19 mar­kan­te Krf-ere i Ag­der om­fav­ner Harei­des valg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN ODD­VAR EI­DE jan.odd­var.ei­[email protected]

I et le­ser­inn­legg i Faed­re­lands­ven­nen om­fav­ner 19 mar­kan­te Krf-ere i Ag­der parti­le­der Knut Arild Harei­des vei­valg til Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et.

Blant de 19 er det fle­re sen­tra­le politikere. Blant and­re nest­le­der i Ag­der KRF, Ire­ne Sol­li, ord­fø­rer Rei­dun Bak­ken i Aud­ne­dal, tid­li­ge­re ge­ne­ral­sek­reta­er i Strømme­stif­tel­sen, Øy­vind Aad­land, Ru­ne Ed­vard­sen, tid­li­ge­re ord­fø­rer i Lin­des­nes, Ivar Lin­dal og gruppe­le­der i Lin­des­nes, Svein Lyse­støl.

ØNS­KER NYANSER

Nest­le­der Ire­ne Sol­li i Ag­der KRF er en av dem som har un­der­skre­vet bre­vet. Hun vil va­ere en av de na­tur­li­ge de­le­ga­te­ne til det eks­tra­or­di­na­ere lands­mø­tet 2. no­vem­ber, der par­ti­et skal vel­ge om de vil inn­le­de for­hand­lin­ger med Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et, el­ler om de skal for­hand­le med re­gje­rin­gen Sol­berg.

– Vi øns­ker å gi et mer ny­an­sert bil­de av si­tua­sjo­nen i Ag­der, og at det er be­ve­gel­se blant med­lem­me­ne, sier Ire­ne Sol­li til Faed­re­lands­ven­nen.

– Det er all­tid let­test å stå på det vi har. Men det­te er en his­to­risk mu­lig­het for par­ti­et til å gjø­re and­re valg, sier hun.

AG­DER ER BLÅTT

– Men bi­bel­bel­tet er blått?

– Jeg er ikke over­ras­ket over at Ag­der er blått og nok vil få en stor over­vekt av de­le­ga­ter som først vil son­de­re mu­lig­he­te­ne med da­gens re­gje­ring. Men det er nyanser. For ek­sem­pel er det fle­re kom­mu­ner i Ag­der der KRF sam­ar­bei­der med Ap og Sp enn det er kom­mu­ner der vi sam­ar­beid med Høy­re og Frp, sier hun.

– Bil­det av Ag­der er an­ner­le­des enn hvor­dan det er frem­stilt så langt, der­for var det vik­tig for oss å gå ut med det­te inn­leg­get, sier hun.

STØT­TER ER­NA

I inn­leg­get skri­ver de 19 Krf-er­ne at de støt­ter Er­na Sol­berg som stats­mi­nis­ter. Men uten Frp, skri­ver de, og gjør det klart at de vil gi sin støt­te til parti­le­de­ren.

«Han har va­ert mo­dig, og gjort et his­to­risk grep. Han har skapt en­tu­si­as­me for vår po­li­tikk og vårt par­ti. Han er for­bil­led­lig i sin hold­ning. Han tå­ler uenig­het, og han klam­rer seg ikke til noen po­si­sjon. Han gir par­ti­et val­get», skri­ver de.

ORGANISERING

– Or­ga­ni­se­rer dere mot­stand mot de blå i Ag­der?

– Vi er Krf-ere og vi skal job­be sam­men vi­de­re etter det eks­tra­or­di­na­ere lands­mø­tet. Nei, det er ikke en mo­bi­li­se­ring. Men vi vil gjer­ne si ifra om vårt stand­punkt. Vi øns­ker også å vise at par­ti­et er åpent og at det er rom for and­re tan­ker enn det som er kom­met fram til nå, sier hun.

– Selv ga du ny­lig ut­trykk for at du vil­le gå til Høy­re. Har du snudd?

– Nei, jeg vil ikke si det. Jeg sa at jeg først vil­le gå til Høy­re. Men det in­klu­der­te ikke Frp. For meg er det­te et vei­skif­te til et var­me­re sam­funn. Og jeg har tro på at den vei­en går gjen­nom Sen­ter­par­ti­et og Ar­bei­der­par­ti­et, ikke Frem­skritts­par­ti­et.

Sol­li me­ner par­ti­ets vei­valg også er en mu­lig­het for KRF i Ag­der.

– Jeg ser på det­te som en mu­lig­het for oss i Ag­der til å vise at vi er et mer åpent par­ti, at vår po­li­tikk er in­ter­es­sant og ak­tu­ell for man­ge. For å ska­pe et var­me­re sam­funn og vin­ne­re, at folk kan bli vin­ne­re i sine egne liv. Da må vi også frem­stå som tro­ver­dig på det. Og da trengs det mye ra­di­kal Krf-po­li­tikk, sier Sol­li.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.