Kan ble feng­sel i hytte­sak

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●●Øko­krim har lagt ned på­stand om 45 da­gers ube­tin­get feng­sel for en hytte­ei­er og en bygg­mes­ter i en sak om ulov­lig byg­ging i strand­so­nen. Det kan også bli bø­ter og inn­drag­ning av til sam­men 1,14 mil­lio­ner kro­ner fra tre sel­ska­per i sa­ken, skri­ver Ag­der­pos­ten. Sa­ken gjel­der om­fat­ten­de byg­ging i strand­so­nen ved en hyt­te i Grim­stad. Det er blant an­net an­lagt en ten­nis­bane og byg­get en un­der­jor­disk gang fra hyt­ta til et an­neks.

Første­stats­ad­vo­kat Hans Tore Høviske­land i Øko­krim er ak­tor i sa­ken og me­ner det må rea­ge­res strengt mot bygge­ar­bei­de­ne.

Hytte­ei­e­ren er­k­la­er­te seg ikke skyl­dig i ulov­lig byg­ging i strand­so­nen da retts­sa­ken star­tet. Hel­ler ikke bygg­mes­te­ren er­kjen­ner straff­skyld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.