Bu­tik­ker til man­ge gan­ger be­folk­nin­gen

Over­etab­le­rin­gen i norsk dag­lig­vare­han­del blir sta­dig stør­re. Vi for­bru­ke­re tar reg­nin­gen uten å muk­ke.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

er føl­ge­lig lett å bok­føre på kon­to­en for pro­tek­sjo­nis­tisk im­port­vern. For kon­kur­ran­sen i bran­sjen er jo knall­hard, ikke sant?

●●Jo da, det er den – alt­for få ak­tø­rer til tross. Men noe er li­ke­vel fun­da­men­talt galt med den sam­me kon­kur­ran­sen. Og det «noe» har et navn: over­etab­le­ring. Nor­ge må ha dag­lig­vare­ka­pa­si­tet til å be­tje­ne mang­fol­di­ge gan­ger lan­dets be­folk­ning – kan­skje ti gan­ger? I sen­tra­le strøk pop­per den ene bu­tik­ken opp etter den and­re. Se­nes­te ek­sem­pel er det som skjer i Sør­lands­par­ken. I mitt eget naer­om­rå­de har vi i lø­pet av kort tid fått en kraf­tig ut­vi­del­se av Meny-bu­tik­ken jeg fort­satt ten­ker på som Al­bert Mat­sen­ter. Noen hund­re me­ter unna har en sva­er Re­ma ny­lig åp­net, pluss at en fersk Icael­ler Ri­mi-bu­tikk har fått skil­ter det står Coop Ex­tra på. Ut­mer­ke­de bu­tik­ker, men med en ka­pa­si­tet som i sum lig­ger sky­høyt over kunde­grunn­la­get.

●●Den som tror at den­ne åpen­ba­re og sta­dig øken­de over­etab­le­rin­gen bare er til for­bru­ker­nes bes­te, kan godt ten­ke seg om på nytt. For selv­sagt er det ikke gra­tis; en­hver bu­tikk ska­per ka­pi­talog drifts­kost­na­der. Reg­nin­gen, med en so­lid sum på ne­ders­te lin­je, tar vi for­bru­ke­re uten å muk­ke.

●●Nå er det gans­ke nøy­ak­tig ti år si­den Lidl pak­ket sam­men og tus­let hjem igjen til Tysk­land. Nor­ge er det enes­te lan­det i ver­den lav­pris­kje­den har gitt opp. Gjett om de har mer­ket seg det hos Al­di og and­re, in­ter­na­sjo­na­le sva­e­rin­ger. Har de tit­tet på Nor­ge før, så gjør de det be­stemt ikke nå.

●●At Lidl mis­lyk­tes, er blitt for­klart med at de fire (nå tre) sto­re kje­de­ne al­le­re­de had­de skaf­fet seg alle de bes­te bu­tikk-be­lig­gen­he­te­ne. Vel, Re­ma over­tok lo­ka­le­ne for en bil­lig pen­ge og har gjort stor suk­sess i man­ge av dem etter­på. Så for­kla­rin­gen må va­ere en an­nen.

●●Jeg tip­per år­sa­ke­ne er sam­men­sat­te. Et til dels frem­med­ar­tet vare­ut­valg falt ikke i van­li­ge nord­menns smak. Og Lidls tra­di­sjo­nel­le an­greps­tak­tikk, lav­pris på øl, ble ef­fek­tivt kon­tret kort tid før de åp­net dø­re­ne, først av Re­ma, de­ret­ter av de and­re. (Har vi sett pris­krig på øl i etter­tid? Nei.)

●●Men det grunn­leg­gen­de pro­ble­met er at vi for­bru­ke­re fin­ner oss i å be­ta­le for sta­dig fle­re og stør­re bu­tik­ker.

●●Sånn er det i ver­dens ri­kes­te land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.