Vei­valg – verdi­valg

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Et lite par­ti er sam­let til lands­sty­re. Et par­ti man­ge me­ner ikke har noen plass i norsk po­li­tikk. Et par­ti man­ge øns­ker un­der sperre­gren­sa. Egent­lig in­gen som bryr seg om mø­tet i det hele tatt.

Par­ti­et he­ter KRF. Le­de­ren he­ter Knut Arild Harei­de. Han hol­der tale. En tale som snur opp ned på norsk po­li­tikk. Plut­se­lig har vi lan­dets tøf­fes­te parti­le­der. Alle bryr seg – og han har skapt et his­to­risk rom for vei­valg og mu­lig­he­ter for par­ti­et.

Det har blitt frem­stilt som om Ag­der kun har ett syn på sa­ken. Val­get er Sol­berg-re­gje­ring, og Knut Arild må gå. Man­tra­et gjen­tas: Vi er et ikke-so­sia­lis­tisk blokk­uav­hen­gig sen­trums­par­ti, som sam­ar­bei­der best med Høy­re. Vi har all­tid gjort det, og vi får god ut­tel­ling. Noe an­net er ikke ak­tu­elt. Jo, noe an­net er ak­tu­elt.

Det er ak­tu­elt å stå fast ved vårt stand­punkt til val­get i 2017: Vi støt­ter Er­na som stats­mi­nis­ter i en re­gje­ring uten FRP. Er­na fikk val­get – men hun valg­te ikke oss. Vi har støt­tet og sam­ar­bei­det, men vi ga ikke noe løf­te om 4 års fred­nings­tid. Po­li­tikk hand­ler om å få gjen­nom­slag for sine hjerte­sa­ker.

Det er ak­tu­elt å stå fast ved våre ver­di­er men­neske­verd, neste­k­ja­er­lig­het og for­val­ter­an­svar. Det er ak­tu­elt å stå fast ved vår po­li­tikk – uan­sett.

Det er også ak­tu­elt å frem­stå som et re­elt blokk­uav­hen­gig par­ti. Et kris­ten­de­mo­kra­tisk sen­trums­par­ti. Om ikke vi snart vi­ser oss som det, kan vi hel­ler ikke kal­le oss det.

Det er ak­tu­elt å be­nyt­te an­led­nin­gen til å si ifra at vi ikke vil fort­set­te å va­ere med på den ret­nin­gen sam­fun­net vårt går i. De størs­te ut­ford­rin­ge­ne vi har i Nor­ge nå er fak­tisk økte for­skjel­ler og kal­de­re fron­ter. Vi har fått en unik mu­lig­het til å stå opp og si: Hei, det­te vil vi ikke va­ere med på len­ger. Vi går i feil ret­ning.

Det er ak­tu­elt å vise vår parti­le­der til­lit og støt­te. Han har va­ert mo­dig, og gjort et his­to­risk grep. Han har skapt en­tu­si­as­me for vår po­li­tikk og vårt par­ti. Han er for­bil­led­lig i sin hold­ning. Han tå­ler uenig­het, og han klam­rer seg ikke til noen po­si­sjon. Han gir par­ti­et val­get.

Det er ak­tu­elt å søke å kom­me i re­gje­ring. Det er po­li­tik­kens ve­sen. Vår parti­le­der har pekt på Sp og Ap for å få gjen­nom­slag for våre hjerte­sa­ker. Po­li­tik­ken er den sam­me, sam­ar­beids­part­ner­ne er nye. Det er en uprøvd, men høyst mu­lig vei å gå for et blokk­uav­hen­gig kris­ten­de­mo­kra­tisk sen­trums­par­ti.den ret­nin­gen støt­ter vi.

Godt valg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.