­ger den seg ster­ke­re og mer ro­bust til nes­te tre­nings­økt. Husk at hvis du ikke ut­ford­rer krop­pen, vil du hel­ler ikke en bed­re lø­per el­ler flin­ke­re til å løf­te vek­ter!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.