Gru­er seg til ny run­de i ret­ten

Man­dag star­ter Ag­der lag­manns­rett anke­be­hand­lin­gen av sa­ken hvor en da 15-år gam­mel jen­te kniv­stakk og drep­te 17 år gam­le Ma­rie Sku­land.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CONNIE BENTZRUD [email protected] TEKST: EIVIND KRISTENSEN [email protected]

Den nå 16 år gam­le jen­ta ble i juni i år dømt til 11 års feng­sel for å ha kniv­stuk­ket og drept Ma­rie Sku­land. I til­legg ble hun dømt for draps­for­søk etter å ha kniv­stuk­ket og på­ført Christine Aane­land livs­tru­en­de ska­der.

Den draps­døm­te jen­ta hev­det un­der hele be­hand­lin­gen i Kris­tian­sand ting­ret­tat hun ald­ri men­te å dre­pe, men ble alt­så ikke trodd av ret­ten.

Når anke­be­hand­lin­gen star­ter man­dag, er det nett­opp det­te som er jen­tas vik­tigs­te anke­punkt. Hun me­ner hun ikke er skyl­dig i drap, men i grov kropps­ska­de med dø­den til føl­ge. Hun har an­ket både skyld­spørs­må­let.

TIL­STE­DE FOR MARIES SKYLD

For fa­mi­li­en til kniv­drep­te Ma­rie Sku­land, er det å gå gjen­nom sa­ken på nytt en stor be­last­ning.

– Mine kli­en­ter har blan­de­de fø­lel­ser rundt at sa­ken skal opp igjen, sier fa­mi­li­en Sku­lands bi­stands­ad­vo­kat, Åse Johnsen Drab­løs til Faed­re­lands­ven­nen.

– At Ma­rie er tatt fra dem er noe de må leve med hver dag, men det blir eks­tra tungt å måt­te gå gjen­nom hele hen­del­ses­for­lø­pet på nytt.

Drab­løs sier også det er vans­ke­lig for de på­rø­ren­de å va­ere i sam­me rom som den som tok li­vet til Ma­rie.

– Men det er vik­tig for dem å va­ere til­ste­de og re­pre­sen­te­re Ma­rie.

ØNS­KER FORVARING

Un­der be­hand­lin­gen i Kris­tian­sand ting­rett, ga fa­mi­li­en Sku­land gjen­nom sin bi­stands­ad­vo­kat ut­trykk for øns­ke om en for­va­rings­dom for den draps­til­tal­te 16-årin­gen. Ret­ten støt­tet ikke det­te, for­di forvaring bare unn­taks­vis skal bru­kes der gjer­nings­per­son er un­der 18 år.

– For de på­rø­ren­de er in­gen straff rett­fer­dig, men som for­mid­let mens sa­ken ble be­hand­let i ting­ret­ten, er de opp­tatt av at det­te ikke skal skje igjen, sier Drab­løs.

De på­rø­ren­de me­ner i føl­ge bi­stands­ad­vo­ka­ten at jen­ta ikke skal kun­ne vel­ge bort be­hand- ling, og at hun ikke skal kun­ne slip­pe ut uten at gjen­ta­kel­ses­fa­ren vur­de­res.

– Mine kli­en­ter er frem­de­les over­be­vist om at en for­va­rings­dom er det som er rik­tig her, selv om til­tal­te er un­der 18 år, sier Drab­løs.

– EN PÅKJENNING

Christine Aane­land, den and­re for­na­er­me­de i sa­ken, har i føl­ge sin bi­stands­ad­vo­kat Ma­ria Ur­sin In­ge­brigt­sen opp­levd vente­ti­den mel­lom ting­ret­tens og lag­manns­ret­tens be­hand­ling, som en påkjenning.

– For­na­er­me­de må nok en gang gå gjen­nom hen­del­ses­for­lø­pet og bli på­min­net om den fa­ta­le da­gen i juli 2017, sier In­ge­brigt­sen.

– Det er det mest dra­ma­tis­ke som har skjedd i hen­nes liv og det er vans­ke­lig å kom­me vi­de­re når sa­ken ikke er av­gjort.

– HAR DET VANS­KE­LIG

Jen­ta som nå sit­ter fengs­let ved ung­doms­en­he­ten i Bjørg­vin feng­sel, øns­ker ikke å snak­ke med Faed­re­lands­ven­nen i for­kant av rett­sa­ken, men for­sva­rer, He­ge Aar­li Klem, sier jen­ta gru­er seg til ny run­de i ret­ten.

– Hun har det vans­ke­lig, men etter for­hol­de­ne går det greit med hen­ne, sier Klem til Faed­re­lands­ven­nen.

– Hun ser fram til at hun blir fer­dig med anke­sa­ken.

I føl­ge Klem vil jen­ta også den­ne gan­gen nek­te straff­skyld for drap, og for­sva­rets vitne­før­sel vil bli om­trent som un­der ting­ret­tens be­hand­ling.

– Vi har tatt bort noen av vit­ne­ne fra for­ri­ge run­de, og lagt til noen nye. Hvem dis­se er, vil jeg leg­ge fram un­der mitt inn­led­nings­fore­drag på man­dag, sier Klem.

ANKE­SA­KEN GÅR UTEN JURY

Det er en ut­vi­det med­doms­rett som skal stil­ling til om 16-årin­gen er skyl­dig etter til­ta­len.

Den 130 år gam­le jury­ord­nin­gen hvor 10 van­li­ge per­soner ble pluk­ket ut til å av­gjø­re skyld­spørs­må­let, ble av­vik­let fra 1. ja­nu­ar 2018.

Er­stat­nin­gen er en så­kalt ut­vi­det med­doms­rett. Det be­tyr at det nå i de mest al­vor­li­ge straffe­sa­ke­ne som er an­ket til lag­manns­ret­ten, er fem lek­dom­me­re, det vil si van­li­ge bor­ge­re, og to fag­dom­me­re som skal av­si dom­men.

En av år­sa­ke­ne til at jury­ord­nin­gen er av­vik­let, er at en jury kun tar stil­ling til om en per­son er skyl­dig el­ler ikke, og ald­ri be­grun­ner av­gjø­rel­sen. De sva­rer kun ja el­ler nei på om en per­son er skyl­dig.

FOTO: HEI­DA GUDMUNDSDOTTIR

I da­ge­ne etter dra­pet på Sør­lands­sen­te­ret, ble det lagt ned bloms­ter uten­for Coop Obs hvor Ma­rie Sku­land og Christine Aane­land ble kniv­stuk­ket av en da 15 år gam­mel jen­te.

FOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Jen­tas for­sva­rer He­ge Klem un­der Kris­tian­sand ting­retts be­hand­ling av sa­ken i juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.