IEA sen­ker an­slag for olje­et­ter­spør­se­len

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Høye olje­pri­ser, han­dels­kon­flik­ter og svek­ke­de øko­no­mis­ke ut­sik­ter har fått Det in­ter­na­sjo­na­le energi­by­rå­et (IEA) til å an­slå la­ve­re olje­et­ter­spør­sel.

IEA opp­lys­te fre­dag at an­sla­ge­ne for den glo­ba­le olje­et­ter­spør­se­len både i år og nes­te år sen­kes.

Veks­ten i etter­spør­se­len jus­te­res ned med 110.000 fat per dag for beg­ge åre­ne. Veks­ten i 2019 an­tas å bli på 1,4 mil­lio­ner fat olje per dag.

Etter­spør­se­len lig­ger for ti­den rundt 98 mil­lio­ner fat per dag på ver­dens­ba­sis.

– Ener­gi er igjen blitt dyrt, og olje, gass og kull om­set­tes på de høy­es­te pris­ni­vå­ene på fle­re år. Det­te ut­gjør en trus­sel mot øko­no­misk vekst, sa­er­lig i fram­vok­s­en­de øko­no­mi­er, he­ter det i en ut­ta­lel­se fra IEA.

By­rå­et be­grun­ner end­rin­ge­ne i an­sla­ge­ne med sva­ke­re øko­no­mis­ke ut­sik­ter, han­dels­be­kym­rin­ger, høy­ere olje­pri­ser og re­vi­der­te øko­no­mis­ke tall fra Ki­na.

FNS klima­pa­nel kon­klu­der­te i en rap­port tid­li­ge­re den­ne uken at for­bru­ket av fos­sil ener­gi må fal­le na­er­mest som en stein hvis vi skal unn­gå mer enn 1,5 gra­ders glo­bal opp­var­ming. IEA ven­ter tvert imot at for­bru­ket av olje vil øke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.