Kunst­silo har ikke va­ert dis­ku­tert i det­te rå­det i det hele tatt.

Reidar Fugle­stad le­der re­gje­rin­gens Sam­ar­beids­råd for kul­tur og reise­liv. Det skal ikke ha hjul­pet ham å skaf­fe pen­ger til Kunst­silo.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TOR­GEIR EIKE­LAND tor­geir.eike­[email protected]

– Kunst­silo har ikke va­ert dis­ku­tert i det­te rå­det i det hele tatt. Det­te er et ut­valg jeg ble spurt om å lede før jeg ble di­rek­tør for SKMU, og det er ikke noen sam­men­heng mel­lom ut­val­gets ar­beid og en til­de­ling til Kunst­silo på stats­bud­sjet­tet, sier Skmu-di­rek­tør Reidar Fugle­stad.

Han har si­den au­gust 2017 le­det det re­gje­rings­opp­nevn­te Sam­ar­beids­råd for kul­tur og reise­liv. Ut­val­get be­står av 18 per­soner, og et an­net av med­lem­me­ne er SKMUS styre­le­der Stein Olav Hen­rich­sen. Han er med i rå­det for­di han også er di­rek­tør for Munch-mu­se­et.

27. au­gust leverte Sam­ar­beids­rå­det sin «Inn­spills­rap­port nr.1» hvor re­gje­rin­gens sat­sings­områ- de kul­tur­tu­ris­me er tema. Som kjent er også lang­veis­fa­ren­de kul­tur­tu­ris­ter en av kjerne­grup­pe­ne som må trek­kes til Kunst­silo der­som man skal opp­nå am­bi­sjo­ne­ne om 150.000 gjes­ter i 2022.

MINISTRENE SKREV KRO­NIKK

I rap­por­tens inn­led­ning er ett av ho­ved­punk­te­ne å «Le­ve­re inn­spill som kan bi­dra til å styr­ke po­li­tikk­ut­for­min­gen på kul­turog reise­livs­om­rå­det».

I lø­pet av sep­tem­ber ble en kro­nikk skre­vet av kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de og Na­e­rings og fiskeri­mi­nis­ter Torbjørn Røe Isak­sen pub­li­sert i fle­re medi­er. Tit­te­len var «Kul­tur som driv­kraft for tu­ris­me». Her blir ar­bei­det til Sam­ar­beids­rå­det truk­ket fram, og teks­ten av­slut­tes slik:

«Opp­le­vel­ses­na­e­rin­gen kan bli ak­ku­rat så stor som vi vil at den skal bli, Nor­ge er «powe­red by cul­tu­re».

5. ok­to­ber kom bud­sjett­lek­ka­sjen hvor det ble klart at re­gje­rin­gens po­li­tikk er å gi 175 mil­lio­ner kro­ner til byg­ging av Kunst­silo.

AV­VI­SER SAM­MEN­HENG

Både kul­tur­de­par­te­men­tet og Reidar Fugle­stad selv av­vi­ser at det er noen sam­men­heng mel­lom til­de­lin­gen og hans ar­beid for Sam­ar­beids­rå­det.

«Det har ikke va­ert noen kop­ling mel­lom på den ene si­den ar­bei­det med å ut­ar­bei­de en reise­livs­stra­te­gi og på den and­re si­den de­par­te­men­tets ar­beid med å gjen­nom­gå og vur­de­re bud­sjett­søk­na­de­ne fra mu­se­ene om drifts- og in­ves­te­rings­til­skudd for 2019», skri­ver de­par­te­men­tes kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Hanne Gi­ørtz i en epost til Faed­re­lands­ven­nen.

En av il­lust­ra­sjo­ne­ne i «Inn­spills­rap­port nr.1» vi­ser et bil­de av Kunst­silo hen­tet fra SKMUS hjemme­si­der. En an­nen il­lustra­sjon vi­ser et ma­le­ri av Reidar Au­lie lånt fra AKO Kunst­stif­tel­ses sam­ling, den sam­me sam­lin­gen som skal va­ere med å fyl­le Kunst­silo.

– Ja, vi har brukt il­lust­ra­sjo­ner som vi­ser re­le­van­te ting, men Kunst­silo er over­ho­det ikke nevnt i rap­por­ten. Den har hel­ler ikke va­ert nevnt i de mø­te­ne ut­val­get har hatt. Vi har hatt vik­ti­ge­re ting å snak­ke om, sier Fugle­stad.

– Men er det ikke slik at det å sit­te i et re­gje­rings­opp­nevnt ut­valg av den­ne ty­pen gir deg en gans­ke god kom­mu­ni­ka­sjons­ka­nal inn mot Kul­tur­de­par­te­men­tet?

– Det er klart at alt man har av dia­log også gjør at man blir kjent med folk. Om det­te har på­vir­ket de­par­te­men­tet, må du nes­ten spør­re dem om, sier Fugle­stad.

I Faed­re­lands­ven­nens epost­kor­re­spon­dan­se med Kul­tur­de­par­te­men­tes Hanne Gi­ørtz fram­går det at det var «de­par­te­men­tets em­bets­verk, dets po­li­tis­ke le­del­se og re­gje­rin­gen» som var in­volvert i den en­de­li­ge av­gjø­rel­sen om til­de­ling til Kunst­silo. Den ble for­melt tatt i re­gje­rin­gens bud­sjett­kon­fe­ran­se 29. - 30. au­gust, alt­så like etter at inn­spill­rap­por­ten fra Fugle­stads Sam­ar­beids­råd fore­lå.

FLE­RE MÅ­NE­DER FØR

Det­te sis­te skal imid­ler­tid ha va­ert uten be­tyd­ning, for på opp­føl­gings­spørs­mål sva­rer Gi­ørtz at «Opp­leg­get for hvor­dan det­te til­skud­det skul­le inn­ret­tes var av­klart mel­lom em­bets­verk og politisk le­del­se for fle­re må­ne­der si­den».

Hun ut­dy­per: «Fris­ten for bud­sjett­søk­na­der til kom­men­de års stats­bud­sjett er 1. mars. I pe­rio­den mars – mai ar­bei­der de­par­te­men­tet med å gjen­nom­gå søk­na­der og vur­de­re mu­li­ge prio­ri­te­rin­ger. Det fore­tas av­kla­rin­ger på politisk nivå før som­mer­en, som grunn­lag for de­par­te­men­tets inn­spill til re­gje­rin­gens bud­sjett­kon­fe­ran­se i au­gust.» Pro­fes­sor Dag Ing­var Ja­cob­sen ved UIA tvi­ler på at Fugle­stads rol­le som le­der av Sam­ar­beids­rå­det har hatt noen be­tyd­ning for til­de­lin­gen til Kunst­silo:

– Selv­føl­ge­lig har man gjen­nom alle slike po­si­sjo­ner mu­lig­het til å på­vir­ke. Jeg må un­der­stre­ke at det­te kun er spe­ku­la­sjo­ner, men jeg tror Reidar Fugle­stad er en per­son som vil­le blitt lyt­tet til av po­li­ti­ker­ne uan­sett om han satt i et slikt råd el­ler ikke. Med den his­to­rik­ken han har som le­der av Dyreparken, og nå som di­rek­tør på SKMU, er han en per­son som har stor tro­ver­dig­het når det gjel­der den­ne ty­pen ting. Men had­de han va­ert en ukjent per­son som le­det en ukjent in­sti­tu­sjon had­de sva­ret va­ert et an­net, sier Ja­cob­sen.

FOTO: KJAR­TAN BJELLAND

Reidar Fugle­stad har la­get en rap­port om kul­tur­tu­ris­me for kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de. Her er de fo­to­gra­fert i april foran byg­get som skal bli Kunst­silo.

FAKSIMILIE

Sam­ar­beids­rå­dets førs­te rap­port kom en drøy må­ned før for­sla­get til stats­bud­sjett ble lagt fram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.