Ut­valg skal grans­ke part­ner­drap

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●●Jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra (Frp) har satt ned et eget ut­valg som skal gjen­nom­gå alle part­ner­draps­sa­ker i Nor­ge. Ut­val­gets skal blant an­net å fin­ne ut av hvor­for så man­ge vars­le­de drap ikke for­hind­res.

Ut­val­get le­des av Ragn­hild Hen­num, pro­fes­sor i of­fent­lig rett ved ju­ri­disk fa­kul­tet ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

Fra 2000 til 2016 ble 150 men­nes­ker drept av part­ne­ren i Nor­ge. Det er mel­lom en fire­del og en tre­del av alle dra­pe­ne i dis­se åre­ne.

90 pro­sent av of­re­ne er kvin­ner, men an­de­len drap hvor en kvin­ne er gjer­nings­per­son er øken­de. De sis­te åre­ne har nes­ten halv­par­ten av dra­pe­ne i den­ne ka­te­go­ri­en blitt be­gått av per­soner født i ut­lan­det.

Hittil i 2018 har norsk po­li­ti star­tet etter­forsk­ning av 18 draps­sa­ker med til sam­men 19 ofre. I seks av sa­ke­ne har den sik­te­de og of­fe­ret va­ert i et par­for­hold, går det fram av NTBS draps­over­sikt. I fire av de seks sa­ke­ne har både of­re­ne og den sik­te­de uten­landsk bak­grunn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.