Tid­li­ge­re Co­lor-line­di­rek­tør liste­topp for Høy­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL NY­GAARD kje­til.ny­[email protected]

Odd Grøn­berg blir Ven­ne­sla Høy­res første­kan­di­dat i nes­te års lo­kal­valg.

– Jeg var fak­tisk le­der av Ven­ne­sla Høy­re i noen år da jeg flyt­tet hit for 38 år si­den. Men po­li­tikk har ikke latt seg kom­bi­ne­re med en hek­tisk ar­beids­hver­dag. Nå har jeg en­de­lig tid til å en­ga­sje­re meg for fullt i po­li­tik­ken, sier Odd Grøn­berg (67).

Grøn­berg, som var linje­di­rek­tør i Co­lor Li­ne i man­ge år, har de sis­te tre åre­ne va­ert le­der av Ven­ne­sla na­e­rings­for­ening i til­legg til å dri­ve kon­su­lent­virk­som­het.

Hans kan­di­da­tur ble of­fent­lig­gjort un­der en presse­kon­fe­ran­se ved Her­reds­hu­set i går for­mid­dag.

– Vi har fått vår drømme­kan­di­dat, sier Jens Røed, som le­det no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en.

FIKK SITT FØRSTE­VALG

Han er par­ti­ets gruppe­le­der, men har valgt å ikke ta gjen­valg på grunn av mye rei­sing og tids­bruk i sin egen jobb som salgs­sjef i Nor­ges­plas­ter.

– Odd var første­val­get vårt. Det var vik­tig at vi fant en som har rett pro­fil og som kan fron­te Høy­res po­li­tikk i Ven­ne­sla fram­over, sier Røed.

No­mi­na­sjons­mø­tet av­hol­des først i for­bin­del­se med års­mø­tet 21. no­vem­ber, men det er iføl­ge Røed og Le­dang in­gen som har vars­let at de vil ut­ford­re første­kan­di­da­ten.

– Vi har bred støt­te i det­te val­get, både fra no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en og fra et sam­let sty­re. Jeg er utro­lig glad for at Odd tak­ket ja. Han er en kan­di­dat som hele Ven­ne­sla kan sam­les om, sier Le­dang.

VA­ERT I FOR­MANN­SKA­PET

Grøn­berg har selv va­ert til ste­de un­der fle­re for­mann­skaps­mø­ter i høst. Men in­gen and­re enn han og Røed har visst at det an­ta­ge­lig er Grøn­berg selv som er for­mann­skaps­med­lem etter val­get 9. sep­tem­ber 2019.

Med over 40 år bak seg i na­e­rings­li­vet er det nett­opp å til­rette­leg­ge for et na­e­rings­liv i end­ring som blir en av Grøn­bergs kamp­sa­ker.

– Det er to ting som blir vik­tig. Det er Høy­res grunn­ver­di­er, med blant an­net sat­sing på sko­le og opp­vekst, og det er å til­rette­leg­ge for lo­kalt na­e­rings­liv. Mer i de­talj kan jeg ikke gå før parti­pro­gram­met er ved­tatt på års­mø­tet, sier han.

HØY­RE-ORD­FØ­RER?

I Ven­ne­sla har Kris­te­lig Folke­par­ti og Ar­bei­der­par­ti­et styrt sam­men i man­ge år. De har også Sen­ter­par­ti­et med seg på la­get. Der­for må det skje en del for at Høy­re skal hav­ne i po­si­sjon.

– Vi har jo am­bi­sjo­ner om at det skal skje. Un­der stor­tings­val­get i 2015 var vi nest størs­te par­ti i Ven­ne­sla. Men vi er langt unna ord­fø­rer­job­ben per dags dato. Jeg har stor sans for den sit­ten­de ord­fø­re­ren som per­son, men ikke for po­li­tik­ken hans og at han sam­ar­bei­der med venstre­si­den, sier Grøn­berg.

Han skry­ter av sin for­gjen­ger, og sy­nes det er dumt for par­ti­et at Røed har be­stemt seg for å gi seg.

– Jens har gjort en kjempe­jobb. Det er synd vi ikke kan gå vi­de­re sam­men, sier Grøn­berg.

– Ja. Men jeg skal stem­me på deg, ler Røed.

FOTO: KJE­TIL NY­GAARD

Odd Grøn­berg er inn­stilt som Ven­ne­sla Høy­res første­kan­di­dat. Her står han mel­lom no­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens le­der Jens Røed og lo­kal­lags­le­der Ni­na Schei Le­dang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.