FAK­TA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Dag­lig­vare­han­de­len i 2018

Målt mot til­sva­ren­de pe­rio­de i fjor, frem til ok­to­ber, har den to­ta­le om­set­nin­gen på lands­ba­sis økt med 2,9 mil­li­ar­der kro­ner til 129,5 mil­li­ar­der kro­ner, til­sva­ren­de 2,3 pro­sent.

An­tall bu­tik­ker har to­talt økt med åtte: Det er blitt 33 fle­re lav­pris­bu­tik­ker, mens an­tall naer­bu­tik­ker er re­du­sert med 22 og su­per­mar­ke­der med tre. Det har også va­ert noen om­pro­fi­le­rin­ger.

Lav­pris­kje­de­ne står nå for 68,1 pro­sent av om­set­nin­gen i to­tal­mar­ke­det, og de for­ster­ker sin po­si­sjon både på be­kost­ning av naer­bu­tik­ker (6,5 pst) og bred­sor­ti­ments­bu­tik­ker (25,4 pst). (Kil­de: Ni­el­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.