Feng­sel for på­kjør­sel i hasj­rus

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ER­LEND OLSBU

37-årin­gen som kjør­te på tre rulle­ski­lø­pe­re i Ve­gårs­hei er dømt til fem må­ne­ders feng­sel av Aust-ag­der ting­rett. Han er også fra­dømt fø­rer­ret­ten på livs­tid.

Om kvel­den 26. ok­to­ber i fjor ble tre rulle­ski­lø­pe­re på­kjørt mens de var på tre­nings­tur langs riks­vei 414 i Ve­gårs­hei. Sjå­fø­ren av ulyk­kes­bi­len stakk fra ste­det, men ble på­gre­pet da­gen etter.

Da retts­sa­ken star­tet i Aust-ag­der ting­rett sto 37-årin­gen til­talt for to til­fel­ler av grov kropps­ska­de, et­ter­som på­tale­myn­dig­he­ten men­te at man­nen kjør­te på to av lø­per­ne med vil­je.

37-årin­gen nek­tet for å ha kjørt på noen med vil­je og for­klar­te i ret­ten at han had­de so­vet lite i da­ge­ne før hen­del­sen. Han er­kjen­te straff­skyld for kjø­ring i rus­på­vir­ket til­stand, be­sit­tel­se av tre gram hasj og fle­re brudd på vei­tra­fikk­lo­ven.

Etter be­vis­før­se­len valg­te på­tale­myn­dig­he­ten å fra­fal­le an­kla­ge­ne om grov kropps­ska­de. 37-årin­gen ble der­med fri­kjent for dis­se for­hol­de­ne.

Dom­men på fem må­ne­ders feng­sel er i tråd med ak­tors på­stand. Man­nens til­stå­el­se, lang saks­be­hand­lings­tid og be­last­nin­gen han er på­ført ved at han «på urik­tig grunn­lag, ble an­kla­get av på­tale­myn­dig­he­ten for å ha kjørt på de for­na­er­me­de for­sett­lig» har fått be­tyd­ning i for­mil­den­de ret­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.