Spørs­mål til Ven­ke Moe

Faedrelandsvennen - - MENING - ESPEN SOLUM

Faed­re­lands­ven­nen kun­ne i høst­fe­rie­uken for­tel­le at Kris­tian­sand kom­mu­nes plan- og byg­nings­sjef, Ven­ke Moe, nå leg­ger Ham­re­vann­pro­sjek­tet på is.

●●Ven­ke Moes syn, slik det for­mid­les av avi­sen er, som Karls­son på ta­ket så sorg­mun­tert sa det: En helt hver­dags­lig sak.

In­gen li­ten sak for hver­ken grunn­ei­ere, in­ves­to­rer, men kan­skje for Kris­tian­sand kom­mu­nes ad­mi­ni­stra­sjon: 4100 bo­li­ger ra­de­res bort med et penne­strøk. In­klu­dert de 300 tom­te­ne som er tatt inn i Bo­lig­pro­gram­met.

For ha­bi­li­tets­vur­de­ring: Jeg var for man­ge år si­den råd­gi­ver for Ham­re­vann AS. Le­del­sen i Ham­re­vann AS vil sik­kert kjem­pe sin sak, slik de har gjort i mer enn 10 år.

I mel­lom­ti­den ber jeg Ven­ke Moe, el­ler kst Råd­mann Ragnar Even­sen, hvis han fø­ler seg kal­let til å sva­re på føl­gen­de spørs­mål:

I hvil­ken grad opp­le­ver ad­mi­ni­stra­sjo­nen seg som ut­byg­ge­res med­hjel­per – både før og etter at po­li­tis­ke ved­tak er fat­tet? Har ad­mi­ni­stra­sjo­nen som am­bi­sjon at re­gu­le­rings­pro­ses­se­ne er på­reg­ne­li­ge, kost­nads­ef­fek­ti­ve og tids­ef­fek­ti­ve?

Leg­ger ad­mi­ni­stra­sjo­nen for­hol­de­ne til ret­te for at et mang­fold av ei­en­doms­in­ves­to­rer i nå­tid og frem­tid vil va­ere vil­li­ge til å sat­se tid, ri­siko­vil­lig ka­pi­tal og kom­pe­tan­se?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.