Ki­nas eks­port til USA nåd­de nye høy­der

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Ki­na eks­por­ter­te i sep­tem­ber mer enn noen­sin­ne til USA og fikk et re­kord­høyt han­dels­over­skudd, til tross for pre­si­dent Do­nald Trumps økte toll­sat­ser.

Ki­nas eks­por­ter­te i sep­tem­ber for 1.856 mil­li­ar­der kro­ner, en øk­ning på 14,5 pro­sent fra sam­me må­ned i fjor. Im­por­ten var på 1.596 mil­li­ar­der kro­ner, en øk­ning på 14,3 pro­sent.

Lan­dets sam­le­de han­dels­over­skudd med ut­lan­det var der­med på 260 mil­li­ar­der kro­ner i for­ri­ge må­ned.

Ki­nas han­del med USA økte også be­ty­de­lig, til tross for de høye toll­sat­se­ne pre­si­dent Do­nald Trump har inn­ført i et for­søk på å re­du­se­re ame­ri­ka­ner­nes sto­re han­dels­un­der­skudd.

Iføl­ge tall fra ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter ble det i sep­tem­ber eks­por­tert va­rer for 382 mil­li­ar­der kro­ner til USA, en øk­ning på 13 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me må­ned i fjor.

RE­KORD­HØYT

Im­por­ten fra USA økte med 9 pro­sent og var på 103 mil­li­ar­der kro­ner, og Ki­nas han­dels­over­skudd med USA end­te der­med på re­kord­høye 279 mil­li­ar­der kro­ner.

Trump an­kla­ger Ki­na for å stje­le tek­no­lo­gi og me­ner at Ki­nas stat­li­ge pla­ner for in­du­stri­ut­vik­ling er i strid med de fri­han­dels­løf­te­ne ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter har gitt.

I juni inn­før­te Trump 25 pro­sent toll på over 1100 ki­ne­sis­ke pro­duk­ter, som USA blant an­net telekom­ut­styr og kje­mis­ke pro­duk­ter. Den sam­le­de år­li­ge ver­di­en på pro­duk­te­ne er over 400 mil­li­ar­der kro­ner.

Ki­na svar­te med høy­ere toll på ame­ri­kans­ke pro­duk­ter, blant an­net bi­ler, sjø­mat og land­bruks­pro­duk­ter.

DEMPER IKKE KJØPELYSTEN

I sep­tem­ber trap­pet Trump opp han­dels­kri­gen ved å heve toll­sat­se­ne på en rek­ke and­re ki­ne­sis­ke pro­duk­ter, noe myn­dig­he­te­ne i Beijing straks svar­te på.

Han­dels­kri­gen og de høye toll­sat­se­ne har imid­ler­tid ikke dem­pet kjøpelysten, ver­ken i USA el­ler Ki­na.

Iføl­ge ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter var USAS han­dels­un­der­skudd med Ki­na en­da høy­ere enn det ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter opp­gir, rundt 319 mil­li­ar­der kro­ner.

Un­der­skud­det økte der­med med 4,7 pro­sent fra au­gust og var re­kord­høyt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.