El-bi­ler/ bom­pen­ger

Faedrelandsvennen - - MENING - MAG­NE LUND JAN PEDERSEN, HANS OTTO LUND by­styre­med­lem, H

Ti-årets miljø­bløff.

●●Er så utro­lig lei av alle politikere som prø­ver å inn­bil­le oss at inn­kre­ving av bom­pen­ger har noe med mil­jø å gjø­re. Det er en utro­lig uso­si­al be­skat­ning som rammer de som job­ber og bi­drar til fel­les­kas­sa, og tar in­gen hen­syn til inn­tekt. El-bi­len er lik­som blitt unn­skyld­nin­gen, og skal va­ere miljø­mes­sig så mye bed­re enn die­sel og ben­sin­bi­ler. Sann­he­ten her er me­get dis­ku­ta­bel.

Pro­duk­sjon av li­ti­um til bat­te­ri­ene gjø­res i land som Kon­go un­der me­get dis­ku­tab­le for­hold med et sva­ert høyt for­bruk av rent vann, som er man­gel­vare. Li­ti­um er man­gel­vare i ver­den i dag. In­gen kan sva­re på hva vi skal gjø­re med bat­te­ri­ene etter bruk. In­gen vil ta kon­se­kven­sen av at fos­si­le bi­ler har et mi­ni­malt ut­slipp i dag i for­hold til i gam­le da­ger. Pro­duk­sjon av en el-bil gir et stør­re kli­ma av­trykk enn pro­duk­sjon av et fos­sil bil, men det snak­ker vi ikke om. Tvert i mot dri­ver alle politikere og bru­ker miljø­kor­tet for å for­sva­re bom penge­inn­kre­ving. Va­er så snill, ikke un­der­vur­der vel­ger­ne de­res. som lok­ket til seg barn med snop. I dag kom­mer den nye lokke­man­nen med buss­bil­let­ter på 1 kr. i to uker på Ja­eren. Ful­le bus­ser med trangt om plas­sen og dår­lig luft!

228 bom­sta­sjo­ner var det i 2018. Det er 58 fle­re enn i 2013. Den førs­te bomringen ble åp­net i 1986. Med and­re ord: land­veis­rø­ver­ne har for­mert seg utro­lig fort! Bom­sta­sjo­ne­ne tar inn pen­ger i mil­li­ard­klas­sen. Jeg spør som min dans­ke venn: Hvor­for vil ikke nors­ke politikere be­vil­ge det som tren­ges til nye vei­er, ved­li­ke­hold av vei­er, bro­er og tun­ne­ler, til­skudd til ferge­tra­fikk, og ad­mi­ni­stra­sjon av det hele? Er det in­tet par­ti på Stor­tin­get som tør å ta opp for­sla­get om å fjer­ne bom­sta­sjo­ne­ne? Er det in­gen som vil be­kjem­pe lande­veis­rø­ver­ne? Øko­no­misk er Nor­ge bed­re skik­ket til å stå for all vei­byg­ging, enn f.eks. Dan­mark, selv om det lan­det har en mye bed­re bygge­grunn. Jeg er redd for at lande­veis­rø­ver­ne er kom­met for å bli i Nor­ge! løf­tes opp og faer­re fal­ler uten­for. Fle­re må få hjelp før de ut­vik­ler rus­pro­ble­mer. Det er også vik­tig at de som sli­ter med rus får et godt og vel­til­pas­set be­hand­lings­til­bud og at vi hjel­per dem med å skaf­fe bo­lig, ar­beid og ak­ti­vi­tets­til­bud. Det er størst be­hov for å styr­ke til­bu­det i kom­mu­ne­ne, der­for er ho­ved­inn­sat­sen ret­tet mot kom­mu­ne­ne.

Opp­trap­pings­pla­nen for rus­fel­tet er re­gje­rin­gens vik­tigs­te sat­sing og et his­to­risk løft for rus­fel­tet. Be­vilg­nin­gen til rus­fel­tet skal økes med 2,4 mrd. kro­ner i plan­pe­rio­den 2016-2020.

Opp­trap­pings­pla­nen skal bi­dra til en for­bed­ret, for­ster­ket, tverr­sek­to­ri­ell og sam­ord­net inn­sats på rus­fel­tet; fle­re skal få hjelp for sitt rus­pro­blem, hjel­pen skal gis tid­li­ge­re og va­ere til­pas­set den en­kel­tes be­hov. Bru­ker­nes med­virk­ning står sen­tralt på både sys­tem og in­di­vid­nivå.

I til­legg til man­ge and­re gode på­plus­sin­ger og nye til­tak, er Stats­bud­sjet­tet for 2019 et godt bud­sjett for rus og psy­kisk helse! Og vik­tig for opp­føl­gin­gen in­nen rus og psy­kia­tri i Kris­tian­sand!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.