– Vil be­gren­se rus­se-ti­den

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●●Rek­tor Knut Aa­sen ved Kris­tian­sand Kate­dral­sko­le har om lag 450 russ hvert år. Hans opp­le­vel­se er at russe­fei­rin­gen stort sett går greit, men han er li­ke­vel be­kym­ret.

– For det førs­te me­ner jeg fei­rin­gen på­går for len­ge slik at det kan ram­me ek­sa­mens­for­be­re­del­se­ne. Den bør be­gren­ses til de to uke­ne før 17. mai, sier han.

Han er også be­kym­ret for at tenden­se­ne fra øst­lands­om­rå­det skal spre seg til vår lands­del. Da ten­ker han på rus­sen som i som­mer dro til sy­den for å slåss.

– Vi job­ber for å ska­pe god dia­log med elev­rå­det og russe­sty­ret for å dem­me opp mot en slik ut­vik­ling, sier han.

Rek­tor Mor­ten Tor­kel­sen ved Kvad­ra­tu­ren skole­sen­ter har rundt 300 russ. – Vi lig­ger i sen­trum og der­for fin­nes det knapt ele­ver­med russe­bi­ler. Det bi­drar til en mye stør­re ro rundt russe­fei­rin­gen, blant an­net for­di rus­sen ikke tren­ger å skaf­fe pen­ger til dis­se bi­le­ne, sier han.

FOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Rek­tor Knut Aa­sen ved Kris­tian­sand Kate­dral­sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.