Her er «Lin­des­nes-vå­pe­net»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAR­LE R. MARTINSEN jar­[email protected]

Slik blir det nye kom­mune­vå­pe­net i Nye Lin­des­nes: Et fyr­tårn som er ment å il­lust­re­re mer enn bare Lin­des­nes fyr.

– Et godt sym­bol som for­tel­ler at vi blir en kom­mu­ne som ly­ser vei og er fram­tids­ret­tet, me­ner Lin­des­nes-ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen, Man­dal-ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen og Mar­nar­dal­ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker.

Det nye kom­mune­vå­pe­net, som ble ved­tatt av fel­les­nemn­da i går, er teg­net av Erik Om­land i Trik kom­mu­ni­ka­sjon. Det vi­ser Lin­des­nes fyr slik nemn­da tid­li­ge­re har be­stemt skal va­ere tema.

Det ble en lang de­batt i fel­les­nemn­da om kom­mune­vå­pe­net. Det så len­ge ut til at sa­ken vil­le bli ut­satt til det nye kom­mune­sty­ret i den nye kom­mu­nen tid­ligst om et år. Men blant and­re Tor Mag­ne Ris­dal (Lin­des­nes KRF) ap­pel­ler­te sterk til at po­li­ti­ker­ne måt­te sam­le seg til om et ved­tak nå.

Det sam­me sa Jon Gun­nar Ask (Man­dal H). – Det­te er et kjempe­for­slag som er mo­der­ne og fram­tids­ret­tet. Det bør ved­tas nå, sa han.

ET MOTFORSLAG

Det kom et motforslag fra John Øysle­bø (Mar­nar­dal Sp). – I min kom­mu­ne er det in­gen som kjen­ner noen iden­ti­tet til et fyr­tårn, sa han.

Han la fram et for­slag om et fyr­tårn med grønt og gull­far­ge i, der grønn­far­gen var hen­tet fra Mar­nar­dals grøn­ne sko­ger. Det for­sla­get fikk bare Sps to stem­mer.

Sa­ken skal sen­des til kom­mune­sty­re­ne for en­de­lig av­gjø­rel­se, men in­gen­ting ty­der på at kom­mune­vå­pe­net ikke blir som fel­les­nemn­da har ved­tatt.

NY POLITISK ORGANISERING

Fel­les­nemn­da ved­tok på sam­me møte ny politisk organisering i den nye kom­mu­nen. Øverst er kom­mune­sty­ret som skal ha 39 re­pre­sen­tan­ter.

I for­mann­ska­pet skal det sit­te 11 per­soner, mens det i plan- og sam­funns­ut­vik­ling er ni politikere. Det­te ut­val­get skal be­hand­le alle over­ord­ne­de plan­sa­ker i kom­mu­nen.

Vi­de­re skal det va­ere ni per­soner i et ut­valg som he­ter drift- og for­valt­ning. Me­nin­gen er at det­te skal va­ere et sty­rings­or­gan for alle drift- og for­valt­nings­sa­ker som kom­mu­nen skal be­hand­le.

El­lers skal kom­mu­nen også ha et bar­ne- og ung­doms­råd, eldre­råd og råd for men­nes­ker med ned­satt funk­sjons­evne.

20 LOKALRÅD

Det skal også etab­le­res inn­til 20 lokalråd med steds­ut­vik­ling som ho­ved­opp­ga­ve.

Lin­des­nes-ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen men­te det var i over­kant med 20 slike lokalråd. – Skal de ha be­talt for inn­sat­sen, lur­te hun på. Hun fikk svar fra grup­pa som har la­get for­sla­get til ny politisk organisering at det ikke var me­nin­gen.

Kris­tof­fer­sen la dess­uten fram et for­slag om å re­du­se­re an­tall med­lem­mer i de uli­ke ut­val­ge­ne med to per­soner.

– Jeg vil ikke va­ere fest­brems, men vi bør hol­de en mer for­sik­tig lin­je. Vi bru­ker and­res pen­ger, min­net Kris­tof­fer­sen om. Det fikk hun ikke fler­tall for.

Even Tron­stad Sage­bak­ken (Ap Man­dal) fore­slo å etab­le­re et kli­ma-, ener­gi- og miljø­ut­valg. Også det ble nedstemt.

Også kom­mune­vå­pe­net til sam­men­slåt­te Lyng­dal og Aud­ne­dal er be­stemt. Det skjed­de i fel­les­nemn­da for de to kom­mu­ne­ne tors­dag kveld. Kom­mune­vå­pe­net vi­ser et tre og er la­get av Richard Haug­land fra Kvi­nes­dal.

FOTO: JAR­LE R. MARTINSEN

Ord­fø­rer­ne Hel­ge Sandå­ker, Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen og Alf Erik An­der­sen foran det nye kom­mune­vå­pe­net til Nye Lin­des­nes som ble ved­tatt fre­dag. Det er in­spi­rert av Lin­des­nes fyr.

Slik blir det nye kom­mune­vå­pe­net se­en­de ut når det er på et vei­skilt.

Også Nye Lyn­dal har be­stemt seg for nytt kom­mune­vå­pen. Det er la­get av Richard Haug­land fra Kvi­nes­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.