Fly el­ler tog?

Faedrelandsvennen - - FREDAG - EVA MYKLEBUST

Det er et evig spørs­mål på strek­nin­gen Oslo – Kris­tian­sand. For skal du fra sen­trum til sen­trum er ikke reise­ti­den så vel­dig ulik. Li­ke­vel stre­ver jeg med val­get hver gang. For­del med fly: Det går raskt, spe­si­elt om du må rei­se inn for en tid­lig av­ta­le. Ulem­pe: Co2-ut­slipp. Dess­uten tar det all­tid mer tid enn an­tatt å kom­me seg til og fra fly­plas­sen. Også var det sik­ker­hets­kon­trol­len på en tra­vel dag da. For­del med to­get: Mest miljø­venn­lig. Dess­uten kan du gå rett inn dø­ra, set­te deg ned med lap­to­pen, el­ler en bok og slap­pe av til du har nådd må­let ditt. Litt let­te­re å strek­ke på bei­na mens to­get er i be­ve­gel­se. Ulem­pe: Det blir fort ikke så av­slap­pen­de som du tror. Plut­se­lig er det noen som snak­ker vel­dig høyt ved si­den av deg, el­ler som gom­ler høyt på tørr­fisk og kjeks. I fire og en halv time.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.