OM ETT ÅR ÅP­NER 23 KM NY MOTORVEI

Vei­pro­sjek­tet i Aust-ag­der til snaue 4 mil­li­ar­der kro­ner er ett år unna fer­dig­stil­lel­se.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG - TEKST: RICHARD NODELAND [email protected]

Den 15. ok­to­ber 2019 klok­ka 12 åp­nes 23 kilo­me­ter med fire­felts motorvei mel­lom Tvede­strand og Aren­dal.

– Det skal vi få til. In­gen pro­blem!

Nye Vei­ers ut­byg­gings­sjef for E 18 Aren­dal - Tvede­strand, Tor­dis Vande­skog, vir­ker sik­ker i sin sak.

Så er også 72 pro­sent av vei­pro­sjek­tet til snaue 4 mil­li­ar­der kro­ner al­le­re­de fer­dig.

Et pro­sjekt som in­ne­ba­erer at sju mil­lio­ner ku­bikk fjell­mas­se skal spren­ges, to mil­lio­ner ku­bikk løs­mas­se flyt­tes og 27 bro­er og fire tun­ne­ler byg­ges.

I fjor som­mer var Faed­re­lands­ven­nen med Nye Vei­er på en be­fa­ring gjen­nom det som da var Nor­ges størs­te vei­pro­sjekt målt i kon­trakt­stør­rel­se på to­tal­en­tre­pri­sen. Nå har vi blitt med på en ny tur, ett år før vei­en skal åp­nes.

1250 DAG­LI­GE LASTEBILLASS

På vei ut i «lin­ja», som fag­fol­ket kal­ler tra­se­en der vei­en byg­ges, for­tel­ler Vande­skog om det hun me­ner må va­ere uof­fi­si­ell nor­ges­re­kord i masse­flyt­ting.

– På ett år er det sprengt bort fem mil­lio­ner ku­bikk­me­ter fast fjell! Tar man med at vo­lu­met øker med 1,4 etter spreng­ning, er det vold­som­me vo­lu­mer vi snak­ker om. I til­legg til fjell­mas­se­ne er det også tre mil­lio­ner ku­bikk løs­mas­se som må flyt­tes, sier ut­byg­gings­sje­fen.

Det til­sva­rer rundt 1250 lastebillass med stein som må trans­por­te­res dag­lig i halv­an­net år for å klar­gjø­re den nye mo­tor­vei­en mel­lom Aren­dal og Tvede­strand.

Grov­ar­bei­det med vei­en na­er­mer seg nå slut­ten og fra no­vem­ber er det ho­ved­sa­ke­lig grøf­ting, kab­ling, as­fal­te­ring og elek­trisk ar­beid som gjen­står.

– Ikke minst i tun­ne­le­ne er det mye som gjen­står. En ting er å spren­ge dem ut, men as­fal­te­ring, byg­ging av side­ele­men­ter og mon­te­ring av tek­nisk og elek­trisk ut­styr er et møy­som­me­lig ar­beid, for­tel­ler Vande­skog og leg­ger til:

– Jo na­er­me­re vi kom­mer åp­nings­da­to­en, jo mind­re vil det se ut som skjer, men jeg kan lo­ve at det er fullt kjør hele ti­den!

KJEM­PET FOR VEI I 15 år

Et par ti­mer tid­li­ge­re mø­ter vi Tvede­strands-ord­fø­rer Jan Du­ke­ne.

– Jeg har va­ert ord­fø­rer i fem­ten år og ny europa­vei har jeg job­bet med like len­ge. At vei­en en­de­lig kom­mer be­tyr utro­lig mye, sier Du­ke­ne.

– Det vik­tigs­te for Tvede­strand er at vi blir tett knyt­tet opp mot Ag­der­byen. Et helt nytt ar­beids­mar­ked åp­ner seg opp på grunn av re­du­sert reise­tid, og Sør­lands­par­ken blir nå in­nen helt grei pend­ler­av­stand.

Ord­fø­re­ren tar for gitt at det sam­ti­dig blir ve­sent­lig bed­re buss­for­bin­del­ser.

– Per i dag har vi ikke buss­for­bin­del­ser in­ternt i kom­mu­nen ut­over skole­bus­se­ne. Med ny vei for­ven­ter jeg bed­re buss­for­bin­del­ser mot by­ene vest­over og ned til Tvede­strand, sier Du­ke­ne.

Han hå­per også det vil bli skapt en del ar­beids­plas­ser i egen kom­mu­ne. For i beg­ge en­der av den nye vei­strek­nin­gen etab­le­res det na­e­rings­par­ker.

NAERINGSPARK OG NYE SKO­LER

Ved Tvede­strand er det satt av 250 mål til et na­e­rings­om­rå­de til­rette­lagt og fer­dig re­gu­lert for in­du­stri, na­e­ring, tje­neste­yting og for­ret­nin­ger. Sju be­drif­ter er al­le­re­de etab­lert i par­ken.

– Na­e­rings­par­ken har stått på vent til det ble av­klart hvor vei­en skul­le gå, så at den nå en­de­lig står klar nes­te høst be­tyr mye, sier Du­ke­ne.

Ny vi­dere­gå­en­de sko­le med til­hø­ren­de fler­bruks­hall, uten­dørs idretts­an­legg og na­er­miljø­an­legg med ny til­kob­lings­vei fra mo­tor­vei­en er un­der byg­ging. Det sam­me er ny barne­sko­le på Rams­dals­myra ved Lyng­myr. Bo­lig­felt står også kla­re til å byg­ges ut.

– Hå­pet vårt er jo så klart at vi skal til­trek­ke oss fle­re inn­byg­ge­re. For nå er strek­nin­gen fra Lar­vik til Tvede­strand det enes­te strek­ket mel­lom svenske­gren­sa og Horda­land som ikke opp­le­ver folke­vekst.

300.000 TONN ASFALT

Ute på vei­an­leg­get kryr det av laste­bi­ler, dum­pe­re, hjul­las­te­re og grave­ma­ski­ner. AF Grup­pen har selv ut­talt at de har mo­bi­li­sert den størs­te og tyngs­te ma­skin­par­ken som noen gang er be­nyt­tet i et norsk vei­pro­sjekt.

Selv om det ikke er noen spek­ta­ku­la­ere tun­ne­ler, bro­er el­ler kon­struk­sjo­ner på den 23 kilo­me­ter lan­ge vei­strek­nin­gen, er pro­sjek­tet så stort i seg selv at det fø­rer til en rek­ke re­kor­der.

For ek­sem­pel at as­falt­opp­dra­get på om lag 300.000 tonn asfalt tro­lig er det størs­te as­falt­pro­sjek­tet gjen­nom­ført i Nor­den, skal vi tro NCC In­dustry som vant opp­dra­get.

IKKE DET MEST LØNNSOMME

Ut­byg­gings­di­rek­tør for E 18 Sør­øst i Nye Vei­er, Mag­ne Ram­lo, har det over­ord­ne­de an­sva­ret for ut­byg­gings­om­rå­det fra Lan­gan­gen i Tele­mark til Grim­stad i Aust-ag­der.

Aren­dal-tvede­strand var det førs­te vei­pro­sjek­tet til Nye Vei­er og til da størs­te vei­pro­sjek­tet i Nor­ge da byggingen star­tet i ja­nu­ar i fjor.

– Når pro­sjek­tet åp­ner i 2019, sam­ti­dig med par­sel­len Rugt­vedt-dør­dal i Tele­mark, fer­dig­stil­ler vi fire mil med fire­felts motorvei mel­lom Oslo og Kris­tian­sand, for­tel­ler Ram­lo.

At det var strek­nin­gen i Aust-ag­der som det nye vei­sel­ska­pet star­tet opp med, har ikke å gjø­re med at det var det mest sam­funns­øko­no­misk lønnsomme.

– Det var for­di det var gryte­klart fra Sta­tens veg­ve­sen sin side og på vei ut i mar­ke­det. Had­de det ikke kom­met så langt, er det ikke sik­kert vi had­de star­tet med dis­se pro­sjek­te­ne, for­tel­ler Ram­lo.

I for­bin­del­se med prio­ri­te­rin­gen av vei­pro­sjek­te­ne i Nye Vei­ers por­te­føl­je, ble det i fjor høst fore­tatt en lønn­som­hets­ana­ly­se av de en­kel­te vei­strek­nin­ge­ne.

Aren­dal-tvede­strand end­te da med en så­kalt netto­nyt­te per bud­sjett­kro­ne på 0,03 kro­ner. Sagt på en an­nen måte: I lø­pet av leve­tida til pro­sjek­tet (40 år) vil nyt­ten av til­ta­ket om­trent til­sva­re kost­na­de­ne sam­fun­net har ved å etab­le­re det.

Til sam­men­lig­ning top­pet strek­nin­gen Ko­lo­moen - Mo­elv i Hed­mark lis­ten med en netto­nyt­te per bud­sjett­kro­ne på 0,92 kro­ner mens strek­nin­gen Lyng­dal vest Flekke­fjord øst end­te i mot­satt ende med en ne­ga­tiv netto­nyt­te på 0,97 kro­ner.

I be­reg­nin­ge­ne må­les ut­byg­ging­kost­na­de­ne opp mot tra­fikk­tall, ulyk­kes­be­last­ning og tids­re­duk­sjon ved bruk av nye vei.

– SAK NUM­MER én

At na­e­rings­li­vet får gle­de av den nye vei­en, er NHOS re­gion­di­rek­tør i Ag­der klokke­klar på.

– Det­te er sak num­mer én for na­e­rings­li­vet! Å få på plass fun­ge­ren­de in­fra­struk-

tur i lands­de­len er noe vi har job­bet for i man­ge år, og når vi nå får fer­dig­stilt den­ne vei­en og de øv­ri­ge vei­pro­sjek­te­ne i lan­det vil det bli et ge­di­gent løft. Da blir Sør­lan­det kob­let på de sto­re klyn­ge­ne rundt Stav­an­ger og Oslo, sier Mat­hie­sen.

– Men kon­kret for Aren­dal og Tvede­strand da?

– Det­te er stør­re enn Aren­dal og Tvede­strand, for hele re­gio­nen får gle­de av ny vei. Men jeg tror det blir enk­le­re å få til jobb­skap­ning og bed­re leve­kår øst i Ag­der når kor­te­re reise­tid åp­ner opp et stør­re jobb­mar­ked, sier Mat­hie­sen.

– BLIR EN NY VER­DEN

Noe ord­fø­rer Ro­bert C. Nord­li i Aren­dal er enig i.

– Sys­sel­set­tings­gra­den på Ag­der, og da sa­er­lig øst­re del, er ikke lys­tig les­ning. For Tvede­strand er den ne­de på 56,7 pro­sent og i Aren­dal er den på 59,4 pro­sent. For fyl­ket som hel­het er den på 61 pro­sent, den la­ves­te i lan­det, og ny vei kom­mer til å hjel­pe, me­ner Nord­li og pre­si­se­rer:

– Det er ikke bare noe vi sier. Det er noe vi også har sett i prak­sis etter ny E 18 mel­lom Kris­tian­sand og Grim­stad stod fer­dig for ti år si­den.

Også aren­dals­ord­fø­re­ren pe­ker på mu­lig­he­te­ne som åp­ner seg grun­net kor­te­re reise­tid, og ikke minst det nye na­e­rings­om­rå­det un­der byg­ging i Hef­tings­da­len for­delt med 240 mål på Ag­der Re­no­va­sjon og ca 210 mål på Aren­dal kom­mu­ne.

– Det gle­der vi oss sva­ert til står fer­dig, for det har va­ert og er stor etter­spør­sel etter fle­re plas­ser, sier Nord­li, som også lis­ter opp rask vei til ny vi­dere­gå­en­de sko­le i Tvede­strand og ny fyl­kes­vei fra Krø­ge­nes og opp til E 18 som po­si­ti­ve ef­fek­ter for byen sin.

– Så blir det jo en ny ver­den både med tan­ke på kva­li­tet og tra­fikk­sik­ker­het. Når jeg kjø­rer fra Oslo og na­er­mer meg strek­nin­gen her er det jo nes­ten som å kom­me til et an­net år­hund­re rent vei­me­s­sig, sier Nord­li om vei­en med 170 di­rek­te av­kjørs­ler og veks­len­de 70- og 60-so­ner.

Mag­ne Ram­lo pe­ker på at vei­en al­le­re­de har gitt et opp­sving for na­e­rings­li­vet.

– Rundt en tredje­del av om­set­nin­gen fra vei­kon­trak­ten en­der hos lo­ka­le og re­gio­na­le be­drif­ter, som ek­sem­pel­vis Ote­ra og Kru­se Smith som er un­der­le­ve­ran­dø­rer til AF Grup­pen. Med to sva­ere bo­lig­rig­ger for de rundt 800 an­sat­te som job­ber på an­leg­get, dryp­per det også mye på lo­ka­le bu­tik­ker og tje­neste­le­ve­ran­dø­rer, sier Ram­lo og gjen­tar det både Nho-di­rek­tø­ren og beg­ge ord­fø­rer­ne har po­eng­tert tid­li­ge­re:

– Vei­pro­sjek­tet bi­drar til å byg­ge tet­te­re bo- og ar­beids­re­gio­ner, noe som vil gjø­re det let­te­re for folk som bor i Tvede­strand å job­be i Grim­stad el­ler Kris­tian­sand.

Nå EL­LER ALD­RI

Tvede­strands­ord­fø­re­ren er en­da ty­de­li­ge­re.

– Nes­ten all lo­kal­tra­fik­ken vår går vest­over, og det vi ikke får ord­net i Tvede­strand, drar vi til Aren­dal el­ler Kris­tian­sand for å få tak i. Selv om like man­ge pend­ler fra Aren­dal til Tvede­strand, som fra oss til Aren­dal, er jeg sik­ker på at vei­en får mest be­tyd­ning for oss, sier Du­ke­ne og for­kla­rer:

– All ut­vik­ling skjer i ak­sen Aren­dal - Kris­tian­sand. Men nå har Tvede­strand mu­lig­het til å kob­le seg på. Lyk­kes vi ikke den­ne gang, får vi bare leg­ge ned, kon­sta­te­rer ord­fø­re­ren og leg­ger smi­len­de til:

– Etter 16 år som ord­fø­rer gir jeg meg nem­lig til nes­te år. Nå har jeg fik­set vei­en, så får de and­re ord­ne opp, hum­rer han.

FOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Vei­pro­sjek­tet har sitt eget knuse­verk i Hef­tings­da­len i Aren­dal, som etter vei­en står fer­dig skal bli na­e­rings­om­rå­de.

FOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Mag­ne Ram­lo, ut­byg­gings­di­rek­tør for E 18 Sør­øst i Nye Vei­er.

FOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Tvede­strands­ord­fø­rer Jan Du­ke­ne ven­ter.

FOTO: NYE VEI­ER

Den røde lin­ja vi­ser hvor den nye vei­en byg­ges. Den grå lin­ja øverst i kar­tet vi­ser da­gens E 18.

FOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Den nye mo­tor­vei­en set­ter dype spor i ter­ren­get hvor den går.

FOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Gro­vas­fal­te­rin­gen på de­ler av den nye mo­tor­vei­en mel­lom Aren­dal og Tvede­strand er al­le­re­de unna­gjort. Fra venst­re går An­ders Kiv­le (kon­troll­in­ge­ni­ør kon­struk­sjo­ner), Tor­dis Vande­skog (ut­byg­gings­sjef) og Imi Vegge (kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.