4,1 mil­lio­ner mer til rus­ar­beid i Kris­tian­sand!

Faedrelandsvennen - - MENING -

I stats­bud­sjet­tet for 2019 set­tes det av om­lag 4,1 mil­lio­ner kro­ner til opp­trap­pings­pla­nen for rus­fel­tet i Kris­tian­sand kom­mu­ne!

●●Noen ho­ved­punk­ter som vi sy­nes bør kom­me frem i for­bin­del­se med årets frem­legg fra re­gje­rin­gen – in­nen et felt som har stor opp­merk­som­het og fo­kus også i Kris­tian­sand Høy­re. Og som er gle­de­lig i for­bin­del­se med stats­bud­sjett 2019. Re­gje­rin­gen fort­set­ter med å prio­ri­te­re psy­kisk helse- og rus­fel­tet med sat­sing på fore­byg­ging, tid­lig inn­sats og bed­re be­hand­ling.

Etter åtte år med ned­gang i kom­mu­nens inn­sats, har vi de sis­te to åre­ne sett en vekst på over 1500 års­verk i kom­mu­nalt psy­kisk helse- og rus­ar­beid. Opp­trap­pings­pla­nen for rus­fel­tet er én av år­sa­ke­ne til øk­nin­gen.

Opp­trap­pings­pla­nen for rus­fel­tet er re­gje­rin­gens vik­tigs­te sat­sing og et his­to­risk løft for rus­fel­tet. Be­vilg­nin­gen til rus­fel­tet skal økes med 2,4 mrd. kro­ner i plan­pe­rio­den (2016-2020). 200 mill. kr av veks­ten i kom­mu­ne­nes frie inn­tek­ter i 2019 er be­grun­net med økt inn­sats på rus­fel­tet.

Re­gje­rin­gen har gjen­nom fle­re år sik­ret kom­mu­ne­ne en god og for­ut­sig­bar øko­no­mi. Vi har styr­ket det so­sia­le sik­ker­hets­net­tet med en stor sat­sing på rus og psy­kisk helse. Vårt mål er at fle­re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.