Det går godt i kom­mune­nor­ge

Faedrelandsvennen - - MENING -

Re­gje­rin­gen har den­ne uken lagt frem stats­bud­sjet­tet for 2019. Der ser vi at kom­mu­ne­nes øko­no­mis­ke re­sul­ta­ter er gode. Det gjel­der også i Vest-ag­der.

●●10 av fyl­kets 15 kom­mu­ner har et net­to drifts­re­sul­tat på 3 % av drifts­inn­tek­te­ne el­ler høy­ere.

En kom­bi­na­sjon av so­li­de ramme­over­fø­rin­ger, god sty­ring i kom­mu­ne­ne og høy skatte­inn­gang gjør at vi ald­ri før har hatt så få kom­mu­ner i ROBEK, re­gis­te­ret over kom­mu­ner i øko­no­misk uba­lan­se.

Det­te vi­ser at en re­gje­ring le­det av Høy­re, Frem­skritts­par­ti­et og Venst­re set­ter kom­mu­ne­ne i stand til å le­ve­re gode tje­nes­ter til inn­byg­ger­ne sine.

Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et for­sø­ker til tross for det­te å svart­male si­tua­sjo­nen. De­res re­to­rikk skul­le tyde på at kom­mu­ne­ne er sulte­fôret. Fak­tum er at kom­mune­sek­to­ren i 2016 og 2017 har hatt sine bes­te år på over ti år.

I stats­bud­sjet­tet kom det også frem at re­gje­rin­gen leg­ger opp til en vekst i kom­mu­ne­nes frie inn­tek­ter på om lag 2,6 mil­li­ar­der kro­ner. Høy­re er ga­ran­tis­ten for en god og for­ut­sig­bar kom­mune­øko­no­mi som sør­ger for at kom­mu­ne­ne er i stand til å ut­fø­re de opp­ga­ve­ne de skal. I Vest-ag­der har 9 av 15 kom­mu­ner en vekst som er høy­ere enn, el­ler lik veks­ten på lands­ba­sis. Størst vekst har Søgne kom­mu­ne med 4,0 pro­sent.

Kom­mu­ne­nes frie inn­tek­ter bør bru­kes til å til­by inn­byg­ger­ne gode tje­nes­ter. Der­for fore­slår re­gje­rin­gen blant an­net 200 mil­lio­ner kro­ner som skal gå til et bed­re til­bud for rus­av­hen­gi­ge. Vi ar­bei­der for at alle men­nes­ker skal få mu­lig­het til å leve det li­vet de selv øns­ker.

Vi sik­rer også 200 mil­lio­ner kro­ner som skal bru­kes på tid­lig inn­sats i sko­len. Vi vet at inn­sat­sen som gjø­res tid­lig i skole­lø­pet er helt av­gjø­ren­de for at ele­ve­ne ikke skal fal­le bak og sli­te med å kom­me seg gjen­nom sko­len.

Selv om kom­mu­ne­ne våre har gode ramme­vil­kår som skal gi inn­byg­ger­ne gode tje­nes­ter, vet vi at det er et stort po­ten­si­al for å løse opp­ga­ve­ne mer ef­fek­tivt. Det er for ek­sem­pel slik at der­som alle kom­mu­ne­ne klar­te å få like mye tje­nes­ter ut av skatte­kro­ne­ne som den mest ef­fek­ti­ve kom­mu­nen, så had­de vi kun­net fri­gjø­re 30 mil­li­ar­der kro­ner til å styr­ke tje­neste­til­bu­det i alle kom­mu­ne­ne. Det er en stor am­bi­sjon, men det vi­ser det sto­re ef­fek­ti­vi­se­rings­po­ten­sia­let som fin­nes i man­ge av kom­mu­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.