Lande­veis­rø­ve­re

Faedrelandsvennen - - MENING -

For 10 år si­den sa en av mine gode dans­ke ven­ner til meg: Det had­de va­ert godt å kjø­re bil i Nor­ge, hvis det ikke var for alle dis­se lande­veis­rø­ver­ne som dere har. Han tenk­te på bom­sta­sjo­ne­ne.

●●Men det er dyrt å byg­ge vei­er i Nor­ge, for­søk­te jeg. Sva­ret kom: Selv om det er let­te­re å byg­ge vei i Dan­mark, så be­ta­ler det of­fent­li­ge det­te. Og dere i Nor­ge som fra 1960-åre­ne fikk sto­re uven­te­de mil­li­ard­inn­tek­ter av ol­jen i Nord­sjø­en, har en­da bed­re råd enn oss til å byg­ge vei­er. Den satt. Jeg ble svar­løs.

I ste­det for å fjer­ne lande­veis­rø­ver­ne, har Nor­ge fått sta­dig fle­re av dem. Hvert år tar dis­se rø­ver­ne for seg av bi­lis­te­nes pen­ger. I dis­se da­ger åp­ner nye lande­veis­rø­ve­re sine sta­sjo­ner på Øst­lan­det og på Ja­eren. Hva er det for gal­skap?

De fles­te po­lis­ke par­ti­er øns­ker sta­dig fle­re lande­veis­rø­ve­re vel­kom­men: bare for­syn dere! Da jeg var gutt­unge ble jeg ad­vart mot «godte­man­nen». Det var en mann

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.