Det­te må du opp­gi ved bil­lett­kjøp

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EVA MYKLEBUST [email protected]

Tre av fire nord­menn hand­ler på nett. Men ten­ker vi over hva slags in­for­ma­sjon vi leg­ger igjen?

- Nei, det ten­ker jeg fak­tisk ikke over. Men det bur­de jeg kan­skje, sier Anet­te Bruns­man til Faed­re­lands­ven­nen.

Det er tors­dag for­mid­dag. Dat­te­ren Emi­lie Foss­heim har fri fra sko­len, og har en ku­pong på kino­bil­let­ter der­som de kjø­per i dø­ra. Val­get en­der på danse­fil­men «Batt­le».

– Van­lig­vis kjø­per vi bil­let­ter på nett. Da vet vi at vi får bil­lett, og kan vel­ge for vi vil sit­te, for­tel­ler de.

De er ikke ale­ne. Tall fra SSB vi­ser at 3 av fire nord­menn hand­ler på nett.

20. juli tråd­te Ge­ne­ral Data Pro­tec­tion Re­gu­la­tion (GDPR) i kraft i Nor­ge. Du har kan­skje mer­ket at du til sta­dig­het får et pop-up vin­du i nett­le­se­ren der du må en­ten må tryk­ke «God­kjenn» el­ler «Les mer» for å scrol­le vi­de­re.

– Bort­sett fra det. Har dere mer­ket noen end­rin­ger med GDPR?

– I grun­nen ikke. El­ler jo. Jeg får faer­re mail. Det er bra. Vi tryk­ker ja til mer enn vi tren­ger som re­gel, sva­rer Anet­te Bruns­man.

Må OPP­GI TE­LE­FON­NUM­MER

Faed­re­lands­ven­nen tok kon­takt med Kris­tian­sand kino, Kil­den og kon­sert­ar­ran­gø­ren Dir­ty Old Town for å sjek­ke hvil­ken in­for­ma­sjon kun­de­ne må leg­ge igjen, og hva den bru­kes til.

Rundt 70 pro­sent av kino­bil­let­te­ne sel­ges via nett, mo­bil og app. Når du be­stil­ler en kino­bil­lett på nett, er det ett ob­li­ga­to­risk felt:

FAK­TA

Ge­ne­ral Pro­tec­tion Re­gu­la­tion (GDPR)

Tråd­te i kraft i EU 25. mai. I Nor­ge fra 20. juli.

In­ne­ba­erer at de per­sone­ne man be­hand­ler per­son­opp­lys­nin­ger om, har krav på å få vite ak­ku­rat hvil­ke opp­lys­nin­ger som blir lag­ret om ved­kom­men­de.

mo­bil­num­me­ret ditt.

– Det bru­kes til å sen­de kino­bil­let­ten på SMS til kjø­pe­ren, opp­ly­ser kino­di­rek­tør i Kino Sør, Kim Skar­ning An­der­sen.

Man kan også vel­ge å leg­ge inn mer in­for­ma­sjon, som epost og navn. Opp­lys­nin­ge­ne bru­kes blant an­net til kunde­un­der­sø­kel­ser, el­ler å søke opp kjøps­trans­ak­sjo­ner der­som det opp­står feil i sys­te­met.

Man må ikke opp­gi noen in­for­ma­sjon når man kjø­per bil­lett over disk.

Iføl­ge Skar­ning måt­te ki­no­en gjø­re små end­rin­ger etter Gd­prreg­le­ne tråd­te i kraft. Det­te drei­de seg stort sett om ano­ny­mi­se­ring av per­son­data.

OPP­LY­SER OM END­RIN­GER

På Kil­den må alle nå ak­tivt sam­tyk­ke til å få til­sendt ny­hets­brev etter at GDPR tråd­te i kraft.

Når man kjø­per bil­lett på nett må man leg­ge inn både te­le­fon­num­mer og epost.

– Det er vik­tig for oss å ha kon­takt­in­for­ma­sjon til kun­de­ne der­som det er end­rin­ger i for ek­sem­pel fore­stil­lings­tids­punkt el­ler an­nen vik­tig in­for­ma­sjon som vi må med­de­le kun­den, opp­ly­ser salgs- og mar­keds­sjef Jan­ne­ke Au­lie.

Man må ikke opp­gi noen in­for­ma­sjon når man kjø­per bil­lett over disk.

– Vi spør om te­le­fon­num­mer for å søke deg opp som kun­de, men der­som du ikke øns­ker å gi det­te fra deg, kan du kjø­pe bil­lett uten å opp­gi noen som helst form for in­for­ma­sjon, sier Au­lie vi­de­re.

Salg via nett og mo­bil har økt be­trak­te­lig de sis­te åre­ne. To­talt blir rundt 70 pro­sent av Kil­den­bil­let­te­ne solgt via nett.

SEL­GER NES­TEN IKKE I DØ­RA

Dir­ty Old Town ar­ran­ge­rer kon­ser­ter fle­re ste­der i Kris­tian­sand, og be­nyt­ter seg av Tick­et­mas­ter som le­ve­ran­dør for bil­lett­kjøp via nett. For fem år si­den ble 90 pro­sent av bil­let­te­ne kjøpt i dø­ra. I 2018 sel­ges opp­til 98 pro­sent av bil­let­te­ne via nett.

– Bru­ke­ren opp­ret­ter en egen side hos Tick­et­mas­ter. De må opp­gi navn og epost­adres­se, som er helt grunn­leg­gen­de in­for­ma­sjon for å sen­de ut bil­let­ter til rett per­son og rett e-post­adres­se, opp­ly­ser In­gunn B En­gen.

– Hva bru­ker dere in­for­ma­sjo­nen til?

– Som tredje­part har vi til­gang til in­for­ma­sjon om de som kjø­per bil­let­ter av oss, men vi kan ikke bru­ke det til noe slik den fram­står i data­ba­sen. Det hen­der at en pub­li­kum­mer ikke fin­ner igjen bil­let­ten sin, av ymse år­sa­ker. Da kan vi gå inn og fin­ne den. Det er stort sett alt vi kan gjø­re in­nen­for lo­ven.

FOTO: EVA MYKLEBUST

Anet­te Bruns­man og dat­te­ren Emi­lie Foss­heim kjø­per kino­bil­let­ter til danse­fil­men «Batt­le» over disk. Van­lig­vis hand­ler de bil­let­te­ne sine på nett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.